Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES šalių bendradarbiavimas vartotojų apsaugos srityje

ES šalių bendradarbiavimas vartotojų apsaugos srityje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalių institucijų bendradarbiavimas

Kiekviena ES šalis paskiria nacionalines institucijas, atsakingas už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą. Šios institucijos bus sujungtos į bendradarbiavimo vykdymo srityje tinklą. Kiekvienoje šalyje bendra ryšių palaikymo tarnyba užtikrina koordinavimą tarp nacionalinių institucijų.

Tinklas leidžia nacionalinėms institucijoms keistis informacija ir bendradarbiauti su panašiomis institucijomis kitose ES šalyse, siekiant užkirsti kelią vartotojų teisių aktų pažeidimams.

Reglamentas apima situacijas, susijusias su vartotojų kolektyviniais interesais. Juo palengvinamas institucijų bendradarbiavimas, siekiant užkirsti kelią vartotojų teisių aktų pažeidimams, kai įmonė ir vartotojas yra skirtingose šalyse.

Sprendime 2007/76/EB pateikiami reikalavimai informacijai, pavyzdžiui, minimali informacija, kuri turi būti pateikta prašymuose dėl savitarpio pagalbos* ir įspėjimuose, terminai, kurių būtina laikytis, galimybė naudotis informacija ir kalbų vartojimas.

Nacionalinių institucijų bendradarbiavimas yra susijęs su vartotojų teisės aktais, apimančiais įvairius aspektus, pavyzdžiui:

Savitarpio pagalba ir ES veikla

Kiekviena institucija gali kreiptis pagalbos į kitas tinklo nares, siekiant ištirti galimus vartotojų teisių pažeidimus ir užkirsti jiems kelią.

Be to, tam, kad užkirstų kelią pažeidimams, kurie tuo pat metu vyksta keliose arba visose ES šalyse, institucijos gali:

  • imtis bendrų veiksmų, pavyzdžiui, atlikti tikslines patikras*, kurios apima konkretaus sektoriaus (lėktuvo bilietų, plataus vartojimo elektroninių prekių garantijų, kelionių užsakymo, kainų skaidrumo) interneto svetainių patikrinimą ES mastu per Europos Komisijos vadovaujamą metinę operaciją;
  • bendradarbiaudamos su Komisija nustatyti bendrą požiūrį į vartotojų apsaugos teisės aktų taikymą konkrečios problemos atveju.

Pirmasis koordinuotas veiksmas* taikomas žaidimų internetu papildinių pirkimui.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2005 m. gruodžio 29 d., išskyrus kelias nuostatas dėl savitarpio pagalbos, kurios taikomos nuo 2006 m. gruodžio 29 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Savitarpio pagalba: šalies, kurioje pažeidžiamos vartotojų teisės, kompetentinga institucija gali paprašyti šalies, kurioje įsikūręs prekybininkas, atitinkamos institucijos pateikti informaciją apie tariamą pažeidimą arba imtis veiksmų sustabdyti šį teisės pažeidimą.
Tikslinė patikra: interneto svetainėse tuo pačiu metu atliekami patikrinimai, kurių tikslas – nustatyti ES vartotojų teisės pažeidimus tam tikrame sektoriuje. Tikslines patikras koordinuoja Europos Komisija, o vykdo tuo pačiu metu dalyvaujančiųjų šalių nacionalinės vykdomosios institucijos.
Koordinuoti veiksmai: bendras nacionalinių vykdymo priežiūros institucijų požiūris į vartotojų apsaugos teisės aktų taikymą kovojant su plačiai paplitusiais vartotojų teisių pažeidimais Europoje. Šiuos veiksmus remia Europos Komisija.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1–11)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27, p. 1–26)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2007/76/EB, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 32, 2007 2 6, p. 192–197)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 11.06.2019

Top