EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gavybos pramonės atliekų tvarkymas

Gavybos pramonės atliekų tvarkymas

Europos Sąjunga nustatė priemones, kad būtų sustabdytas ar sumažintas bet koks neigiamas poveikis aplinkai ar sveikatai, kurį sukelia gavybos pramonės atliekų tvarkymas.

DOKUMENTAS

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB - Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas

SANTRAUKA

Europos Sąjunga nustatė priemones, kad būtų sustabdytas ar sumažintas bet koks neigiamas poveikis aplinkai ar sveikatai, kurį sukelia gavybos pramonės atliekų tvarkymas.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 2006/21/EB taikoma atliekų, susidarančių išgaunant, apdorojant ir saugant naudingąsias iškasenas bei eksploatuojant karjerus, saugiam tvarkymui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Įrenginių veiklos vykdytojas privalo turėti leidimą eksploatuoti gavybos pramonės atliekų įrenginį. Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl leidimų, kuriuos veiklos vykdytojams suteikia kiekvienos ES šalies paskirtos valdžios institucijos.

Statant naujus įrenginius arba modifikuojami esamus, valdžios institucijos turi imtis priemonių dėl:

 • vietos;
 • fizinio stabilumo;
 • dirvos, oro ir vandens taršos prevencijos užtikrinimo;
 • stebėsenos ir patikrinimo;
 • įrenginio uždarymo, žemės rekultivavimo ir priežiūros po uždarymo laikotarpio.

A kategorijos atliekų įrenginiai*

A kategorijos įrenginių (kurie ypač kelia pavojų sveikatai ir aplinkai) veiklos vykdytojai turi sudaryti:

 • avarijų prevencijos politiką ir saugos valdymo sistemą;
 • vidaus avarinį planą, kuriame nurodomos priemonės, būtinos imtis teritorijoje avarijos atveju.

A kategorijos įrenginių klasifikavimo kriterijai išsamiau aprašyti Sprendime 2009/337/EB.

Nacionalinės institucijos privalo parengti išorės avarinius planus, kuriuose nurodomos priemonės, būtinos imtis avarijos atveju už teritorijos ribų.

Veiklos vykdytojai privalo pateikti finansinę garantiją, kad užtikrintų šia direktyva nustatytų įsipareigojimų įvykdymą prieš pradedant veiklą. Jie taip pat turi užtikrinti lėšas teritorijos atkūrimui po įrenginių uždarymo.

Sprendimu 2009/335/EB apibrėžiamos techninės gairės finansinių garantijų nustatymui.

Atliekų tvarkymas

Veiklos vykdytojai turi sudaryti atliekų tvarkymo planą atliekų susidarymo prevencijai arba mažinimui, ir atliekų utilizavimui bei saugiam atliekų šalinimui skatinti. Atliekų tvarkymo planą valdžios institucijos turi peržiūrėti kas penkerius metus.

Jis privalo apimti:

 • atliekų aprašymą ir apibūdinimą (t. y. jų chemines, fizines ir geologines savybes). Atliekų apibūdinimo techniniai reikalavimai, nurodyti direktyvos II priede, išsamiau paaiškinti Sprendime 2009/360/EB. Be to, Sprendimu 2009/359/EB apibrėžiamos inertinės atliekos;
 • medžiagų, kurios apdoroja naudingąsias iškasenas aprašymą ir metodus atliekų transportavimui bei apdorojimui;
 • kontrolės ir stebėsenos procedūras;
 • priemones, susijusias su įrenginio uždarymu ir priežiūra po uždarymo;
 • vandens ir dirvos taršos prevencijos priemones.

Valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad veiklos vykdytojai imtųsi priemonių užkirsti kelią vandens ir grunto taršai, visų pirma:

 • įvertinant ir neleidžiant susidaryti filtratui (t. y. bet kokiam skysčiui, kuris sunkiasi per saugomas atliekas, įskaitant teršiantį drenažą), kad atliekos neužterštų paviršinio ir gruntinio vandens;
 • surenkant ir valant užterštą vandenį ir filtratą siekiant užtikrinti jų išleidimą.

Atsižvelgiant į cianido naudojimą naudingųjų iškasenų išgavimui, direktyva numatomos priemonės skirtos jo koncentracijos ribojimui apdorojimo atliekų baseinuose* ir nuotekose.

Patikrinimai ir ataskaitos

Valdžios institucijos privalo reguliariai tikrinti atliekų įrenginius, taip pat ir po jų uždarymo. Veiklos vykdytojai privalo turėti atnaujintą informaciją apie visas operacijas ir sudaryti galimybes valdžios institucijai ją patikrinti. ES šalys privalo kas trejus metus perduoti Europos Komisijai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2006 m. gegužės 1 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*A kategorijos atliekų įrenginiai: atliekų įrenginiui suteikiama A kategorija, jei:

 • gedimas ar netinkama veikla, pavyzdžiui, sąvartos griuvimas ar dambos trūkimas, galėtų sukelti stambią avariją, vadovaujantis rizikos įvertinimu, kuriame atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip, pavyzdžiui, esamas ar būsimas dydis, vieta ir atliekų įrenginio poveikis aplinkai; arba
 • jame yra atliekų, kurios, viršijus tam tikrą ribą, klasifikuojamos kaip pavojingos; arba
 • jame yra medžiagų ar preparatų, kurie, viršijus tam tikrą ribą, klasifikuojami kaip pavojingi.

*Apdorojimo atliekų baseinai: apdorojimo atliekos yra kasybos proceso metu susidariusios kietos atliekos ir nuotekos (kai kurios iš jų cheminės, tokios kaip cianidas). Apdorojimo atliekos dažnai išleidžiamos į nusodinimo baseinus, kur vyksta sedimentacija, kurios metu įvairios kietosios medžiagos atskiriamos nuo vandens.

Daugiau informacijos žr.:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2006/21/EB

2006 5 1

-

OL L 102, 2006 4 11, p. 15-34

Iš dalies keičiantis aktas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 596/2009

2009 8 7

-

OL L 188, 2009 7 18, p. 14-92

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimas 2009/335/EB dėl finansinės garantijos nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo techninių gairių (OL L 101, 2009 4 21, p. 25-25)

2009 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimas 2009/337/EB dėl atliekų įrenginių klasifikavimo kriterijų nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo III priedą (OL L 102, 2009 4 22, p. 7-11)

2009 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2009/358/EB dėl informacijos suderinimo ir reguliaraus perdavimo ir klausimyno, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo 22 straipsnio 1 dalies a punkte ir 18 straipsnyje (OL L 110, 2009 5 1, p. 39-45)

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas 2009/359/EB, kuriuo papildoma inertinių atliekų apibrėžtis įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB 22 dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo 22 straipsnio 1 dalies f punktą (OL L 110, 2009 5 1, p. 46-47)

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas 2009/360/EB, kuriuo baigiami nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo techniniai atliekų apibūdinimo reikalavimai (OL L 110, 2009 5 1, p. 48-51)

paskutinis atnaujinimas 09.09.2015

Top