EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Benzino ir dyzelino kokybė: siera ir švinas

Benzino ir dyzelino kokybė: siera ir švinas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelino kokybės

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva nustatomi ES masto standartai, taikomi automobiliuose, sunkvežimiuose ir kituose visureigiuose naudojamam benzinui ir dyzelinui, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, be kita ko, nustatomas draudimas naudoti šviną benzine ir sieros kiekio dyzeliniuose degaluose apribojimas.
 • Ja reikalaujama, kad degalų tiekėjai laipsniškai iki 2020 m. 6 % sumažintų patiektų kuro arba energijos išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 2010 m. iškastinio kuro baziniu lygiu.
 • Tai daro įtaką alternatyvių ne iškastinio kuro rūšių deginimui benzino ir dyzelino mišiniuose, naudojamuose kelių transporte, taip pat gazoliams, naudojamiems ne keliais judančiose mašinose*, žemės ir miškų ūkio traktoriuose, vidaus vandenų ir pramoginiuose laivuose, jei jie ne jūroje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Benzinas

 • ES šalys gali teikti rinkai tik tokį benziną, kuris atitinka direktyvos I priede pateiktas specifikacijas. Šios specifikacijos naudojamos prekiaujant ES parduodamu benzinu.
 • ES šalys gali prekiauti benzinu, kuriame yra tik labai nedidelis kiekis švino ir kuris skirtas naudoti tik senose transporto priemonėse. Švino kiekis gali būti ne didesnis kaip 0,15 g/l. Tokio benzino pardavimas gali sudaryti ne daugiau kaip 0,03 % viso pardavimo.
 • Kai kurios ES šalys vasaros laikotarpiu gali teikti rinkai benziną su didesniu garų slėgiu, jei yra žema aplinkos temperatūra arba jei benzine yra daugiau etanolio priemaišų (dėl ko sumažėja garų slėgis). Europos Komisija privalo įvertinti šių išimčių taikymo trukmę ir jų poreikį.

Dyzelinas

 • ES šalys gali teikti rinkai tik tokį dyzeliną, kuris atitinka II priede išvardytus kokybės rodiklius. Šios specifikacijos naudojamos prekiaujant ES parduodamu dyzelinu.
 • Jei nepažeidžiami jokie II priede išvardyti reikalavimai, ES šalys gali leisti teikti rinkai dyzeliną su didesniu riebalų rūgščių metilesterio (RRME), kuris sudaro pirminę molekulinę biokuro struktūrą, kiekiu.
 • Sieros kiekis dyzeline negali būti didesnis kaip 10 mg/kg.
 • Atokiems regionams ir ES šalims, kuriose būna atšiaurios žiemos sąlygos, taikomos tam tikros šios taisyklės išimtys.

Išmetamo ŠESD kiekio mažinimas

 • ES šalys paskiria kuro tiekėjus kasmet stebėti kuro būvio ciklo metu išmetamą ŠESD kiekį* ir teikti ataskaitas.
 • Degalų tiekėjai turi laipsniškai iki 2020 m. gruodžio 31 d. iki 10 % sumažintų tiekiamų degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamą ŠESD kiekį, palyginti su nustatytu kuro standartiniu baziniu lygiu (Tarybos direktyvos (ES) 2015/652 II priede). Siekiant šio sumažinimo reikia įvykdyti 6 % tikslą ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., 2 % papildomą orientacinį tikslą ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. tiekiant energiją transporto priemonėms ir (arba) naudojant visas technologijas (įskaitant anglies sugavimą ir saugojimą), kurios gali padėti sumažinti patiektų kuro arba energijos būvio ciklo metu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energijos vienetui, ir 2 % papildomą orientacinį tikslą iki tos pačios dienos, naudojant kreditus, pirktus pagal Kioto protokolo švarios plėtros mechanizmą.

Ataskaitų teikimas

 • ES šalys ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. turi pateikti ataskaitą su informacija apie praėjusių kalendorinių metų nacionalinių degalų kokybę ir kelių transportui ir ne keliais judančioms mašinoms tiekiamų benzino ir dyzelinių degalų būvio ciklo metu išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio intensyvumo mažinimą. Šie duomenys turi būti surinkti naudojantis degalų kokybės kontrolės sistema, atitinkančia ES standartus. Kiekviena ES šalis ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. privalo pateikti informaciją pagal Direktyvos 98/70/EB 8 straipsnio 1 dalį ir 7a straipsnį (su pakeitimais). 8 straipsnio 1 dalimi reikalaujama pateikti degalų kokybės stebėsenos duomenų, surinktų praėjusių kalendorinių metų sausio–gruodžio mėn., suvestinę.7a straipsniu degalų tiekėjams nustatomi reikalavimai mažinti kelių transportui tiekiamos energijos būvio ciklo metu išmetamo šiltnamio efektą sukeliančios dujų kiekio intensyvumą.
 • Ne vėliau kaip kiekvienų metų gruodžio 31 d. ES šalys privalo pateikti informaciją apie savo pažangą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 1999 m. liepos 1 d. ES šalys turėjo taikyti taisykles nuo 2000 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Ne keliais judančios mašinos: įvairios variklinės priemonės, naudojamos kitais nei prekių ar keleivių transportavimo tikslais, kaip antai buldozeriai, kompresoriai ir ekskavatoriai su galiniu ar priekiniu kaušu.
Ataskaitos apie kuro būvio ciklo metu išmetamą ŠESD kiekį: ataskaitos apie kuro gavybos, perdirbimo ir skirstymo metu išmetamą CO2, CH4 ir N2 kiekį.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 58–68)

Vėlesni Direktyvos 98/70/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77)

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (OL L 328, 2018 12 21, p. 82–209)

2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/652, kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (OL L 107, 2015 4 25, p. 26–67)

2014 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1307/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės 7b straipsnio 3 dalies c punkto ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 17 straipsnio 3 dalies c punkto taikymo tikslu nustatomi labai didelės biologinės įvairovės pievų kriterijai ir arealai (OL L 351, 2014 12 9, p. 3–5)

2005 m. sausio 12 d. Komisijos rekomendacija 2005/27/EB dėl to, kas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) sudaro bešvinio benzino ir dyzelinių degalų su didžiausiu sieros kiekiu pakankamumą tinkamai subalansuotoje geografinėje bazėje (OL L 15, 2005 1 19, p. 26–29)

paskutinis atnaujinimas 19.09.2019

Top