EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES valstybių narių savitarpio pagalba baudžiamosiose bylose

ES valstybių narių savitarpio pagalba baudžiamosiose bylose

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Konvencija dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose

Tarybos aktas, patvirtinantis Konvenciją dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose

KOKS YRA ŠIOS KONVENCIJOS IR AKTO TIKSLAS?

Konvencija siekiama paskatinti ir palengvinti teismų, policijos bei muitinių savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose ir pagerinti teisminio bendradarbiavimo greitį bei veiksmingumą. Ji papildo 1959 m. Europos Tarybos konvenciją dėl valstybių narių tarpusavio pagalbos baudžiamosiose bylose bei jos 1978 m. protokolą.

Aktu patvirtinama konvencija EU vardu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Savitarpio pagalbos prašymai

 • Prašymai turi būti pateikti raštu, perduoti nacionalinėms teisminėms institucijoms, kurios juos tiesiogiai vykdo.
 • Prašymai laikinai perduoti ar vežti tranzitu nelaisvėje esančius asmenis ir prašymai dėl išrašų iš teismo bylų turi būti perduodami per ES valstybių narių centrinės valdžios institucijas.
 • Nepaprastosios padėties atvejais prašymus galima teikti per Interpolą arba per bet kurią instituciją, kompetentingą pagal nuostatas, priimtas laikantis Europos Sąjungos sutarties.
 • ES valstybė narė, kurios prašoma suteikti savitarpio pagalbą (prašomoji valstybė), turi laikytis ES valstybės narės, kuri teikia prašymą (prašančiosios valstybės), nurodytų formalumų ir procedūrų ir įvykdyti prašymą kaip galima greičiau, kaip galima tiksliau laikantis nurodytų terminų.
 • ES valstybės narės turi siųsti kitos ES valstybės narės teritorijoje esantiems asmenims skirtus procesinius dokumentus tiesiogiai paštu, tačiau kai kuriais atvejais dokumentai gali būti siunčiami per prašomosios valstybės narės kompetentingas institucijas.
 • Teisminė institucija ar centrinės valdžios institucija vienoje ES valstybėje narėje gali tiesiogiai susisiekti su policijos ar muitinės institucija kitoje ES valstybėje narėje arba su kitos ES valstybės narės administracine institucija dėl savitarpio pagalbos prašymų, susijusių su teisiniais procesais. Valstybės gali atsisakyti taikyti šią sąlygą arba taikyti ją tik tam tikromis sąlygomis.
 • ES valstybės narės gali spontaniškai keistis informacija apie nusikaltimus ir administracinius pažeidimus, kurių nagrinėjimas ar bausmių už juos skyrimas priklauso informaciją gaunančios institucijos kompetencijai.

Konkrečių formų savitarpio pagalba

 • Pavogti daiktai, rasti kitoje ES valstybėje narėje, turėtų būti perduoti prašančiajai valstybei, kad juos būtų galima grąžinti jų savininkams.
 • Institucijoms susitarus asmuo, esantis nelaisvėje prašančiosios valstybės teritorijoje, gali būti laikinai perkeltas į valstybę, kurioje vyks tyrimas. Jei vienai iš valstybių būtinas perduodamo asmens sutikimas, jis turi būti duotas prieš perkeliant asmenį.
 • Kitos valstybės teisminės institucijos gali apklausti liudytoją ar ekspertą vaizdo konferencijos būdu, jei tai neprieštarauja pagrindiniams prašomosios valstybės principams ir jei susitaria atitinkamos šalys.
 • Kontroliuojamasis gabenimas* gali būti leidžiamas kitos ES valstybės narės teritorijoje tiriant baudžiamosios teisės pažeidimus, už kuriuos gali būti taikoma ekstradicija. Prašomosios valstybės institucijos turi jį nukreipti ir stebėti.
 • Dvi ar daugiau valstybių konkrečiam tikslui ir nustatytam terminui, kuris pagrįstas tarpusavio susitarimu, gali sudaryti jungtinę tyrimo grupę. Grupei vadovauja ir jos veiklą koordinuoja valstybės, kurioje ji veikia, pareigūnas.
 • Tyrimus taip pat gali atlikti pareigūnai, kurie naudojasi slapta ar kita tapatybe, su sąlyga, kad jie atitinka atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas ir tvarką.

Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimas

 • Telekomunikacijų tinklais perduodama informacija gali būti perimta, jei to prašo kitos ES valstybės narės kompetentinga institucija, kurią šiam tikslui paskyrė ta ES valstybė narė.
 • Informacija gali būti arba perimta ir tiesiogiai perduota prašančiajai valstybei, arba įrašyta ir po to perduota.
 • Informaciją taip pat galima perimti ES valstybėje narėje, kurioje yra palydovinė antžeminė įranga. Jei tos valstybės techninė pagalba nėra reikalinga, informaciją perima prašančiosios valstybės paslaugų teikėjai. Tais atvejais, kai informacija perimama tam tikroje valstybėje, nes joje yra subjektas, tačiau techninė pagalba nėra reikalinga, perimančioji valstybė narė turėtų pranešti kitai valstybei apie perėmimą.

Specialiosios taisyklės tam tikroms ES valstybėms narėms

Specialiosios taisyklės taikomos:

 • Airijai ir JK (1) (pagalbos prašymų perdavimas);
 • Liuksemburgui (asmens duomenų apsauga); ir
 • Norvegijai ir Islandijai (taisyklės, susijusios su Šengeno taisyklėmis ir konvencijos įsigaliojimu).

NUO KADA TAIKOMAS AKTAS IR KONVENCIJA?

Konvencija įsigaliojo 2005 m. rugpjūčio 23 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Kontroliuojamasis gabenimas: metodas, kuris leidžia išvežti, pervežti arba įvežti į vienos ar kelių valstybių teritoriją neteisėtas arba keliančias įtarimą narkotikų arba juos pakeičiančių medžiagų partijas, žinant ir atliekant priežiūrą kompetentingoms institucijoms, siekiant išaiškinti asmenis, dalyvaujančius nusikaltimuose.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba – Tarybos pareiškimas dėl 10 straipsnio 9 dalies – Jungtinės Karalystės (1) pareiškimas dėl 20 straipsnio (OL C 197, 2000 7 12, p. 3–23)

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos aktas, pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtinantis Konvenciją dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (OL C 197, 2000 7 12, p. 1–2)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Protokolas prie Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba (OL C 326, 2001 11 21, p. 2–8)

Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus komunikatas pagal Konvencijos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, 30 straipsnio 2 dalį (OL C 197, 2000 7 12, p. 24)

paskutinis atnaujinimas 10.09.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).

Top