EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES ekonominės politikos komitetas

ES ekonominės politikos komitetas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2000/604/EB dėl Ekonominės politikos komiteto sudėties ir įstatų

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

 • Šiuo sprendimu patvirtinami 1974 m. įsteigto Europos Sąjungos (ES) ekonominės politikos komiteto uždaviniai, sudėtis, struktūra ir veikimas.
 • Jis priimtas ES perėjus į ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) galutinį etapą, kai valiutų kursai buvo neatšaukiamai fiksuojami, o bendra valiuta – euras – buvo pristatyta užsienio valiutos rinkose ir elektroniniams mokėjimams.
 • Sprendimas buvo iš dalies pakeistas 2003 m., atsižvelgiant į 2004 m. ES plėtrą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komiteto darbas

 • Komitetas buvo įsteigtas tam, kad:
 • Komitetas:
  • vykdo ekonomines analizes;
  • teikia nuomonę apie metodologiją;
  • vadovauja rengiantis Tarybos darbui dėl Europos semestro, įskaitant rengia politikos rekomendacijas ES šalims pagal Komisijos projektus;
  • formuluoja politikos rekomendacijas, kaip antai bendras ekonominės politikos gaires, skirtas pagerinti ES galimybes kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą;
  • prisideda prie nacionalinės ekonominės politikos daugiašalės priežiūros rengdamas reguliarias ES šalių struktūrinių reformų peržiūras;
  • teikia konsultacijas dėl tos Investicijų plano Europai dalies, kuria siekiama pašalinti reglamentavimo kliūtis investicijoms nacionaliniame ir ES lygmenyse.
 • Visų pirma komitete daugiausia dėmesio skiriama:
  • ES prekių, kapitalo, paslaugų ir darbo rinkų funkcionavimui, įskaitant darbo užmokesčio, produktyvumo, užimtumo ir konkurencingumo plėtrą;
  • viešojo sektoriaus vaidmeniui ir efektyvumui, taip pat viešųjų finansų ilgalaikiam darnumui;
  • specifinių politikos sričių, kurios yra susijusios su aplinka, moksliniais tyrimais ir plėtra ir socialine sanglauda, plačiam įtraukimui į ekonomiką.
 • Komitetas padeda Ekonomikos ir finansų komitetui. Jis, be kita ko, stebi trumpalaikę ir vidutinės trukmės makroekonominę raidą ES ir nacionaliniame lygmenyse, teikia analizes ir nuomones apie struktūrinės ir makroekonominės politikos sričių sąveiką ir darbo užmokesčio augimą.
 • Komitetas taip pat veikia kaip forumas techninėms diskusijoms makroekonomikos klausimais su Europos Centriniu Banku (ECB), Ekonomikos ir finansų komitetu, Užimtumo komitetu, Komisija ir socialiniais partneriais.

Sudėtis ir veikla

 • Komitetą sudaro po du atstovus iš kiekvienos ES šalies, Komisijos ir ECB.
 • Kai komitetas renkasi Euro grupės forma, jį sudaro Komisijos, ECB ir tų šalių, kurių valiuta yra euras, atstovai.
 • Pirmininkas yra renkamas kas dvejus metus. Komitetui padeda sekretoriatas.
 • Susirinkimai yra konfidencialūs, tačiau ataskaitos ir nuomonės paprastai yra viešos.
 • Kai reikia balsuoti, nuomonės ar ataskaitos priimamos narių balsų dauguma. Komitetas taip pat turi pateikti ataskaitą apie mažumos arba kitokias nuomones, išreikštas diskusijos metu.
 • Kai ataskaitos yra susijusios su klausimais, dėl kurių vėliau Taryba gali priimti sprendimą, centrinių bankų ir Komisijos nariai negali dalyvauti balsavime.
 • Komitetas yra sudaręs kelias darbo grupes, skirtas nagrinėti konkrečius klausimus:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2000 m. spalio 12 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas 2000/604/EB dėl Ekonominės politikos komiteto sudėties ir įstatų (OL L 257, 2000 10 11, p. 28–31)

Paskesni Sprendimo 2000/604/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 11.04.2017

Top