EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Laivų ir uostų įrenginių apsauga

Laivų ir uostų įrenginių apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uosto įrenginių apsaugos stiprinimo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Visos ES šalys privalo taikyti SOLAS pakeitimus ir Tarptautinį laivų ir uostų įrenginių apsaugos kodeksą tarptautinės laivybos sektoriuje nuo 2004 m. liepos 1 d. Vidaus laivybos sektoriuje šios priemonės turi būti taikomos nuo 2005 m. liepos 1 d.
 • Iki 2007 m. liepos 1 d. visos ES šalys, atlikusios privalomąjį saugos rizikos vertinimą, turi nuspręsti, kokiu mastu jos taikys priemones skirtingoms laivų, teikiančių paslaugas šalies viduje, kategorijoms.
 • Apie taikomas priemones ES šalys privalo informuoti TJO, Europos Komisiją ir kitas ES šalis. Pateikiant šią informaciją, būtina nurodyti duomenis apie ES šalies paskirtąjį laivybos apsaugos ryšių centrą.
 • Laivai, kuriems taikomos specialiosios priemonės, ketinantys atvykti į ES šalies uostą, privalo pateikti tos šalies nacionalinėms institucijoms informaciją apie apsaugą:
  • ne mažiau kaip prieš 24 valandas arba
  • vėliausiai tuo metu, kai laivas išplaukia iš ankstesniojo uosto, jei plaukimo laikas trumpesnis negu 24 valandos, arba
  • iškart, kai tik įplaukimo uostas tampa žinomas, jei jis nebuvo žinomas išplaukimo metu.
 • Kai paslaugos yra teikiamos vidaus laivybos reguliariais maršrutais arba tarp dviejų ES šalių, laivai gali būti atleisti nuo reikalavimo teikti informaciją prieš laivui įplaukiant į uostą, jei šito prašo šalies institucijos.
 • Nacionalinės institucijos parengia kompanijų ir laivų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą ir nuolatos jį atnaujina.
 • Iki 2004 m. liepos 1 d. ES šalys privalo paskirti laivybos apsaugos ryšių centrą.

COVID-19 pandemijos pasekmės

 • Kadangi dėl dabartinės sveikatos krizės ES šalių institucijoms sudėtinga atlikti laivybos apsaugos patikrinimus ir apžiūras, siekiant atnaujinti tam tikrus dokumentus laivybos apsaugos srityje, todėl Reglamentu (ES) 2020/698 pratęsiami uosto įrenginių (terminalų) apsaugos vertinimų bei apsaugos planų persvarstymų terminai, kad ES šalys ir laivybos sektorius galėtų laikytis lankstaus ir pragmatiško požiūrio ir išsaugoti svarbiausias tiekimo grandines atviras kartu nepakenkiant saugumui.
 • Reglamentu (ES) 2020/698 suteikiamas tam tikras lankstumas dėl laivybos apsaugos treniruočių bei pratybų, kurios pagal ES teisės aktus laivybos apsaugos srityje, visų pirma pagal Direktyvą 2005/65/EB (žr. santrauką), turi būti vykdomos laikantis nustatytų terminų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Laivybos apsauga – tai prevencinių priemonių, kuriomis norima apsaugoti laivus ir uostų įrenginius nuo tyčinių neteisėtų veiksmų grėsmės, visuma.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo (OL L 129, 2004 4 29, p. 6–91)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 725/2004 pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/698, kuriuo atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį nustatomos konkrečios laikinosios priemonės dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei leidimų atnaujinimo arba pratęsimo ir tam tikrų periodinių patikrinimų ir kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose transporto teisės aktais reglamentuojamose srityse (OL L 165, 2020 5 27, p. 10–24)

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo (OL L 310, 2005 11 25, p. 28–39)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.07.2020

Top