EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Civilinė atsakomybė už naftos padarytą žalą: Laivų bunkerių konvencija

Civilinė atsakomybė už naftos padarytą žalą: Laivų bunkerių konvencija

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2002/762/EB, įgaliojantis ES šalis pasirašyti ir ratifikuoti laivų bunkerių konvenciją arba prie jos prisijungti

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimu ES šalys yra įgaliojamos pasirašyti ir ratifikuoti 2001 m. Tarptautinę civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą konvenciją (Laivų bunkerių konvenciją) arba prie jos prisijungti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Laivų bunkerių konvencija buvo priimta globojant Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO), siekiant užtikrinti pakankamą, greitą ir veiksmingą kompensaciją asmenims už žalą, kurią jie patyrė dėl išsiliejusios naftos, vežamos kaip kuras laivų bunkeriuose.

Atitiktis ES taisyklėms

 • Laivų bunkerių konvencijos 9 ir 10 straipsniai turi įtakos taisyklėms, nustatytoms Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 (dabartiniame Reglamente (ES) Nr. 1215/2012) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.
 • Konvencijoje nenumatyta galimybė tarptautinei organizacijai, kaip antai ES, pasirašyti ir ratifikuoti ją arba prie jos prisijungti.
 • Todėl ES įgaliotos ES šalys turi ES interesais pasirašyti ir ratifikuoti konvenciją arba prie jos prisijungti. Tą padariusios jos taip pat turi padaryti pareiškimą, kuriuo įsipareigoja tarpusavio santykiuose taikyti Reglamentą (ES) Nr. 1215/2012.

Taikymo sritis

Konvencija taikoma:

 • taršos žalai, sukeltai teritorijoje, teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje arba lygiavertėje zonoje bet kurioje valstybėje, kuri yra konvencijos šalis;
 • priemonėms, kuriomis siekiama užkirsti kelią tokiai žalai arba ją kuo labiau sumažinti.

Ji netaikoma karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams ir kitiems laivams, kurių savininkė yra valstybė. Tačiau bet kuri valstybė, esanti šios konvencijos šalis, gali nuspręsti ją taikyti tokiems laivams.

Laivo savininko atsakomybė

Laivo savininkas incidento metu atsako už visą taršos žalą, kurią sukelia jo bunkeryje vežama nafta. Tačiau laivo savininkas nelaikomas atsakingu, jei gali įrodyti, kad:

 • žala yra padaryta dėl karo veiksmų, priešiškų veiksmų, sukilimo ar išskirtinio, neišvengiamo ir neįveikiamo pobūdžio gamtos reiškinio;
 • žala yra padaryta dėl trečiosios šalies veiksmo ar neveikimo tyčia siekiant, kad ta žala būtų padaryta;
 • žala yra padaryta dėl vyriausybės ar kitos atsakingos valdžios institucijos aplaidumo.

Privalomasis draudimas arba finansinė garantija

 • Laivų, kurių bendrasis tonažas yra didesnis nei 1 000 tonų ir kurie yra registruoti valstybėje, kuri yra šios konvencijos šalis, savininkai turi pasirūpinti draudimu ar kita finansine garantija, kaip antai banko ar panašios finansų įstaigos garantija, savo atsakomybei už taršos žalą padengti.
 • Atitinkama valdžios institucija išduoda kiekvienam laivui liudijimą, patvirtinantį tokio draudimo ar kitos finansinės garantijos galiojimą. Toks liudijimas turi būti laikomas laive. Jo kopiją taip pat reikia pristatyti valdžios institucijoms, kurios registruoja laivus.

Jurisdikcija ir teismo sprendimų vykdymas

 • Teisminis ieškinys dėl žalos atlyginimo gali būti pareikštas laivo savininkui, draudikui ar kitam asmeniui, teikiančiam garantiją, toje šalyje ar šalyse, kuriose taršos žala buvo padaryta.
 • Konvencijoje nustatomos sąlygos, pagal kurias vienos valstybės, kuri yra konvencijos šalis, teismo sprendimai gali būti pripažinti ir vykdomi kitoje valstybėje.

Terminai

 • Teisės gauti kompensaciją pagal šią konvenciją netenka galios, jei ieškinys nepareiškiamas per trejus metus nuo žalos padarymo dienos.
 • Ieškiniai negali būti pareikšti praėjus daugiau kaip šešeriems metams nuo incidento, kurio metu padaryta žala, dienos.

NUO KADA TAIKOMA ŠI KONVENCIJA?

Tarybos sprendimu ES šalys buvo raginamos imtis reikalingų veiksmų, kad deponuotų savo ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus, jei įmanoma, iki 2006 m. birželio 30 d.

POVEIKIS

2015 m. visos 28 ES šalys yra ratifikavusios konvenciją arba prie jos prisijungusios pagal Tarybos sprendimą.

DOKUMENTAS

2002 m. rugsėjo 19 d. Tarybos sprendimas 2002/762/EB, įgaliojantis valstybes nares Bendrijos interesais pasirašyti ir ratifikuoti 2001 m. Tarptautinę civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą konvenciją (Laivų bunkerių konvenciją) arba prie jos prisijungti (OL L 256, 2002 9 25, p. 7–8)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1–32)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 14.03.2016

Top