EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prieiga prie elektroninių ryšių tinklų

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europos elektroninių ryšių kodeksas' for an updated information about the subject.

Prieiga prie elektroninių ryšių tinklų

Šia direktyva derinami būdai, kuriais ES šalys reguliuoja elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimą ir prieigą prie jų. Ja nustatoma tinklų ir paslaugų teikėjų tarpusavio santykių reguliavimo sistema, kuri sukurs subalansuotą konkurenciją ir elektroninių ryšių paslaugų sąveiką.

DOKUMENTAS

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva).

SANTRAUKA

Prieigos direktyva kartu su dar keturiomis direktyvomis („pagrindų“, „leidimų“, „universaliųjų paslaugų“ ir „privatumo ir elektroninių ryšių“) yra telekomunikacijų teisės aktų rinkinio, kuriuo apibrėžiama reguliavimo sistema, kuria siekiama didinti elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų sektoriaus konkurencingumą, dalis.

2009 m. telekomunikacijų teisės aktų rinkinys buvo iš dalies keičiamas „Geresnės teisėkūros“ ir „Piliečių teisių“ direktyvomis bei sukurta Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI).

Taikymas

Direktyva taikoma visoms viešųjų ryšių tinklų formoms, teikiančioms viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant fiksuoto ir judriojo telekomunikacijų ryšio tinklus, antžeminio transliavimo tinklus, kabelinės televizijos tinklus, palydovinius tinklus ir interneto tinklus, naudojamus balsui, faksui, duomenims ar vaizdui perduoti.

Bendrasis principas

ES šalys turi užtikrinti, kad nebūtų jokių apribojimų, kurie įmonėms toje pačioje ar kitoje ES šalyje neleistų tarpusavyje pagal Sutartyje nustatytas konkurencijos taisykles derėtis dėl susitarimų prieigos ir (arba) sujungimo.

Bendruoju principu numatoma, kad rinkose, kur išlieka dideli įmonių derybinės galios skirtumai, tikslinga nustatyti rinkos reguliavimo sistemą, paremtą vidaus rinkos principais ir konkurencijos taisyklėmis.

Priimant technologiniu požiūriu neutralų metodą, pagrindiniai tikslai yra:

nustatyti sistemą, kurioje būtų skatinama konkurencija ir veiksmingos investicijos į tinklų infrastruktūrą, užtikrinant galutiniams paslaugų gavėjams elektroninių ryšių tinklų sujungimą, pakankamą prieigą prie jų bei paslaugų sąveiką;

užtikrinti, kad rinkos silpnosios vietos neribotų novatoriškų paslaugų, kurios būtų naudingos naudotojams, atsiradimą.

Operatorių teisės ir įsipareigojimai

Direktyva nustatoma pagrindinė taisyklė, pagal kurią siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir sąveiką visoje Europos Sąjungoje, viešųjų ryšių tinklų operatoriai turi teisę, o gavę kitų taip pat įgaliotų įmonių prašymą, yra įpareigoti derėtis dėl tarpusavio sujungimo viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugoms teikti.

Nacionalinės reguliavimo institucijos atsako už rinkos analizės atlikimą, siekiant nustatyti, ar vienas ar daugiau operatorių turi didelę įtaką atitinkamoje rinkoje. Jeigu rinkos analize nustatoma, kad operatorius turi didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, nacionalinės reguliavimo institucijos, atsižvelgdamos į aplinkybes, nustato operatoriui vieną ar kelis įpareigojimus.

1.

Skaidrumo įpareigojimus prieigai ir (arba) sujungimui ir reikalavimą, kad operatoriai, jei tinkama, standartiniame pasiūlyme viešai skelbtų konkrečią informaciją, kaip, pavyzdžiui, apskaitos informacija, techninės specifikacijos, tinklo charakteristikos.

2.

Nediskriminavimo įpareigojimus, siekiant užtikrinti, kad operatorius kitoms įmonėms, teikiančioms lygiavertes paslaugas, taikytų vienodomis aplinkybėmis vienodas sąlygas, įskaitant draudimą pirmenybę teikti savo paslaugoms.

3.

Apskaitos atskyrimo įpareigojimus tam tikrai konkrečiai su sujungimu ir (arba) prieiga susijusiai veiklai.

4.

Įpareigojimus dėl prieigos prie konkrečių tinklo priemonių ir jų naudojimo. Galima reikalauti, kad operatoriai:

suteiktų trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir (arba) priemonių, įskaitant atsietą prieigą prie vietinės linijos;

sąžiningai derėtųsi su įmonėmis, prašančiomis prieigos;

nenutrauktų prieigos prie priemonių, prie kurių prieiga jau suteikta;

suteiktų atvirą prieigą prie techninių sąsajų, protokolų ar kitų pagrindinių technologijų, kurios yra būtinos paslaugų sąveikai;

leistų naudotis bendra vieta ar kitaip bendrai naudotis priemonėmis;

teiktų prieigą prie susijusių paslaugų, pavyzdžiui, susijusių su tapatybe, vieta ir buvimu.

5.

Įpareigojimus, susijusius su sąnaudų padengimu ir kainų kontrole, įskaitant reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų apskaitos sistemų.

Jeigu, nepaisant šių įpareigojimų nustatymo, rinkos trūkumai nėra pašalinami, nacionalinės reguliavimo institucijos gali kraštutiniu atveju reikalauti, kad vertikaliai integruotos bendrovės skirtų visą su didmeniniu atitinkamų panaudos produktų teikimu susijusią veiklą vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo subjektams.

Šis savarankiškas subjektas turi teikti panaudos produktus ir paslaugas visoms įmonėms, įskaitant kitus patronuojančiosios bendrovės verslo skyrius, per tokius pačius terminus, tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant kainas ir paslaugų lygį, taip pat naudodamas tokias pačias sistemas ir procesus.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2002/19/EB

2002 4 24

2003 7 24

OL L 108, 2002 4 24, p. 7-20

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/140/EB

2009 12 19

2011 5 25

OL L 337, 2009 12 18, p. 37-69

DALINIS PRIEDŲ PAKEITIMAS

II priedas. Pagrindinis punktų, būtinų nurodyti standartiniame pasiūlyme dėl didmeninės prieigos prie tinklo infrastruktūros, įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą nustatytoje vietovėje, sąrašas, kurį turi paskelbti operatoriai, turintys didelę įtaką rinkoje.

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 37-69).

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/140/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo, klaidų ištaisymas (OL L 241, 2013 9 10, p. 8-9).

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos gairės dėl rinkos analizės ir didelės įtakos rinkoje vertinimo pagal elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą (OL C 165, 2002 7 11, p. 6-31)

Remiantis ryšių paslaugų reguliavimo sistema, šiomis gairėmis nustatomi principai, pagal kuriuos nacionalinės reguliavimo institucijos turi pagrįsti savo rinkos analizę, kad galėtų garantuoti veiksmingą konkurenciją.

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 (COM(2013)627 final, 2013 9 11 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

paskutinis atnaujinimas 10.09.2015

Top