EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tam tikrų teršalų išmetimo nacionalinės ribos

Tam tikrų teršalų išmetimo nacionalinės ribos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva nustatomi keturių teršalų – sieros dioksido, azoto dioksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako – išmetimo nacionalinės ribos.

Šie teršalai gali sukelti:

  • rūgštėjimą (pavyzdžiui, jūros cheminės sudėties rūgštėjimą);
  • vandens ir dirvožemio taršą (eutrofikaciją);
  • pažemio ozoną (ozoną, kuris susidaro dėl keturių teršalų reakcijos į šilumą ir saulės šviesą).

ES ir toliau turi imtis veiksmų, nes šie teršalai yra tarpvalstybinio pobūdžio. Nustatytomis ribomis dedamas pamatas platesnio užmojo ir ilgesnės trukmės tikslams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • ES šalys turėjo užtikrinti, kad iki 2010 m. išmetamas keturių teršalų kiekis neviršytų teisės akte nustatytų ribų ir toks liktų ateinančiais metais.
  • Kiekviena šalis turėjo ne vėliau kaip 2002 m. spalio 1 d. parengti nacionalinę programą šiems tikslams pasiekti. Programose turėjo būti nustatytos politikos kryptys, priemonės ir jų tikėtinas poveikis. Prireikus jas buvo galima atnaujinti 2006 m.
  • Visuomenė ir viešosios, aplinkos bei kitos organizacijos galėjo ir tebegali susipažinti su šiomis programomis.
  • Nacionalinės institucijos turi parengti metines išmetamų į atmosferą teršalų ataskaitas bei prognozes ir iki kiekvienų metų pabaigos pateikti jas Komisijai bei Europos aplinkos agentūrai.
  • 2012 m. Komisija turėjo įvertinti pasiektą pažangą ir informuoti apie ją Europos Parlamentą bei Tarybą.
  • Šis teisės aktas netaikomas iš jūrų laivyno transporto bei orlaivių išmetamiems teršalams ir teršalams, išmetamiems Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio departamentuose, Madeiroje ir Azorų salose.

KONTEKSTAS

Oro tarša yra tarptautinė problema, kuri peržengia nacionalines sienas, todėl 2003 m. birželio mėn. ES prisijungė prie 1979 m. tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (žr. atitinkamą santrauką).

2013 m. Komisija pažymėjo, kad Europos oro kokybė labai pagerėjo, bet vis dar neatitinka nustatytų tikslų. Kartu su vertinimu, pateiktu Komisijos komunikate „Europos švaraus oro programa“, buvo priimta Direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio.

Šia direktyva panaikinama Direktyva 2001/81/EB, siekiant pratęsti teršalų išmetimo nacionalinių ribų taikymą iki 2020 m. ir nustatyti naujas ribas 2025 m.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, p. 22–30)

Vėlesni Direktyvos 2001/81/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 2016 12 17, p. 1–31)

2003 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas 2003/507/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (OL L 179, 2003 7 17, p. 1–2)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos švaraus oro programa“ (COM(2013) 918 final, 2013 12 18)

paskutinis atnaujinimas 29.08.2019

Top