EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valstybės pagalbos Europos Sąjungoje kontrolė - svarbiausia konkurencijos problema

This summary has been archived and will not be updated. See 'Valstybės pagalbos procedūrinės taisyklės' for an updated information about the subject.

Valstybės pagalbos Europos Sąjungoje kontrolė - svarbiausia konkurencijos problema

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (valstybės pagalba)

SANTRAUKA

Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) valstybės pagalba yra draudžiama, jeigu ji nepateisinama kaip skatinanti bendrą ekonominę plėtrą. Europos Komisija įpareigota užtikrinti, kad valstybės pagalba atitiktų Europos Sąjungos (ES) taisykles.

Siekiant užkirsti kelią įmonėms ES vidaus rinkoje naudotis išskirtiniais pranašumais, kurie iškraipo konkurenciją, valstybės pagalba paprastai draudžiama. Tačiau tam tikrais atvejais valstybės įsikišimas reikalingas, siekiant kompensuoti rinkos nepakankamumą. Komisija užtikrina, kad šių taisyklių būtų laikomasi ir kad išimtys būtų vienodai taikomos visoje ES. Minėtos procedūros išdėstytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 659/1999 ir jį iš dalies keičiančiuose dokumentuose bei įgyvendinimo priemonėse.

Komisijos nagrinėjamos pagalbos sistemos

Paprastai ES šalys privalo pranešti Komisijai apie naujas pagalbos priemones prieš jų įgyvendinimą. Tokiame pranešime ES šalys privalo pateikti visą reikiamą informaciją, kad Komisija galėtų priimti sprendimą.

Komisija taip pat privalo išnagrinėti visą gautą informaciją apie įtariamą neteisėtą pagalbą, t. y. pagalbą, suteiktą be išankstinio leidimo. Jeigu toks įtarimas pagrįstas, juo remiantis pradedamas pirminis tyrimas dėl pranešime nurodytos pagalbos atvejų.

Komisija taip pat peržiūri esamas pagalbos sistemas siekdama užtikrinti, kad jos vis dar suderinamos su vidaus rinka.

Pirminis nagrinėjimas

Pirminis nagrinėjimas pradedamas dėl kiekvieno pranešimo. Gavusi visą pranešimą, Komisija per du mėnesius turi nuspręsti, kad:

tai nėra pagalba ES taisyklių prasme;

pagalba suderinama su ES taisyklėmis, nes jos teigiamas poveikis nusveria konkurencijos iškraipymus;

vis dar lieka rimtų abejonių dėl priemonės suderinamumo su valstybės pagalbos taisyklėmis.

Pirmaisiais dviem atvejais priemonė gali būti įgyvendinta nedelsiant, tačiau trečiuoju atveju Komisija pradeda išsamaus tyrimo procesą.

Formalaus tyrimo procesas

Sprendimas pradėti šį procesą siunčiamas atitinkamai ES šaliai. Jame turi būti nurodyti faktiniai ir teisiniai tyrimo pagrindai, įskaitant išankstinį Komisijos vertinimą. ES šalys ir suinteresuotos trečiosios šalys per vieną mėnesį gali pateikti savo pastabas. Susijusi ES šalis taip pat raginama pakomentuoti suinteresuotų šalių pateiktas pastabas.

Galutinis sprendimas

Baigusi formalų tyrimą Komisija priima galutinį sprendimą. Galimi trys tokio sprendimo variantai:

teigiamas sprendimas (t. y. priemonė nėra pagalba arba pagalba suderinama su vidaus rinka);

sąlyginis sprendimas (priemonė suderinama su vidaus rinka, bet jos įgyvendinimui taikomos tam tikros sąlygos);

neigiamas sprendimas (priemonė nesuderinama ir negali būti įgyvendinta).

Nagrinėjimas taip pat gali būti baigtas, jeigu ES šalis atsiima pranešimą.

Pagalbos išieškojimas

Jeigu Komisija priima neigiamą sprendimą dėl pagalbos, kuri jau buvo išmokėta, paprastai reikalaujama, kad ES šalis išieškotų tokią pagalbą (su palūkanomis) iš jos gavėjo. Jeigu ES šalis laiku nevyko Komisijos sprendimo, Komisija gali kreiptis į Europos Teisingumo Teismą (ETT).

Išieškojimui taikomas dešimties metų senaties terminas.

DOKUMENTAS

1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 659/1999

1999 4 16

-

OL L 83, 1999 3 27, p. 1-9

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 734/2013

2013 8 20

-

OL L 204, 2013 7 31, p. 15-22

Paskesni reglamento (EB) Nr. 659/1999 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Įgyvendinimo aktai

2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 140, 2004 4 30, p. 1-134)

2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 372/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 794/2004 nuostatos dėl tam tikrų terminų apskaičiavimo, skundų nagrinėjimo tvarkos ir konfidencialios informacijos nustatymo ir apsaugos (OL L 109, 2014 4 12, p. 14-22)

Komisijos pranešimas

Komisijos pranešimas apie supaprastintą procedūrą, taikomą tam tikrų rūšių valstybės pagalbai (OL C 136, 2009 6 16, p. 3-12)

paskutinis atnaujinimas 21.09.2015

Top