Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje

Go to the summaries’ table of contents

Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva siekiama suderinti autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymus su technologine plėtra, visų pirma su informacine visuomene, kartu užtikrinant aukštą intelektinės nuosavybės apsaugos lygį. Be to, ja įgyvendinamos dvi tarptautinės sutartys, sudarytos 1996 m. gruodžio mėn.: PINO autorių teisių sutartis ir PINO atlikimų ir fonogramų sutartis.

Tai viena iš dešimties direktyvų, įskaitant direktyvas dėl intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo, nenustatytų autorių teisių kūrinių ir kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo, kurios kartu sudaro ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva suderinamos pagrindinės autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojams suteikiamos teisės (atgaminimo teisė, teisė viešai paskelbti kūrinius ir platinimo teisė) ir – mažesniu mastu – išimtys bei teisių apribojimai. Ja taip pat suderinama techninių priemonių ir informacijos apie teisių valdymą apsauga, nuobaudos ir teisių gynimo būdai.

Atgaminimo teisė

ES šalys nustato išimtinę teisę leisti arba uždrausti tiesiogiai ar netiesiogiai, laikinai ar nuolat bet kuriuo būdu ir bet kuria forma atgaminti visą arba iš dalies:

 • autoriams – savo kūrinius;
 • atlikėjams – savo atlikimų įrašus*;
 • fonogramų gamintojams – savo fonogramas;
 • filmų pirmojo įrašo gamintojams – jų filmų originalus ir kopijas;
 • transliuojančiosioms organizacijoms – savo transliacijų įrašus nepaisant to, ar tos transliacijos perduotos laidais ar eteriu (belaidis perdavimas), įskaitant kabelinį ar palydovinį perdavimą.

Teisė viešai paskelbti kūrinius

ES šalys nustato autoriams išimtinę teisę leisti arba uždrausti bet kokį savo kūrinių viešą skelbimą. Tai apima savo kūrinių padarymą viešai prieinamais tokiu būdu, kad visuomenės nariai galėtų juos pasiekti pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku.

ES šalys taip pat privalo nustatyti taisykles dėl išimtinės teisės viešai paskelbti kūrinius:

 • atlikėjams – savo atlikimų įrašus;
 • fonogramų gamintojams – savo fonogramas;
 • filmų pirmojo įrašo gamintojams – jų filmų originalus ir kopijas;
 • transliuojančiosioms organizacijoms – savo transliacijų įrašus, nepaisant perdavimo būdo.

Platinimo teisė

 • Direktyva nustatoma viena, visoje ES taikoma taisyklė, pagal kurią autoriams suteikiama išimtinė teisė leisti arba uždrausti bet kokį savo kūrinių ar jų kopijų viešą skelbimą.
 • Ši platinimo teisė yra naudojama ES viduje, kai teisių turėtojas ES pirmą kartą tą objektą parduoda ar kitaip perleidžia jo nuosavybę arba tai daroma jo sutikimu.

Išimtys ir apribojimai

Šia direktyva nustatomas išsamus išimčių ir teisių apribojimų sąrašas, siekiant palengvinti saugomo turinio naudojimą tam tikromis aplinkybėmis.

Atgaminimo teisei turėtų būti taikoma privaloma išimtis siekiant leisti tam tikrus laikino atgaminimo veiksmus, kurie sudaro neatskiriamą ir esminę technologinio proceso dalį (laikinos kopijos) ir atliekami tik tam, kad tarpininkas galėtų užtikrinti perdavimą tinkle tarp trečiųjų asmenų, arba tam, kad paskui būtų teisėtai pasinaudota kūriniu ar kitu objektu.

 • Visos kitos išimtys ir apribojimai, susiję su atgaminimo ir viešo paskelbimo teisėmis, yra neprivalomi (ES šalys gali nuspręsti jas įgyvendinti arba ne) ir visų pirma taikomi „viešam“ naudojimui. Už tris iš šių išimčių – reprografiją*, asmeninį naudojimą ir transliavimą, kurį vykdo socialinės institucijos – teisių turėtojai privalo gauti teisingą kompensaciją.
 • Platinimo teisės išimtys ir apribojimai suteikiami priklausomai nuo išimčių, susijusių su atgaminimu arba viešu paskelbimu.

Teisinė apsauga

 • ES šalys privalo teikti teisinę apsaugą nuo veiksmingų techninių priemonių šalinimo ar vengimo, apimant kūrinius ir bet kuriuos kitus objektus.
 • Ši teisinė apsauga taip pat yra susijusi su „parengiamaisiais veiksmais“, kaip antai ribotos paskirties kūrinių gaminimu, importu, platinimu, pardavimu arba jiems skirtų paslaugų teikimu.

Informacijos apie teisių valdymą apsauga

ES šalys privalo nustatyti teisinę apsaugą nuo kiekvieno asmens, kuris sąmoningai be leidimo atlieka kurį nors iš šių veiksmų:

 • panaikina arba pakeičia kokią nors elektroninę informaciją apie teisių valdymą;
 • platina, transliuoja, viešai paskelbia arba padaro viešai prieinamus saugomus kūrinius ar kitus objektus, kuriuose be leidimo panaikinta arba pakeista elektroninė informacija apie teisių valdymą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2001 m. birželio 22 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2002 m. gruodžio 22 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Įrašas: turi būti padaryta kūrinio kopija, kad kiti galėtų jį matyti arba kopijuoti (t. y. jis turi būti materialioje laikmenoje).

* Reprografija – dokumentų ir grafinės medžiagos kopijavimo ir atgaminimo mokslas bei praktika.

DOKUMENTAS

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19)

Paskesni Direktyvos 2001/29/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 45–86) („IPRED“). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98) („Kolektyvinio teisių administravimo direktyva“)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (kodifikuota redakcija) (OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35) („Nuomos ir panaudos direktyva“)

2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/84/EB dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai (OL L 272, 2001 10 13, p. 32–36) („Perpardavimo teisių direktyva“)

1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo (OL L 248, 1993 10 6, p. 15–21) („Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyva“)

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (kodifikuota redakcija) (OL L 111, 2009 5 5, p. 16–22) („Programinės įrangos direktyva“)

1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (OL L 77, 1996 3 27, p. 20–28) („Duomenų bazių direktyva“)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (kodifikuota redakcija) (OL L 372, 2006 12 27, p. 12–18) („Terminų direktyva“). Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo (OL L 299, 2012 10 27, p. 5–12) („Nenustatytų autorių teisių kūrinių direktyva“)

paskutinis atnaujinimas 04.04.2016

Top