EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veiksmingi ir saugūs karšto vandens katilai

Veiksmingi ir saugūs karšto vandens katilai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą

SANTRAUKA

Karšto vandens katilai turi atitikti ES ekologinio projektavimo reikalavimus.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šioje direktyvoje nustatomi naudingumo koeficiento* reikalavimai naujiems karšto vandens šildytuvams arba katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva taikoma katilams, kurių atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 4 kWh ir ne didesnė kaip 400 kWh, t. y.:

standartiniams katilams;

žemos temperatūros katilams;

garus kondensuojantiems katilams.

Ji netaikoma:

karšto vandens katilams, kurie gali deginti įvairų kurą, taip pat ir kietą;

labai greito vandens šildymo įrenginiams;

katilams, skirtiems deginti kurą, kurio savybės labai skiriasi nuo įprastinio parduodamo skystojo arba dujinio kuro;

viryklėms ir prietaisams, skirtiems tiekti karštą vandenį centriniam šildymui, kuriems vartojimui skirto karšto vandens tiekimas yra tik antrinė funkcija;

natūralios cirkuliacijos prietaisams, kurių atiduodamoji galia mažesnė kaip 6 kWh, skirtiems sukauptam vandeniui ruošti tik sanitariniams tikslams;

vienetinės gamybos katilams, t. y. katilams, kurie gaminami tik po vieną ir nėra gaminių serijos dalis;

termofikacijos įrenginiams* (Direktyva 2004/8/EB).

Standartizacija ir CE ženklinimas

Bet koks pagal darniuosius Europos standartus pagamintas katilas turi atitikti šioje direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus. Įvertinimą prieš ženklinant atitikties ženklu CE turi atlikti:

institucijos, paskirtos ES šalių pagal minimalius vertinimo kriterijus, apie kurias pranešta Komisijai ir kitoms ES šalims;

arba patys gamintojai.

Ekologinis projektavimas

Ši direktyva yra viena iš priemonių, įgyvendinančių ekologinio projektavimo pagrindų direktyvą 2009/125/EB, kurioje nustatomi naudingumo reikalavimai atskiroms produktų grupėms. Joje panaikinama pasirinkimo galimybė ES šalims taikyti specialią ženklinimo sistemą katilams, kurie daug veiksmingesni už standartinius. Pramonės sektoriai taip pat gali sudaryti savanoriškus susitarimus sumažinti savo gaminamų produktų energijos suvartojimą. Komisija oficialiai patvirtina šiuos susitarimus ir tikrina jų įgyvendinimą.

ES energijos efektyvumo direktyvoje ES šalims nustatyti privalomi tikslai, siekiant iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. energijos. Vykdant šią politiką, 2013 m. buvo paskelbti keli efektyvaus energijos vartojimo reglamentai katilams, kuriuose nustatomi mažiausi standartai ir suvartojamos energijos ženklinimo sistema.

Reglamente (ES) Nr. 813/2013, keičiančiame Direktyvą 92/42/EEB, nustatomi patalpų šildytuvų* ir kombinuotųjų šildytuvų*, kurie nenaudoja biomasės ir kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 400 kW, ekologinio projektavimo reikalavimai.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Energijos vartojimo efektyvumas reiškia, kad teikiant tą pačią paslaugą suvartojama mažiau energijos, t. y. norint išlaikyti tokią pačią temperatūrą reikia mažiau šilumos energijos.

*Kogeneravimas reiškia, kad vienu metu gaminama ir elektros energija, ir šiluma bei abi jos vartojamos.

*Patalpų šildytuvas – tai įrenginys su vienu ar daugiau šilumos generatorių, kurie teikia šilumą vandens pagrindu veikiančiai centrinio šildymo sistemai siekiant išlaikyti pastovią patalpų temperatūrą.

*Kombinuotasis šildytuvas – patalpų šildytuvas, suprojektuotas taip, kad kartu tiektų karštą geriamąjį ir sanitarinį vandenį, bei prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio.

Daugiau informacijos ieškokite Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje„Šildytuvai“.

DOKUMENTAS

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 92/42/EEB

1992 6 3

1992 12 31

OL L 167, 1992 6 22, p. 17–28

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 93/68/EEB

1993 8 2

1994 7 1

OL L 220, 1993 8 30, p. 1–22

Direktyva 2008/28/EB

2008 3 21

-

OL L 81, 2008 3 20, p. 48–50

Reglamentas (ES) Nr. 813/2013

2013 9 26

-

OL L 239, 2013 9 6, p. 136–161

Paskesni direktyvos 92/42/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/EB dėl pastatų energinio naudingumo (OL L 153, 2010 6 18, p. 13–35)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1–56)

paskutinis atnaujinimas 22.10.2015

Top