Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Korekcinė dalis: perviršinio deficito procedūra

Korekcinė dalis: perviršinio deficito procedūra

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Stabilumo ir augimo paktas (SAP) yra ES biudžetinės drausmės pagrindas. Korekcinė pakto dalis reglamentuoja perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuria grindžiami skubūs taisomieji veiksmai esant perviršiniam biudžeto deficitui arba perviršinei skolai.

Reglamentu siekiama paaiškinti ir paspartinti PDP pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 126 straipsnį.

Kai ES šalis nesilaiko SAP nustatytos biudžetinės drausmės, jai gali būti taikoma PDP, kurią sudaro keletas žingsnių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Procedūros pradžia

Pagal SAP PDP lemia deficito ir skolos kriterijai:

  • deficito kriterijus: valdžios sektoriaus biudžeto deficitas laikomas perviršiniu, jei jis viršija nurodytą vertę, kuri yra 3 % bendrojo vidaus produkto (BVP) rinkos kainomis;
  • skolos kriterijus: jei skola viršija 60 % BVP, o tikslas per metus sumažinti skolą 1/20 nebuvo pasiektas per praėjusius trejus metus.

Procedūros etapai

  • ES šaliai, kurios deficitas arba skola viršija nustatytą ribą, Europos Komisija parengia ataskaitą, kurioje vertinama, ar reikia pradėti perviršinio deficito procedūrą.
  • Tada Komisija siunčia pranešimą tai šaliai ir informuoja Tarybą, jei mano, kad deficitas yra perviršinis.
  • Komisijos siūlymu, Taryba nusprendžia kvalifikuota balsų dauguma, ar, atsižvelgiant į susijusios šalies pastabas, deficitas yra perviršinis.
  • Jei Taryba nusprendžia, kad deficitas yra perviršinis, ji pateikia rekomendacijas šaliai ir skiria maksimalų terminą (3 arba 6 mėnesiai), per kurį reikia imtis veiksmingų priemonių.
  • Jei šalis vis tiek nevykdo rekomendacijų, Taryba gali nuspręsti išsiųsti oficialų įspėjimą imtis priemonių sumažinti deficitą per nurodytą laikotarpį.
  • Jei šalis nepaiso Tarybos sprendimų, Taryba gali taikyti poveikio priemones.

Poveikio priemonės

Poveikio priemonės taikomos, jei nesumažinamas deficitas. Euro zonos šalims šios poveikio priemonės taikomos laipsniškai, pradedant nuo:

  • įpareigojimo įnešti Komisijai palūkaninį indėlį, kuris siekia 0,2 % BVP, prevencinio etapo laikotarpiu;
  • įpareigojimo įnešti nepalūkaninį indėlį, kuris siekia 0,2 % BVP, korekcinio etapo laikotarpiu. Šis indėlis taps bauda, siekiančia iki 0,5 % BVP, jei nebus laikomasi rekomendacijų ištaisyti perviršinį deficitą.

Be to, visoms ES šalims (išskyrus Jungtinę Karalystę) gali būti sustabdytas įsipareigojimų arba mokėjimų iš ES struktūrinių ir investicijų fondų vykdymas. Nuobaudos taip pat taikomos manipuliavimo statistiniais duomenimis atveju.

Balsavimo sistema

Sprendimai dėl daugelio PDP poveikio priemonių priimami atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimo tvarka. Tai reiškia, kad nuobauda laikoma patvirtinta, išskyrus jei Taryba nusprendžia kvalifikuota balsų dauguma ją atmesti.

Be to, 25 šalys, kurios pasirašė Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos, susitarė taikyti atvirkštinės kvalifikuotos daugumo balsavimą ankstesniuose procedūros etapuose, pavyzdžiui, sprendžiant, ar ES šaliai turi būti taikoma PDP.

SAP lankstumas

2015 m. sausio mėn. Komisija paskelbė komunikatą, kuriame pateikiamos rekomendacijos ES šalims, kaip geriausiai pasinaudoti Stabilumo ir augimo pakto esamų taisyklių lankstumu. Tokiu būdu ji siekia skatinti veiksmingą struktūrinių reformų įgyvendinimą bei investicijas ir ragina labiau atsižvelgti į kiekvienos ES šalies ekonominę padėtį.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1999 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

DOKUMENTAS

1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (OL L 209, 1997 8 2, p. 6–11)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1467/97 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1173/2011 dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje (OL L 306, 2011 11 23, p. 1–7)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Geriausias pasinaudojimas lankstumu, kurį suteikia galiojančios Stabilumo ir augimo pakto taisyklės“ ( COM(2015) 12 final, 2015 1 13)

paskutinis atnaujinimas 22.02.2016

Top