EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos bendrovės statutas

Europos bendrovės statutas

Europos bendrovė (SE) yra teisinė struktūra, leidžianti bendrovei veikti skirtingose Europos Sąjungos (ES) šalyse pagal vieną statutą, kurį apibrėžia ES teisė ir kuris yra vienodas visoms ES šalims.

DOKUMENTAS

2001 m. spalio 8 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto.

2001 m. spalio 8 d. Tarybos Direktyva 2001/86/EB papildanti Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus.

SANTRAUKA

Europos bendrovės statutas buvo priimtas 2001 m. ir įsigaliojo 2004 m., praėjus maždaug trisdešimčiai metų po pirmojo pasiūlymo Komisijai. Jo sukūrimą paskatinusį Reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 (SE reglamentas) papildė Direktyva 2001/86/EB, kuria nustatomos taisyklės dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus SE, taip pripažįstant jų vietą ir vaidmenį bendrovėje.

Sukūrusi šią struktūrą ES palengvino bendrovių, norinčių plėsti savo veiklą visoje bendrijoje, valdymą.

SE reglamento ir nacionalinės teisės kombinuotas taikymas

SE, kurios pagrindinė būstinė yra ES šalyje, veiklą reglamentuoja:

  • reglamento nuostatos;
  • kitose srityse, kuriose šis reglamentas netaikomas - nacionalinės nuostatos, priimtos įgyvendinant Europos priemones, skirtas SE, ir tas, kurios taikomos akcinėms bendrovėms. Pavyzdžiui, nacionalinė teisė reglamentuoja likvidavimo, bankroto ir mokėjimo sustabdymo klausimus.

SE steigimo taisyklės

Europos bendrovė yra steigiama su bent dviem bendrovėmis iš skirtingų ES šalių, t. y. ji gali būti įsteigta tik iš esamo pagrindo. Jos minimalus kapitalas - 120 tūkst. eurų. Ją galima įsteigti šiais būdais:

Steigimo būdas

Bendrovės tipas

Kriterijai, kuriuos būtina atitikti

Susijungimas (su tikslu įsteigti Europos bendrovę)

Akcinė bendrovė

Bent dvi bendrovės turi būti iš skirtingų ES šalių

Europos holdingo bendrovės įsteigimas

Akcinė bendrovė

Bent dvi bendrovės turi būti iš skirtingų ES šalių arba jos turi ne mažiau kaip dvejus metus kitoje ES šalyje veikiančią dukterinę bendrovę ar filialą

Europos dukterinės bendrovės įsteigimas

Bendrovė ir kiti teisiniai subjektai

Bent dvi bendrovės turi būti iš skirtingų ES šalių arba jos turi ne mažiau kaip dvejus metus kitoje ES šalyje veikiančią dukterinę bendrovę, ar filialą

Pertvarkymas

Akcinė bendrovė

Bendrovė turi ne mažiau kaip dvejus metus kitoje ES šalyje veikiančią dukterinę bendrovę

Be to, Europos bendrovė gali įsteigti vieną dukterinę bendrovę (ar daugiau), kuri taip pat būtų Europos bendrovė.

SE registruota buveinė turi būti ten, kur yra jos pagrindinė administracija, t. y. ten, kur ji vykdo savo pagrindinę veiklą. Tačiau SE gali perkelti savo registruotą buveinę ES viduje, neišformuodama pradinės bendrovės tam, kad įsteigtų naują.

Informacija apie SE registraciją ir likvidavimo pabaigą skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Dvi galimos organizacinės struktūros

Europos bendrovės statutas gali būti aktualus dviem skirtingoms sistemoms:

  • dviejų pakopų sistemai, kuri be visuotinio akcininkų susirinkimo numato valdybą ir stebėtojų tarybą;
  • vienos pakopos sistemai, kuri numato tik visuotinį akcininkų susirinkimą ir administracinę valdybą.

Nepakankamas mokesčių suderinimas

SE moka mokesčius ir rinkliavas visose ES šalyse, kuriose įsikūrę jų administraciniai centrai.

Darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus SE

SE negali būti steigiama, jeigu valdyba ir darbuotojai nesutaria dėl modelio, pagal kurį darbuotojai dalyvautų priimant sprendimus SE. Šiame susitarime turi būti numatyta informavimo ir konsultavimo tvarka ir, jei reikia, darbuotojų dalyvavimas SE valdymo organuose. Nepaisant to, toks dalyvavimas yra privalomas tik tuo atveju, jeigu darbuotojai juo pasinaudojo prieš SE įsteigimą.

Jeigu dvi šalys negali pasiekti tenkinančio susitarimo, taikomi įvairūs standartiniai principai, išvardyti Direktyvos priede.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 2157/2001

2004 10 8

-

OL L 294, 2001 11 10

Direktyva 2001/86/EB

2001 11 10

2004 10 8

OL L 294, 2001 11 10

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 885/2004

2004 5 1

-

OL L 168, 2004 5 1

Reglamentas (EB) Nr. 1791/2006

2007 1 1

-

OL L 363, 2006 12 20

Reglamentas (ES) Nr. 517/2013

2013 7 1

-

OL L 158, 2013 6 10

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, pavadinta 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamento Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto taikymas (KOM(2010)676 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.06.2014

Top