EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Intelektinės nuosavybės teisių gynimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos būtiniausios priemonės, procedūros ir gynimo būdai, kuriais veiksmingai ginamos intelektinės nuosavybės teisės (INT) civilinėse bylose visoje ES, užtikrinant standartizuotą apsaugos lygį visoje vidaus rinkoje.

2017 m. Europos Komisija patvirtino priemonių rinkinį, kuriuo siekiama toliau stiprinti INT taikymą bei gynimą ir kovoti su klastojimu ir piratavimu. Visų pirma ji paskelbė gairėms skirtą komunikatą, kuriame paaiškinamos šios direktyvos nuostatos, kurios buvo skirtingai aiškinamos ES šalyse. Priemonės yra paremtos 2014 m. Komisijos išdėstytu 10 punktų ES INT gynimo veiksmų planu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

Pagrindinis direktyvos tikslas – užtikrinti, kad visoje ES būtų taikomos tos pačios priemonės, leidžiančios kūrėjams ir novatoriams pasinaudoti savo intelektinės nuosavybės teisėmis. Tačiau ji padeda ne tik kovoti su klastojimu ir piratavimu, bet ir siekti kitų tikslų:

 • skatinti inovacijas ir verslo konkurencingumą. Veiksminga kova su klastojimu ir piratavimu gali padėti užtikrinti pasitikėjimą bendrąja rinka;
 • apsaugoti užimtumą Europoje. Įmonėms dėl klastojimo ir piratavimo patiriama žala atspindi siūlomų darbo vietų skaičių;
 • užtikrinti vartotojų apsaugą. Vartotojai yra sąmoningai apgaudinėjami dėl kokybės, kurios jie turi teisę tikėtis iš produkto, taip keliant pavojų sveikatai (pvz., padirbti vaistai ar kosmetikos gaminiai) ir saugai (pvz., suklastoti žaislai ar elektros prietaisai). Iš esmės jie neturi jokios naudos iš garantijos, garantinio aptarnavimo ar veiksmingos gynybos priemonės žalos atveju;
 • užtikrinti viešosios tvarkos palaikymą. Klastojimas ir piratavimas pažeidžia darbo teisės aktus (nuslėptas darbas), mokesčių teisės aktus (prarandamos valdžios sektoriaus pajamos), sveikatos srities teisės aktus ir gaminių saugos teisės aktus.

Taikymo sritis

Direktyva taikoma visiems INT pažeidimams, numatytiems ES ir (arba) atitinkamos ES šalies nacionaliniuose teisės aktuose.

Ji netaikoma:

 • ES nuostatoms dėl su autorių teisėmis susijusių teisių gynimo;
 • ES nuostatoms, reglamentuojančioms materialinę intelektinės nuosavybės teisę (t. y. teisę, apibrėžiančią su intelektine nuosavybe susijusias teises ir pareigas);
 • ES šalių tarptautiniams įsipareigojimams ir visų pirma Sutarčiai dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (kuri dar vadinama TRIPS sutartimi);
 • bet kurioms ES šalių nacionalinėms nuostatoms, susijusioms su baudžiamosiomis procedūromis ar bausmėmis dėl INT pažeidimo.

Bendrasis įsipareigojimas

 • ES šalys turi numatyti priemones, procedūras ir gynybos būdus, būtinus užtikrinti INT vykdymą ir imtis tinkamų veiksmų prieš asmenis, atsakingus už klastojimą ir piratavimą.
 • Tos priemonės, procedūros ir gynybos būdai turi būti veiksmingi, proporcingi ir atgrasantys, tačiau taikomi tokiu būdu, kad nebūtų sukuriamos kliūtys teisėtai prekybai ir būtų numatytos apsaugos priemonės nuo piktnaudžiavimo jomis.

Apsaugos prašymas

Prašymą taikyti intelektinės nuosavybės apsaugos priemones gali pateikti:

 • INT turėtojai;
 • visi kiti asmenys, turintys teisę naudotis tomis teisėmis (pvz., licenciatai), ir institucijos, atstovaujančios intelektinės nuosavybės teisių turėtojams (kolektyvinio intelektinės nuosavybės teisių administravimo institucijos ir profesinės gynybos institucijos) pagal taikytiną teisę.

Teisė gauti informaciją

Ieškovo prašymu teismas gali nurodyti pažeidėjui ar kitam asmeniui pateikti informaciją apie prekių ar paslaugų, kurios, kaip manoma, pažeidžia INT, kilmę ir apie jų platinimo ar tiekimo tinklus, jei:

 • to asmens žinioje, kaip nustatyta, yra INT komerciniu mastu pažeidžiančios prekės;
 • tas asmuo, kaip nustatyta, naudojasi INT komerciniu mastu pažeidžiančiomis paslaugomis;
 • tas asmuo, kaip nustatyta, teikia neteisėtoje veikloje naudojamas paslaugas komerciniu mastu;
 • tą asmenį nurodė kaip dalyvaujantį prekių gamyboje ar platinime arba paslaugų teikime.

Įrodymų gavimo ir išsaugojimo taisyklės

Pareiškėjo prašymu teismas gali įpareigoti priešingąją šalį pateikti savo turimus įrodymus, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos apsaugą. Teismas taip pat gali nustatyti priemones, leidžiančias išsaugoti atitinkamus įrodymus dėl tariamo pažeidimo.

Laikinosios ir prevencinės priemonės

Pareiškėjo prašymu teismas gali nustatyti laikinąjį draudimą*, skirtą:

 • užkirsti kelią bet kokiam gresiančiam INT pažeidimui;
 • laikinai uždrausti tęsti įtariamus INT pažeidimus;
 • reikalauti, jei įtariamas pažeidimas yra tęsiamas, pateikti užstatą, kuris užtikrintų kompensaciją teisių turėtojui.

Tam tikrais atvejais teismo institucijos gali reikalauti įtariamo pažeidėjo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto prevencinio poėmio, įskaitant jo banko sąskaitų ir kitokių lėšų blokavimą.

Priemonės pagal sprendimą dėl bylos

Pareiškėjo prašymu teismas gali paskirti atkuriamąsias priemones, leidžiančias atšaukti ar pašalinti pažeidžiančias prekes iš rinkos arba jas sunaikinti.

Teismas taip pat gali nustatyti nuolatinį draudimą, kuris užkerta kelią tęsti pažeidimą arba priteisti žalos nukentėjusiai šaliai atlyginimą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. gegužės 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2006 m. balandžio 29 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Laikinasis draudimas: laikinas teismo sprendimas, kuriuo reikalaujama, kad šalis atliktų tam tikrus veiksmus ar neatliktų tam tikrų veiksmų, kol bus priimtas galutinis sprendimas byloje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 45–86)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo tam tikrų aspektų taikymo gairės“ (COM(2017) 708 final, 2017 11 29)

paskutinis atnaujinimas 11.06.2018

Top