EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Laiko tarpsnių paskirstymas ES oro uostuose

Laiko tarpsnių paskirstymas ES oro uostuose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo ES oro uostuose bendrųjų taisyklių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad riboto pajėgumo oro uostuose turimi pakilimo ir nusileidimo laiko tarpsniai* būtų veiksmingai naudojami ir paskirstomi teisingai, nediskriminuojant ir skaidriai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Reglamentu nustatomi objektyvūs kriterijai, kuriais remiantis oro uostas gali būti paskirtas koordinuojamu oro uostu* arba oro uostu, kurio darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius*, nes jo pajėgumai yra nepakankami.
 • ES šalys gali paskirti bet kurį oro uostą koordinuojamu oro uostu, jei:
  • atlikta pajėgumų analizė;
  • labai trūksta pajėgumų ir šios problemos negalima išspręsti per trumpą laiką.

Koordinatorius / tvarkaraščių sudarytojas

 • ES šalis, atsakinga už koordinuojamą oro uostą arba oro uostą, kurio darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius, privalo užtikrinti, kad oro uosto koordinatoriumi arba tvarkaraščių sudarytoju būtų paskirtas kvalifikuotas fizinis ar juridinis asmuo, turintis didelę oro vežėjų orlaivių judėjimo koordinavimo patirtį.
 • Koordinatorius / tvarkaraščių sudarytojas dirba laikydamasis nešališkumo, nediskriminavimo ir skaidrumo reikalavimų ir yra nepriklausomas nuo bet kokios atskiros suinteresuotos šalies.
 • Koordinatoriaus veiklos finansavimo sistema turi užtikrinti koordinatoriaus nepriklausomumą. Tas pats koordinatorius gali būti paskirtas daugiau nei vienam oro uostui.

Oro uosto pajėgumas

 • Kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į du tarptautinės aviacijos planavimo sezonus (žiemos ir vasaros), du kartus per metus nustato oro uosto laiko tarpsniams paskirstyti turimus pajėgumus. Pajėgumai nustatomi remiantis objektyvia galimybių išdėstyti oro eismą analize.
 • Oro vežėjai privalo pateikti bet kokią svarbią informaciją, kurios reikalauja koordinatorius.

Koordinavimo komitetas

 • Atsakinga ES šalis privalo užtikrinti, kad koordinuojamame oro uoste būtų įsteigtas koordinavimo komitetas.
 • Koordinavimo komitetas teikia pasiūlymus ir pataria koordinatoriui visais su oro uosto pajėgumais susijusiais klausimais, visų pirma dėl:
  • galimybių padidinti pajėgumus;
  • koordinavimo parametrų;
  • stebėsenos metodų;
  • vietos gairių.
 • Komiteto nariais gali būti:
  • oro uostu besinaudojantys oro vežėjai;
  • oro uostą valdanti institucija;
  • skrydžių valdymo tarnybos;
  • bendrosios aviacijos atstovai.

Laiko tarpsnių paskirstymo tvarka

 • Vadovaujantis laiko tarpsnių paskirstymo bendruoju principu, jei oro vežėjas naudojo tam tikrus tarpsnius ne mažiau kaip 80 % laiko per vasaros / žiemos laikotarpį, kuriam sudaromas tvarkaraštis, jis turi teisę į tuos pačius laiko tarpsnius per kitų metų lygiavertį laikotarpį, kuriam sudaromas tvarkaraštis (vadinamasis ankstesnių teisių išsaugojimas). Todėl laiko tarpsniai, kurių oro vežėjai nepanaudoja, yra perskirstomi (vadinamoji taisyklė „naudok arba prarasi“).
 • Gali būti steigiami laiko tarpsnių fondai, kuriuose yra naujai sukurtų laiko tarpsnių, nepanaudotų laiko tarpsnių ir laiko tarpsnių, kurių vežėjas atsisakė arba kurie kitais būdais tapo laisvi.
 • Koordinatorius taip pat atsižvelgia į oro transporto pramonės nustatytas papildomas taisykles bei gaires ir į vietos gaires, kurias pasiūlo koordinavimo komitetas ir patvirtina ES šalis ar kita už oro uostą atsakinga kompetentinga institucija.
 • Jei prašymo dėl laiko tarpsnio negalima patenkinti, koordinatorius prašymą pateikusiam oro vežėjui nurodo priežastis ir artimiausią alternatyvų laiko tarpsnį.
 • Tam tikromis nustatytomis aplinkybėmis oro vežėjai gali keistis laiko tarpsniais arba juos perkelti (pavyzdžiui, visos bendrovės ar jos dalies įsigijimo atveju ar perkelti iš vieno maršruto ar susisiekimo tipo į kitą). Tokiais atvejais visada reikalingas aiškus koordinatoriaus patvirtinimas.
 • ES šalis gali rezervuoti tam tikrus laiko tarpsnius regioninėms paslaugoms.

Vykdymo užtikrinimas

 • Kompetentingos oro eismo valdymo institucijos gali atmesti oro vežėjo skrydžio planą, jei oro vežėjas ketina leistis ar pakilti koordinuojamame oro uoste neturėdamas koordinatoriaus paskirto laiko tarpsnio.
 • Jei oro vežėjas pakartotinai ir sąmoningai teikia oro susisiekimo paslaugas laiku, kuris gerokai skiriasi nuo paskirtų laiko tarpsnių, koordinatorius gali nuspręsti panaikinti to oro vežėjo laiko tarpsnių serijas. Taip oro vežėjas gali prarasti ankstesnes teises.
 • ES šalys privalo užtikrinti, kad būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos tokio tipo situacijoms spręsti.

Keitimai

Pradinis reglamentas buvo penkis kartus iš dalies keistas:

 • 2002 m., siekiant po 2001 m. rugsėjo mėn. įvykdytų teroro išpuolių leisti oro vežėjams išlaikyti 2001 m. jiems skirtus laiko tarpsnius 2002 m. vasaros ir 2002–2003 m. žiemos laikotarpiais, kuriems sudaromas tvarkaraštis (Reglamentas (EB) Nr. 894/2002);
 • 2003 m., atsižvelgiant į su Iraku pradėtą karą ir ūmaus kvėpavimo takų sindromo protrūkį, kad dėl laiko tarpsnių, paskirtų 2003 m. laikotarpiui, nepanaudojimo oro vežėjai neprarastų savo teisės į juos (Reglamentas (EB) Nr. 1554/2003);
 • 2004 m., siekiant paaiškinti esamos tvarkos taikymą skirtingiems klausimams, įskaitant koordinatorių nepriklausomumą ir laiko tarpsnių paskirstymo procedūrų veikimą (Reglamentas 793/2004/EB);
 • 2009 m., atsižvelgiant į pasaulinę ekonomikos ir finansų krizę, kad dėl laiko tarpsnių, paskirtų 2009 m. vasaros laikotarpiui, kuriam sudaromas tvarkaraštis, nepanaudojimo oro vežėjai neprarastų savo teisės į juos (Reglamentas (EB) Nr. 545/2009);
 • 2020 m., atsižvelgiant į COVID-19 krizę, kad dėl laiko tarpsnių, paskirtų 2020 m. kovo mėn. (ir maršrutams į Kiniją ir Honkongą 2020 m. sausio 23–vasario 29 d. laikotarpiu) ir visam 2020 m. vasaros laikotarpiui, kuriam sudaromas tvarkaraštis, nepanaudojimo oro vežėjai neprarastų savo teisės į juos (Reglamentas (ES) 2020/459).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1993 m. vasario 22 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Laiko tarpsnis – koordinatoriaus duotas leidimas naudotis visa oro uosto infrastruktūra, konkrečią dieną ir konkrečiu laiku nusileidimo ar pakilimo tikslu reikalinga skrydžiams atlikti koordinuojamame oro uoste.
Koordinuojamas oro uostas – perpildytas oro uostas, kuriame paklausa yra didesnė nei jo pajėgumai tam tikru metu ir kuriame oro vežėjas, kad tuo metu galėtų nusileisti arba pakilti, turi turėti koordinatoriaus jam paskirtą laiko tarpsnį.
Oro uostas, kuriame darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius – oro uostas, kuris tam tikru metu gali būti perpildytas ir kuriame yra paskirtas tvarkaraščių sudarytojas, kad palengvintų tame oro uoste skrydžius atliekančių arba ketinančių atlikti oro vežėjų darbą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 14, 1993 1 22, p. 1–6)

Vėlesni Reglamento (EEB) Nr. 95/93 pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl iš dalies pakeisto Reglamento (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių taikymo (KOM(2008) 227 galutinis, 2008 4 30)

Komisijos komunikatas – Apie Reglamento (EEB) Nr. 793/2004 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių taikymą (KOM(2007) 704 galutinis, 2007 11 15)

paskutinis atnaujinimas 11.05.2020

Top