EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euratomo tiekimo agentūros pakeisti įstatai

Euratomo tiekimo agentūros pakeisti įstatai

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2008/114/EB, Euratomas, nustatantis Euratomo tiekimo agentūros įstatus

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 52 straipsnis

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Juo nustatomi Euratomo tiekimo agentūros (ETA), tiesiogiai įkurtos 1957 m. Euratomo sutartimi, įstatai, atsižvelgiant į ES valstybių narių skaičiaus padidėjimą ir modernizuojant agentūros finansines taisykles bei įsteigiant jos būstinę Liuksemburge.

Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) steigimo sutarties 52 straipsnis, kuriuo, įgyvendinant bendrą tiekimo politiką, siekiama užtikrinti, kad visiems vartotojams ES šalyse būtų reguliariai ir teisingai tiekiamos branduolinės medžiagos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ETA yra ES institucija, atsakinga už toliau išvardytų medžiagų pasiūlos ir paklausos valdymą:

 • mineralinių rūdų;
 • žaliavų (pvz., natūralaus urano);
 • specialiųjų skiliųjų medžiagų (pvz., prisodrinto urano ir plutonio).

ETA turi išskirtinę teisę „sudaryti“ (t. y. tvirtinti) sutartis, susijusias su branduolinių medžiagų tiekimu, kaip nurodyta anksčiau, tiek gaunamų iš ES, tiek iš už jos ribų. Taip pat, pagal Euratomo sutartį, ji turi pirmumo teisę įsigyti branduolines medžiagas.

ETA yra juridinis asmuo (t. y. nepriklausoma savarankiška organizacija).

Tikslai ir užduotys

ETA:

 • gauna visas sutartis, susijusias su branduolinių medžiagų tiekimu ES; po įvertinimo ETA generalinis direktorius nusprendžia, ar suteikti Agentūros patvirtinimą, kuris yra būtinas, kad jos galiotų;
 • yra informuojama apie visas sutartis, susijusias su branduoliniame sektoriuje teikiamomis paslaugomis.

Be to, ETA:

 • perduoda ES patirtį, teikia informaciją ir patarimus su branduolinėmis medžiagomis ir paslaugų rinka susijusiais klausimais;
 • atlieka branduolinių medžiagų rinkos stebėseną ir nustato tendencijas, kurios galėtų turėti įtakos ES branduolinių medžiagų tiekimo ir branduolinių paslaugų teikimo patikimumui;
 • skelbia kasmetinę savo praėjusių metų veiklos ataskaitą ir kitų metų darbo programą, kurios abi pateikiamos Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai;
 • glaudžiai bendradarbiauja su savo Patariamuoju komitetu.

ETA taip pat gali kaupti savo branduolinių medžiagų atsargas. Jos priežiūrą vykdo Komisija, kuri turi teisę teikti jai nurodymus (t. y. instrukcijas) ir taikyti veto jos sprendimų atžvilgiu.

Teisinis statusas ir būstinė

ETA:

 • nesiekia pelno;
 • jos būstinė yra Liuksemburge;
 • savo iniciatyva gali imtis kitų priemonių savo vidaus struktūrai organizuoti, jei jų reikia jos užduotims ES ir už jos ribų atlikti;
 • turi didžiausios apimties teisnumą, galimą pagal kiekvienos ES šalies įstatymus, ir gali įsigyti ar valdyti turtą bei būti teismo proceso šalimi.

Generalinis direktorius ir personalas

ETA generalinis direktorius atsako už:

 • Agentūros užduočių vykdymo užtikrinimą;
 • naudojimąsi ETA išskirtine teise sudaryti branduolinių medžiagų tiekimo sutartis ir įsigijimo pirmumo teise;
 • visų Agentūros resursų kasdienį administravimą ir valdymą;
 • Agentūros patariamojo komiteto reguliarų informavimą ir konsultavimąsi aktualiais klausimais;
 • ETA pajamų ir išlaidų sąmatų projektų parengimą bei jos biudžeto vykdymą;
 • tyrimų atlikimą ir konkrečių ataskaitų (įskaitant kasmetinę ataskaitą) rengimą, glaudžiai bendradarbiaujant su Komitetu, bei šių tyrimų ir ataskaitų pateikimą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

ETA generalinis direktorius ir personalas yra Europos Komisijos pareigūnai ir turi leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Finansai

ETA yra:

Šiuo metu Agentūros pajamas sudaro tik ES įnašas.

ETA biudžetą tvirtina Komisija, jis tampa galutinis galutinai patvirtinus ES bendrąjį biudžetą.

Kroatijai įstojus į ES, nustatytas 5 856 000 EUR ETA biudžetas, pasirašomas atskirų ES šalių. Liuksemburgas ir Malta nedalyvauja.

Patariamasis komitetas

Kiekviena ES šalis (išskyrus Liuksemburgą ir Maltą) skiria į Patariamąjį komitetą nuo 1 iki 4 atstovų pagal Agentūros įstatus. Komiteto nariai skiriami pagal savo patirtį ir kompetenciją prekybos branduolinėmis medžiagomis ir atominės energetikos arba reglamentavimo srityse.

Komitetą įprastai sušaukia ETA generalinis direktorius du kartus per metus. Agentūros generalinis direktorius privalo su juo konsultuotis prieš priimdamas svarbius sprendimus (klausimais, išvardytais ETA įstatuose).

Komitetas padeda ETA, pareikšdamas nuomonę bei teikdamas analizę ir informaciją.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Jis taikomas nuo 2008 m. kovo mėn., o jo versija, pataisyta po Kroatijos priėmimo, nuo 2013 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas 2008/114/EB, Euratomas nustatantis Euratomo tiekimo agentūros įstatus (OL L 41, 2008 2 15, p. 15–20)

Vėlesni Sprendimo 2008/114/EB, Euratomas daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija — II antraštinė dalis — Nuostatos dėl pažangos branduolinės energijos srityje skatinimo — 6 skyrius — Tiekimas — 52 straipsnis (OL C 203, 2016 6 7, p. 24)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1–222)

paskutinis atnaujinimas 11.09.2018

Top