EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lengvųjų variklinių transporto priemonių taršos mažinimas

Lengvųjų variklinių transporto priemonių taršos mažinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007:

 • juo nustatomos suderintos automobilių ir mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių, vadinamųjų lengvųjų transporto priemonių, tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį taisyklės;
 • jis taikomas pakaitinėms dalims bei taršos kontrolės įtaisams* ir juo nustatomos jų tipo patvirtinimo taisyklės;
 • jis buvo kelis kartus iš dalies keistas, paskutinį kartą Reglamentu (ES) 2018/858.

Reglamentu (ES) 2018/858:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas taikomas lengvosioms transporto priemonėms, sveriančioms mažiau nei 2,6 tonos.

Gamintojai privalo:

 • projektuoti, konstruoti ir montuoti sudedamąsias dalis taip, kad transporto priemonė atitiktų šį reglamentą;
 • įrodyti, kad visos naujos transporto priemonės ir nauji taršos kontrolės įtaisai atitinka reglamentą ir neviršija išmetamųjų teršalų ribų visą normalų transporto priemonės veikimo laikotarpį ją eksploatuojant normaliomis sąlygomis kelyje;
 • užtikrinti, kad taršos kontrolės įtaisai aprėptų 160 000 km;
 • užtikrinti, kad transporto priemonių išmetamą teršalų kiekį būtų galima patikrinti kas penkerius metus arba per 100 000 km ridą (kas pasibaigia pirmiau);
 • pateikti pirkėjui anglies dioksido išmetimo ir degalų suvartojimo duomenis;
 • nenaudoti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančių valdiklių, išskyrus laikantis griežtų sąlygų, pavyzdžiui, dėl variklio apsaugos nuo pažeidimo ar avarijos;
 • (iki 2020 m. rugsėjo 1 d.) tinklavietėse suteikti nepriklausomiems operatoriams neribotą ir standartizuotos formos prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, priežiūros vadovai ir techniniai vadovai. Gamintojai gali imti pagrįstą mokestį. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. šie reikalavimai yra pakeičiami reikalavimais, išdėstytais Reglamente (ES) 2018/858.

Nacionalinės institucijos privalo:

 • suteikti ES tipo patvirtinimą* naujoms transporto priemonėms, kurios atitinka reglamente išdėstytus reikalavimus;
 • atsisakyti suteikti patvirtinimą transporto priemonėms, kurios neatitinka išmetamųjų teršalų standartų per leidžiamą terminą, taikomą kiekvienai transporto priemonių kategorijai;
 • leisti įregistruoti transporto priemones, kurios atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus;
 • uždrausti taršos kontrolės įtaisų, kurie neatitinka ES standartų, pardavimą ir montavimą;
 • užtikrinti, kad sankcijos būtų skiriamos tiems gamintojams, kurie klastoja pareiškimus ar rezultatus, nuslepia duomenis ar naudoja išderinimo įtaisus.

Komisija reguliariai tikrina reglamente nustatytas procedūras, bandymus, reikalavimus bei išmetamųjų teršalų ribas ir reguliariai juos atnaujina įgyvendinimo teisės aktuose.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 3 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Taršos kontrolės įtaisas: mechanizmas arba įrenginys, kuris pašalina teršalus, pavyzdžiui, iš automobilių išmetamųjų dujų, kurie būtų paleisti į atmosferą.
Tipo patvirtinimas: procedūra, pagal kurią gaminys sertifikuojamas kaip atitinkantis būtiniausius norminius ir techninius reikalavimus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1–16)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 715/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1–218)

2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1–643)

Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1–160)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.10.2019

Top