Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Taupymo pajamų apmokestinimas

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Taupymo pajamų apmokestinimas

Europos Sąjunga (ES) nori pasiekti, kad taupymo palūkanos, kurias gauna ES šalies fiziniai asmenys, mokesčių tikslais turintys gyvenamąją vietą kitoje ES šalyje, būtų veiksmingai apmokestinamos pagal pastarosios šalies įstatymus.

DOKUMENTAS

2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo.

SANTRAUKA

Atsižvelgdama į Mokesčių paketą, skirtą žalingai mokesčių konkurencijai pašalinti, 2003 m. ES priėmė direktyvą, skirtą esamiems iškraipymams, kliudantiems veiksmingai apmokestinti iš palūkanų gautas taupymo pajamas, pašalinti.

Direktyvos tikslas – pasiekti, kad šios palūkanos, mokamos ES šalies fiziniams asmenims, mokesčių tikslais turintiems gyvenamąją vietą kitoje šalyje (toliau - faktiškieji savininkai), būtų veiksmingai apmokestinami pagal tos šalies įstatymus.

Taikymo sritis

Šios direktyvos taikymo sritis apsiriboja taupymo pajamų, gautų kaip palūkanų mokėjimai už skolinius reikalavimus, apmokestinimu, išskiriant klausimus, susijusius su pensijų ir draudimo išmokų apmokestinimu. Teritoriniu lygiu direktyva taikoma palūkanoms, kurias moka ES teritorijoje įsisteigęs mokėjimų tarpininkas, t. y. ekonominės veiklos vykdytojas (pavyzdžiui, finansų įstaiga, bankas ar investicinis fondas), kuris moka palūkanas arba garantuoja palūkanų mokėjimą faktiškajam savininkui. Bet koks ES šalyje įsisteigęs subjektas, kuriam palūkanos yra mokamos arba kuriam palūkanos yra garantuotos faktiškojo savininko naudai, yra laikomas mokėjimų tarpininku, kaip tai apibrėžta direktyvoje. Taigi, mokėjimų tarpininkas yra paskutinė grandis tarpininkų grandinėje, mokanti palūkanas tiesiai faktiškajam savininkui.

BENDROJI SISTEMA: KEITIMASIS INFORMACIJA

Mokėjimų tarpininko pateikiama informacija

Jei faktiškasis savininkas gyvena kitoje ES šalyje nei ta, kurioje yra įsisteigęs mokėjimų tarpininkas, direktyva nustato, kad minimaliame informacijos kiekyje, kurį mokėjimų tarpininkas pateikia savo įsisteigimo ES šalies kompetentingai institucijai, turi būti: faktiškojo savininko tapatybė ir gyvenamoji vieta, mokėjimų tarpininko pavadinimas ir adresas, faktiškojo savininko sąskaitos numeris arba, jei tokio nėra, skolinio reikalavimo, už kurį gaunamos palūkanos, identifikacija ir informacija apie palūkanų mokėjimą.

Būtinoje nurodyti informacijoje, kurią perduoda mokėjimų tarpininkas, palūkanos turi būti išskiriamos pagal direktyvoje išvardytas palūkanų rūšis. Tačiau ES šalys gali apriboti minimalų informacijos kiekį, pavyzdžiui, iki visos palūkanų ar pajamų sumos.

Automatinis keitimasis informacija

Direktyva įpareigoja mokėjimų tarpininko ES šalies kompetentingą instituciją mažiausiai kartą per metus perduoti pirmiau nurodytą informaciją faktiškojo savininko gyvenamosios vietos ES šalies kompetentingai institucijai. Tokia informacija turi būti perduota per šešis mėnesius nuo mokėjimų tarpininko ES šalies mokestinių metų pabaigos.

NUO 2016-01-01 TAIKOMOS NAUJOS TAISYKLĖS

Paaiškėjo, kad direktyva 2003/48/EB neapima tam tikrų finansinių priemonių, lygiaverčių vertybiniams popieriams su palūkanomis, ir tam tikrų netiesioginių vertybinių popierių su palūkanomis turėjimo būdų. Šiai situacijai išspręsti buvo priimta nauja direktyva 2014/48/ES, kurią ES šalys turi perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2016-01-01.

Direktyvos tikslas:

  • sugriežtinti esamas taisykles dėl keitimosi informacija apie taupymo pajamas, kad ES šalys galėtų veiksmingiau kovoti su sukčiavimu ir mokesčių vengimu;
  • propaguoti skaidrų požiūrį, paremtą deramo klientų patikrinimo pareiga, siekiant užkirsti kelią fiziniams asmenims išvengti direktyvos taikymo pasinaudojant tarpiniu juridiniu subjektu (pavyzdžiui, fondu) arba juridine struktūra (pavyzdžiui, patikos fondu), įsisteigusiu (-ia) ne ES šalyje, kurioje neužtikrinamas tokio subjekto arba struktūros pajamų iš finansinių priemonių, kurioms taikoma direktyva, apmokestinimas;
  • patobulinti taisykles, kuriomis siekiama užkirsti kelią fiziniams asmenims išvengti direktyvos taikymo pasinaudojant tarpiniu juridiniu subjektu (fondu) arba juridine struktūra (patikos fondu), įsisteigusiu (-ia) ES šalyje. Šiomis taisyklėmis numatyta pranešimo pareiga juridiniam subjektui arba struktūrai;
  • išplėsti direktyvos taikymo sritį, įtraukiant finansines priemones, kurios yra panašios į gautinas sumas (pavyzdžiui, vertybiniai popieriai su fiksuota ar garantuota grąžos norma ir tam tikros gyvybės draudimo priemonės), bet nėra teisiškai priskiriamos tokioms;
  • atsižvelgti ne tik į pajamas, kurios yra gautos iš kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų, kuriems leidimas išduotas pagal direktyvą 85/611/EEB (KIPVPS), ir kurioms jau taikoma dabartinė direktyva, bet ir į visas pajamas iš investicinių fondų ES ir už jos ribų.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2003/48/EB

2003 7 16

2013 12 31

OL L 157, 2003 6 26, p. 38-48

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2014/48/ES

2014 4 15

2016 1 1

OL L 111, 2014 4 15, p. 50-78

Paskesni direktyvos 2003/48/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis jungtinis tekstas yra tiktai dokumentinio pobūdžio.

Paskutinį kartą atnaujinta: 25.01.2015

Top