EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Geležinkelių keleivių teisės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo siekiama nustatyti geležinkelių keleivių teises ir pareigas, kad jie būtų apsaugoti visų pirma tuomet, kai nutraukiama kelionė, ir pagerinti keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų veiksmingumą bei patrauklumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Reglamentas taikomas visiems geležinkelių transporto reisams ir visoms paslaugoms, kurias teikia viena ar daugiau licenciją pagal Direktyvą 95/18/EB gavusių geležinkelio įmonių (žr. santrauką dėl Bendro geležinkelių tinklo Europoje).
 • Reglamentas netaikomas trečiųjų valstybių teritorijose vykdomoms kelionėms ir teikiamoms paslaugoms.
 • ES šalis ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui gali suteikti laikiną išimtį, kuri gali būti atnaujinama du kartus, netaikyti daugelio šio reglamento straipsnių vidaus keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms. Ji gali suteikti išimtį netaikyti šio reglamento miesto, priemiesčių ir regioninio keleivių vežimo geležinkeliu paslaugoms.

Keleivių teisės

Geležinkelių keleiviai turi šias pagrindines teises:

Sutartis dėl transporto ir informacija

Keleiviams aiškiu ir prieinamu būdu turi būti pasiūlyta informacija:

 • prieš kelionę, pirmiausia dėl atitinkamų sąlygų, taikomų sutarčiai, tvarkaraščiams ir bilietų kainoms;
 • kelionės metu, pirmiausia dėl vėlavimo ar paslaugų teikimo nutraukimo;
 • dėl skundų teikimo procedūrų;

Neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims informacija turi būti teikiama prieinama forma.

Vėlavimai ir atšaukimai

Tuo atveju, kai atvykstant į galutinę atvykimo vietą vėluojama daugiau nei 60 minučių, keleivis turi teisę pasirinkti:

 • visos bilieto kainos kompensavimą už nenuvažiuotą reiso dalį; arba
 • galimybę toliau važiuoti reisu ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą esant anksčiausiai galimybei ar vėlesne keleiviui patogia data.

Jei keleiviai pasirenka ne kompensaciją, bet toliau važiuoti reisu, jie gali prašyti minimalios kompensacijos:

 • 25 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama nuo 60 iki 119 minučių;
 • 50 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama 120 ar daugiau minučių.

Tuo atveju, kai atvykstant arba išvykstant vėluojama daugiau nei 60 minučių, keleivis turi teisę pasirinkti:

 • gauti informaciją apie padėtį ir apie numatomą išvykimo laiką bei numatomą atvykimo laiką;
 • maistą ir gaivinamuosius gėrimus atsižvelgiant į laukimo laiką;
 • apgyvendinimo vietą tais atvejais, kai būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų;
 • jei traukinys sustabdytas kelyje, transportą iki geležinkelio stoties, alternatyvios išvykimo vietos ar iki paslaugos teikimo galutinės atvykimo vietos.

Neįgalūs ir ribotos judėsenos asmenys

ES teisės aktais dėl geležinkelių keleivių teisių apsaugos užtikrinama, kad neįgalūs ir ribotos judėsenos keleiviai galėtų keliauti panašiomis sąlygomis kaip ir kiti piliečiai. Todėl šiuo reglamentu jiems suteikiamos šios teisės:

 • teisė nemokamai naudotis transportu jų nediskriminuojant;
 • keleivių prašymu jie turi teisę gauti informaciją apie paslaugų ir stočių prieinamumą;
 • traukiniuose ir stotyse, kuriose yra darbuotojų, teisė gauti nemokamą pagalbą (keleiviai turi pranešti apie tai, kad reikės tokios pagalbos, bent 48 valandas prieš išvykimą);
 • teisė į kompensaciją, jei geležinkelio įmonė atsakinga už jų judėjimo įrangos ar kitos specialios įrangos praradimą, ar jai padarytą žalą.

Saugumas, skundai ir paslaugų kokybė

 • Asmeninis keleivių saugumas užtikrinamas traukiniuose ir stotyse bendradarbiaujant su valdžios institucijomis.
 • Turi būti sukurtas veiksmingas skundų nagrinėjimo mechanizmas. Keleiviai gali pateikti skundą bet kuriai susijusiai geležinkelio įmonei.
 • Būtini geležinkelio įmonių paslaugų kokybės standartai:
  • informacija keleiviams ir bilietai;
  • paslaugų teikimo punktualumas ir pagrindiniai principai, kaip elgtis nutrūkus paslaugų tiekimui;
  • paslaugų atšaukimas;
  • riedmenų ir stoties patalpų švara;
  • klientų apklausa apie paslaugos kokybę;
  • skundų nagrinėjimas, išmokos ir kompensacija už kokybės standartų neatitikimą;
  • neįgaliems ir ribotos judėsenos asmenims teikiama pagalba.

Reglamento vykdymas ES šalyse

ES šalys paskiria įstaigą ar įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Keleiviai gali pateikti skundą bet kuriai šiai įstaigai, jei mano, kad nepaisoma jų teisių.

Be to, ES šalys turi nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas už šio reglamento pažeidimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. gruodžio 3 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14–41)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija) (OL L 343, 2012 12 14, p. 32–77)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos komunikatas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų aiškinamosios gairės (OL C 220, 2015 7 4, p. 1–10)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – Išimtys, kurias valstybės narės suteikė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (COM(2015) 117 final, 2015 3 11)

paskutinis atnaujinimas 19.03.2020

Top