EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Abipusis pripažinimas ES bendrojoje rinkoje

Abipusis pripažinimas ES bendrojoje rinkoje

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Abipusis pripažinimas bendrojoje rinkoje (COM(1999) 299 final)

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikate aiškinama abipusio pripažinimo, vieno iš pagrindinių principų, kuriais grindžiama bendroji rinka, svarba. Šis principas sudaro sąlygas prekėms ir paslaugoms laisvai judėti visoje ES nesuderinus nacionalinių teisės aktų. Komunikate nurodomos jo taikymo problemos ir galimi jų sprendimo būdai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Abipusio pripažinimo principas reiškia, kad bet koks produktas, kurį galima teisėtai parduoti vienoje ES šalyje, gali būti parduodamas ir kitoje, net jeigu jis neatitinka visų techninių taisyklių (išskyrus griežtai apibrėžtas aplinkybes).

Komunikate pabrėžiamos šios problemos:

patikimos informacijos apie abipusio pripažinimo taikymą trūkumas;

išlaidos ir vėlavimas dėl prastos vidinės organizacijos kai kuriose nacionalinėse administracijose;

pareigūnų nenoras patvirtinti nežinomą produktą, pateikiamą drauge su sertifikatais, surašytais tomis kalbomis, kuriomis jie nekalba.

Kai kuriems produktams, ypač sudėtingesniems, taikomi konkretūs nacionaliniai sveikatos, saugos ir vartotojų apsaugos reikalavimai. Tai ypač aktualu maisto produktų, elektros prekių, transporto priemonių, tauriųjų metalų ir statybinių bei cheminių medžiagų sektoriuose.

Paslaugoskriterijų, teikiamos tokiose srityse kaip verslo komunikacijos, statyba, patentai ir saugumas, dažnai vertinamos atsižvelgiant į tam tikrą „bendrojo intereso“ kriterijų tos šalies visuomenei.

Komunikate siūlomos šios priemonės:

griežtesnis stebėjimas, du kartus per metus rengiant Europos Komisijos vertinimo atskaitą su lydimąja abipusio pripažinimo principo taikymo ekonomine analize. Tai turėtų padėti nustatyti sritis, kuriose reikia visiškai suderinti teisės aktus;

galimi teisiniai veiksmai prieš ES vyriausybes, kurios neįgyvendino minėto principo;

išsamesnė informacija apie šį principą, teikiama tokiems svarbiausiems dalyviams kaip nacionalinės ir regioninės administracijos, įmonės, teisininkai ir profesinės federacijos;

mokymai, skirti nacionalinių institucijų ir profesinių organizacijų atstovams iš labiausiai suinteresuotų sektorių, lygiagrečiai rengiant nacionalinio, regioninio ir vietinio lygmenų seminarus;

veiksmingesni problemų sprendimo būdai, trumpinant atskiriems skundams nagrinėti skirtą laiką.

ES šalims tenka svarbus vaidmuo:

įtraukiant abipusio pripažinimo principą į nacionalinę teisę;

be nepagrįsto delsimo atsakant į prašymus dėl jo taikymo;

stiprinant vyriausybės departamentų bendradarbiavimą;

geriau išnaudojant nacionalinius informacijos centrus.

Abipusio pripažinimo susitarimais skatinama prekyba prekėmis tarp ES ir svarbiausių rinkų, kaip antai Australijos, Kanados, Izraelio, Japonijos, Naujosios Zelandijos ir JAV.

Reglamentu (EB) Nr. 764/2008 nustatomos taisyklės ir procedūros, kuriomis nacionalinės valdžios institucijos turi vadovautis, ketindamos nepatenkinti prašymo dėl abipusio produkto pripažinimo arba taikyti papildomus reikalavimus.

KONTEKSTAS

Abipusis pripažinimas

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl abipusio pripažinimo bendrosios rinkos veiksmų plano tolesnių veiksmų kontekste (COM(1999) 299 final, 1999 m. birželio 16 d.)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1999 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas dėl abipusio pripažinimo susitarimų valdymo (OL C 190, 1999 7 7, p. 2)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2008, nustatantis procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantis Sprendimą Nr. 3052/95/EB (OL L 218, 2008 8 13, p. 21–29)

paskutinis atnaujinimas 04.01.2016

Top