EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES konkurencijos taisyklių įgyvendinimas. SESV 101 ir 102 straipsnių taikymas

Europos Sąjunga (ES), saugodama ir vartotojų, ir įmonių interesus, nustatė taisykles, draudžiančias kartelius, kai konkurentai tarpusavyje nustato kainas arba pasidalija rinkas. ES taip pat siekia neleisti įmonėms piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi rinkoje, pavyzdžiui, taikyti nesąžiningas kainas arba riboti gamybą.

DOKUMENTAS

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES), saugodama ir vartotojų, ir įmonių interesus, nustatė taisykles, draudžiančias kartelius, kai konkurentai tarpusavyje nustato kainas arba pasidalija rinkas. ES taip pat siekia neleisti įmonėms piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi rinkoje, pavyzdžiui, taikyti nesąžiningas kainas arba riboti gamybą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu įgyvendinamos ES konkurencijos taisyklės, nustatytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 (konkurenciją ribojantys suderinti veiksmai) ir 102 (piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi) straipsniuose (buvusiuose Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 ir 82 straipsniuose). Juo taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis visų pirma pakeičiamas ES konkurencijos politikos vykdymas.

Anksčiau Europos Komisijos taikytas konkurencijos taisykles leidžiama decentralizuotai įgyvendinti ES šalių konkurencijos institucijoms. Tai padidina konkurencijos institucijų ir teismų vaidmenį įgyvendinant ES konkurencijos teisę. Be to, Komisijai sudaroma galimybė savo išteklius skirti rimčiausiems tarpvalstybiniams konkurencijos taisyklių pažeidimams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

SESV 101 straipsnio procedūros. Antimonopolinės taisyklės

Bylos, kuriose tiriami antikonkurenciniai susitarimai (pvz., karteliai), pradedamos:

gavus skundą (pvz., iš konkurento);

konkurencijos institucijos (nacionalinės institucijos arba Europos Komisijos) iniciatyva;

gavus prašymą pagal atleidimo nuo baudų programą (kai kartelio dalyvis gali išvengti baudos arba gauti mažesnę baudą, jei pateikia informacijos apie kartelį).

Pradėjusi tyrimą Europos Komisija turi plataus masto įgaliojimus, įskaitant teisę reikalauti, kad įmonės pateiktų informaciją, taip pat teisę patekti į įmonių patalpas, konfiskuoti jų įrašus ir apklausti jų atstovus.

Po pradinio tyrimo Komisijai nusprendus atlikti nuodugnų tyrimą, ji parengia ir atitinkamoms įmonėms išsiunčia pareiškimą dėl prieštaravimų.

Tiriamos įmonės gali susipažinti su Komisijos byla ir atsakyti į pareiškimą dėl prieštaravimų. Jos taip pat gali reikalauti išklausymo. Jei šiame etape Komisija vis tiek yra įsitikinusi, kad buvo padarytas pažeidimas, ji gali priimti sprendimą dėl pažeidimo ir jame nurodyti šalims skiriamas baudas.

Vietoj to Komisija taip pat gali nuspręsti priimti sprendimą dėl įsipareigojimų ir neskirti jokių baudų. Tokiu atveju šalys įsipareigoja išspręsti Komisijos nurodytas konkurencijos problemas. Tam paprastai yra suteikiamas konkretus terminas. Pažeidus šį įsipareigojimą, gali būti skiriama bauda.

Šalys gali apskųsti Komisijos sprendimus Bendrajam Teismui.

Pagal direktyvą 2014/104/ES nukentėjusiesiems nuo kartelių ar antimonopolinių taisyklių pažeidimų gali būti atlyginta padaryta žala.

SESV 102 straipsnio procedūros. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi

Nacionalinė konkurencijos institucija ar Komisija gali pradėti tyrimą savo iniciatyva arba gavusi skundą.

Tokiais atvejais svarbiausia pirma įvertinti, ar atitinkama įmonė turi dominuojančią padėtį. Tam reikia apibrėžti jos rinką teikiamo (-ų) gaminio (-ių) ir geografinės teritorijos, kurioje tas (-ie) gaminys (-iai) yra parduodamas (-i), atžvilgiu. Paprastai jei rinkos dalis neviršija 40 %, padėtis, tikėtina, nėra dominuojanti.

Kiti veiksniai, į kuriuos taip pat atsižvelgiama, yra kliūtys, neleidžiančios naujiems rinkos dalyviams patekti į rinką, arba tiriamų įmonių įsitraukimo į skirtingus tiekimo grandinės lygmenis mastas (vadinamoji vertikalioji integracija).

Kitas žingsnis - išsiaiškinti, ar šia dominuojančia padėtimi piktnaudžiaujama veikloje, pavyzdžiui, nustatomos nekonkurencingos kainos (kainos, kurios mažina konkurentų skaičių), tvirtinant, kad įmonė yra išskirtinis tiekėjas, ir pan.

Konkurencijos institucijos turi tokius pat įgaliojimus atlikti tyrimą, kaip ir 101 straipsnio procedūras. Kiti aspektai, kaip antai teisė į gynybą, pareiškimų dėl prieštaravimų sistema, sprendimai dėl įsipareigojimų, baudos ir kompensacijos, taip pat nesiskiria.

Galiausiai, Europos konkurencijos tinkle, kurį sudaro nacionalinės konkurencijos institucijos ir Komisija, galima keistis informacija, taip pat ir konfidencialia, taip palengvinant kovą su konkurencijos taisyklių pažeidimais.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2003 m. sausio 24 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie antimonopolines taisykles.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1/2003

2003 1 24

-

OL L 1, 2003 1 4, p. 1-25

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 411/2004

2004 3 9

-

OL L 68, 2004 3 6, p. 1-2

Reglamentas (EB) Nr. 1419/2006

2006 10 18

-

OL L 269, 2006 9 28, p. 1-3

Reglamentas (EB) Nr. 169/2009

2009 3 25

-

OL L 61, 2009 3 5, p. 1-5

Reglamentas (EB) Nr. 246/2009

2009 4 14

-

OL L 79, 2009 3 25, p. 1-4

Reglamentas (EB) Nr. 487/2009

2009 7 1

-

OL L 148, 2009 6 11, p. 1-4

Paskesni reglamento (EB) Nr. 1/2003 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (Oficialusis leidinys L 123, 2004 4 27, p. 18-24). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/104/ES dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo. Tekstas svarbus EEE (Oficialusis leidinys L 349, 2014 12 5, p. 1-19).

Paskutinį kartą atnaujinta: 31.07.2015

Top