Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Gaminių sauga: bendrosios taisyklės

Go to the summaries’ table of contents

Gaminių sauga: bendrosios taisyklės

ES siekia užtikrinti aukšto lygio vartotojų saugą, kai visuomenė perka Europoje parduodamas prekes.

DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos

SANTRAUKA

ES siekia užtikrinti aukšto lygio vartotojų saugą, kai visuomenė perka Europoje parduodamas prekes.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Ja reikalaujama, kad įmonės užtikrintų, jog parduodamos prekės yra saugios, ir imtųsi taisomųjų veiksmų, kai nustatoma, kad prekės nėra saugios.

Ja įvedama ES skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto gaminius sistema*. Ši sistema suteikia nacionalinėms valdžios institucijoms galimybę nedelsiant dalytis informacija apie bet kokias priemones, kurių buvo imtasi siekiant pašalinti tokius gaminius iš prekybos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Į ES rinką pateikiami gaminiai turi būti saugūs.
 • Jie turi turėti informaciją, pagal kurią juos galima atsekti, kaip antai gamintojo tapatybę ir gaminio nuorodą. Jei to reikia saugiam naudojimui užtikrinti, prie gaminių turi būti pridėti įspėjimai ir informacija apie visus galimus pavojus.
 • Gaminys laikomas saugiu, jei jis atitinka specifinius nacionalinius reikalavimus arba ES standartus. Jei nėra tokių reikalavimų ar standartų, saugos vertinimas turi būti grindžiamas:
  • Komisijos gairėmis,
  • geriausia praktika atitinkamame sektoriuje,
  • modernumo ir technologijų lygiu,
  • pagrįstais vartotojų saugos lūkesčiais.
 • Nacionalinės saugos institucijos turi įgaliojimus stebėti gaminių saugą ir imtis atitinkamų veiksmų prieš nesaugias prekes.
 • Komisijos administruojama greito keitimosi informacija sistema suteikia nacionalinėms institucijoms galimybę greitai įspėti savo kolegas, jei kokie nors gaminiai kelia rimtą pavojų sveikatai ir saugai. Atskiros priemonės taikomos dėl maisto gaminių, farmacijos gaminių ir medicinos prietaisų.
 • Naudodamos skubių pranešimų apie pavojų sistemą, nacionalinės valdžios institucijos privalo pateikti informaciją, pagal kurią galima identifikuoti prekę ir jos prieinamumą kitose Europos vietose, informaciją apie jos keliamą pavojų ir apie bet kokius veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant apsaugoti visuomenę.
 • Komisija gali imtis skubių priemonių ES mastu, taikydama jas iki vienerių metų (taikymas gali būti atnaujinamas), jei tam tikras gaminys kelia rimtą pavojų.
 • Teisės aktai netaikomi antikvarinėms prekėms ar prekėms, kurias reikia suremontuoti arba perdirbti.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ji įsigaliojo nuo 2002 sausio 15 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Gaminys: bet kokia parduoti numatyta prekė, skirta vartotojams, arba kurią, tikėtina, naudos vartotojai, nesvarbu, ar ji yra nauja, naudota ar perdirbta.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Bendros gaminių saugos direktyvą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2001/95/EB

2002 1 15

2004 1 15

OL L 11, 2002 1 15, p. 4-17

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 765/2008

2010 1 1

-

OL L 218, 2008 8 13, p. 30-47

Reglamentas (EB) Nr. 596/2009

2009 8 7

-

OL L 188, 2009 7 18, p. 14-92

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010/15/ES: 2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas 2010/15/ES, nustatantis gaires dėl Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos RAPEX, sukurtos direktyvos 2001/95/EB (Bendros gaminių saugos direktyva) 12 straipsnio pagrindu, valdymo ir 11 straipsnyje įtvirtintos pranešimo tvarkos (OL L 22, 2010 1 26, p. 1-64)

Komisijos komunikatas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos įgyvendinimo (OL C 38, 2009 2 17, p. 11-14)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2001 m. gruodžio 3 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos įgyvendinimo (KOM(2008) 905 galutinis, 2009 m. sausio 14 d.)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartojimo gaminių saugos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 87/357/EEB ir Direktyva 2001/95/EB (COM(2013) 78 final, 2013 2 13)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gaminių rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB, direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 1999/5/EB, 2000/9/EB, 2000/14/EB, 2001/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2006/95/EB, 2007/23/EB, 2008/57/EB, 2009/48/EB, 2009/105/EB, 2009/142/EB, 2011/65/ES, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 (COM(2013) 75 final 2013 2 13)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top