EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Atliekų statistika

Atliekų statistika

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl ES atliekų statistikos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo Europos Sąjungos (ES) teisės aktu leidžiama rinkti reguliarius bei palyginamus duomenis apie atliekas ES šalyse ir juos perduoti Eurostatui, ES statistikos biurui.
 • Surinkti statistiniai duomenys sudaro galimybę stebėti ir vertinti ES atliekų politikos įgyvendinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šis teisės aktas taikomas ES šalių ir Europos Komisijos statistikos rengimui savo kompetencijos srityse:

 • atliekų susidarymo (reglamento I priedas);
 • atliekų panaudojimo ir šalinimo (reglamento II priedas).

Nomenklatūra

ES šalys ir Komisija, pateikdamos savo statistiką, turi naudoti I–III prieduose nustatytas nomenklatūras (kategorijas). Šios nomenklatūros nurodo:

 • atliekų kategorijas (pvz., panaudoti tirpikliai, mineralinės ir metalų atliekos);
 • ekonominės veiklos rūšis (nuo kasybos iki maisto ar tekstilės gamybos)
 • atliekų tvarkymo operacijas (pvz., kanalizacija, pramoninių atliekų apdorojimas ar medžiagų panaudojimas).

Duomenų rinkimas

Duomenys yra gaunami iš tyrimų, statistinio vertinimo procedūrų arba administracinių ar kitų šaltinių. Įmonėms, turinčioms mažiau nei 10 darbuotojų, leidžiama neatlikti tyrimų, nebent jose susidaro didelis atliekų kiekis.

Statistikos perdavimas Eurostatui

ES šalys turi perduoti statistinius duomenis (įskaitant konfidencialius duomenis) Eurostatui per 18 mėnesių nuo ataskaitinių laikotarpių pabaigos, kaip nustatyta I ir II prieduose. Duomenys perduodami kas dveji metai.

Komisija gali priimti priemones, kurių reikia reglamentui taikyti arba keisti. Šios priemonės yra susijusios su:

 • atitinkamu ES šalių rezultatų perdavimo formatu;
 • prisiderinimo prie ekonomikos ir technikos plėtros renkant duomenis, juos apdorojant ir perduodant rezultatus;
 • I, II ir III prieduose išvardytų specifikacijų pritaikymu;
 • tinkamų kokybės vertinimo kriterijų apibrėžimu;
 • bandomųjų tyrimų rezultatų įgyvendinimu.

Ataskaitos

Kas trejus metus Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie pagal šį reglamentą parengtą statistiką, jos kokybę ir naštą įmonėms.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2002 m. gruodžio 29 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos pateikiama:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (OL L 332, 2002 12 9, p. 1–36)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/2005, nustatantis atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus ir atliekų statistikos ataskaitų kokybės turinį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinti (OL L 229, 2005 9 6, p. 6–12)

2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2005, nustatantis atliekų statistikos rezultatų perdavimo formą (OL L 131, 2005 5 25, p. 26–37)

Žr. konsoliduotus tekstus

paskutinis atnaujinimas 07.11.2016

Top