EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energijos bendrijos sutartis

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Energijos bendrijos sutartis

Energijos bendrijos sutartimi sukuriama elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinka, vienijanti 28 Europos Sąjungos (ES) valstybes nares ir 6 Europos valstybes ir teritorijas Balkanuose.

DOKUMENTAS

2006 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2006/500/EB dėl Energijos bendrijos sutarties sudarymo Europos bendrijos vardu.

SANTRAUKA

Energijos bendrijos sutartyje numatoma sukurti integruotą gamtinių dujų ir elektros energijos rinką tarp ES ir susitariančiųjų šalių.

Energijos bendrijos narės yra ES, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misija Kosove, vadovaujantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1244 (toliau - Kosovas). Be to, Energijos bendrijoje Ministrų tarybos prašymu gali dalyvauti viena ar daugiau ES valstybių narių. Trečiosios šalys gali būti priimtos kaip stebėtojos.

Sutartis taikoma šalių teritorijai ir Kosovui.

Sutartis įsigaliojo 2006 m. liepos 1 d. Ji sudaryta 10 metų, tačiau 2013 m. spalio 24 d. Ministrų tarybos vieningu sprendimu jos taikymas buvo pratęstas dar 10 metų.

Energijos bendrijos vaidmuo

Energijos bendrijos tikslai yra šie:

  • sukurti stabilią teisinę ir rinkos sistemą, kuri pritrauktų investicijas, siekiant užtikrinti stabilų ir nenutrūkstantį elektros energijos tiekimą;
  • sukurti bendrą tinklų energijos prekybos reguliavimo sistemą;
  • sustiprinti tiekimo saugumą šioje erdvėje ir vystyti tarpvalstybinius santykius;
  • pagerinti energijos veiksmingumą ir aplinkos padėtį, susijusią su tinklų energija, bei vystyti atsinaujinančius energijos šaltinius;
  • plėtoti tinklų energijos rinkos konkurencingumą.

Energijos bendrijos veikla

Svarbi Energijos bendrijos veiklos dalis yra dalies Bendrijos teisės aktų arba energijos, aplinkos, konkurencijos ir atsinaujinančių šaltinių acquis communautaire įgyvendinimas visose Sutarties šalyse valstybėse, taip pat atitiktis tam tikriems bendriems Europos standartams, susijusiems su techninėmis sistemomis, pavyzdžiui, tarpvalstybinio perdavimo ar sujungimo srityse.

Be to, Sutartimi nustatomas regioninės energijos rinkų veikimo mechanizmas, apimantis Sutarties šalių ir dalyvaujančių ES valstybių narių teritoriją. Šia sistema nustatomos priemonės, susijusios su tinklų energijos tolimuoju perdavimu, tiekimo saugumu, energijos tiekimu piliečiams, suderinimu, atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimu ir energijos veiksmingumu, bei priemonės staigios tinklų energijos rinkos krizės atveju Energijos bendrijos narės teritorijoje.

Sutartimi tarp šalių taip pat sukuriama energijos rinka be vidaus sienų, kurioje šalyse draudžiama taikyti muito mokesčius ir kiekybinius energijos importo ir eksporto apribojimus bei lygiaverčio poveikio priemones, išskyrus išimtines aplinkybes (susijusias su viešąja tvarka, visuomenės saugumu, žmonių sveikatos ir gyvybės apsauga, augalų išsaugojimu, pramoninio ar komercinio turto apsauga). Sutartimi nustatomos nuostatos ir dėl santykių su trečiosiomis šalimis ir tarpusavio pagalbos sutrikimų atveju.

Vykdant šią veiklą Komisija veikia kaip koordinatorius.

Institucijos ir sprendimų priėmimas

Ministrų taryba, kurią sudaro po vieną kiekvienos Sutarties šalies atstovą, nustato bendras politikos gaires, imasi priemonių, kad būtų pasiekti Sutarties tikslai, ir priima procedūrinius aktus, pavyzdžiui, dėl užduočių, įgaliojimų ar įsipareigojimų paskirstymo. Tarybai pirmininkauja visos šalys paeiliui po šešis mėnesius, o pirmininkaujančiai šaliai padeda vienas ES atstovas ir vienas kitos pirmininkaujančios šalies atstovas. Taryba Europos Parlamentui ir susitariančiųjų šalių parlamentams pateikia metinę ataskaitą.

Pagrindinė Nuolatinės aukšto lygio grupės misija - rengti Ministrų tarybos darbą. Ją sudaro po vieną kiekvienos Sutarties šalies atstovą.

Pagrindinė Reguliavimo valdybos užduotis - patarti kitoms institucijoms ir teikti rekomendacijas dėl tarptautinių ginčų. Valdybą sudaro po vieną kiekvienos Sutarties šalies energijos reguliavimo įstaigos atstovą. ES atstovauja Europos Komisija, padedama kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės reguliuojančios įstaigos ir vieno Europos elektros ir dujų reguliavimo grupės (ERGEG) atstovo.

Be to, Energijos bendrijai pataria du forumai, kuriuos sudaro visų suinteresuotų subjektų atstovai.

Nuolatinis sekretoriatas, kurio buveinė yra Vienoje, be kita ko, teikia administracinę pagalbą kitoms Energijos bendrijos institucijoms ir peržiūri, kaip šalys įgyvendina savo įsipareigojimus.

Energijos bendrija priima sprendimus (kurie yra teisiškai privalomi) ir rekomendacijas (kurios yra teisiškai neprivalomos). Šių veiksmų imamasi, kaip tinkama, pasiūlius Europos Komisijai (acquis communautaire taikymas) arba Sutarties šaliai (kita veikla). Sprendimai ir rekomendacijos priimami paprastąja balsų dauguma (acquis communautaire taikymas), dviejų trečdalių balsų dauguma (rinkų veikimo mechanizmas) arba vieningai (vidaus energijos rinka).

Jeigu šalis rimtai ir nuolat pažeidinėjo savo įsipareigojimus, Ministrų taryba gali vieningai sustabdyti tos šalies iš šios Sutarties kylančias teises.

Daugiau informacijos pateikiama šioje interneto svetainėje:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimas

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Tarybos sprendimas 2006/500/EB

2006 5 29

-

OL L 198, 2006 7 20

Paskutinį kartą atnaujinta: 22.09.2014

Top