EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimas ES šalyse

Teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimas ES šalyse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo ES šalyse

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama nustatyti greitą, saugią ir tipinę teisminių* ir neteisminių dokumentų* civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo Europos Sąjungos (ES) šalyse procedūrą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Šis reglamentas taikomas nagrinėjant civilines ir komercines bylas, kai teisminis arba neteisminis dokumentas turi būti perduodamas iš vienos ES šalies į kitą, kad būtų joje įteiktas.
 • Reglamentas netaikomas:
  • mokesčių,
  • muitų ir
  • administraciniams klausimams arba
  • valstybės atsakomybei už veiksmus ir neveikimą įgyvendinant valstybės valdžią.
 • Šis reglamentas netaikomas, jeigu nežinomas asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, adresas.

Teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimo (perdavimo) tolesnis gerinimas

Šiuo reglamentu, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1348/2000, numatoma:

 • taisyklė, kuria reikalaujama, kad gaunančioji agentūra imtųsi visų būtinų priemonių, kad dokumentas būtų įteiktas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo dokumento gavimo;
 • tipinė forma, skirta informuoti adresatą, kad jis gali atsisakyti priimti dokumentą jo įteikimo metu arba grąžinti jį gaunančiajai agentūrai per vieną savaitę;
 • taisyklė, kuria reikalaujama, kad išlaidos už paslaugas, kurias suteikė teismo pareigūnas arba asmuo, kompetentingas pagal ES šalies, į kurią kreipiamasi, teisę, turi atitikti vienkartinį fiksuotą mokestį, kurį iš anksto nustato ta šalis, atsižvelgdama į proporcingumo ir nediskriminavimo principus;
 • vienodos įteikimo paštu (registruotu laišku su gavimo patvirtinimu arba lygiaverčiu būdu) sąlygos.

Dokumentų perdavimą užtikrinančios ES šalių agentūros

 • ES šalys paskiria agentūras, atsakingas už dokumentų perdavimą ir gavimą. ES šalys privalo pateikti Europos Komisijai agentūrų pavadinimus ir adresus, geografines sritis, kuriose jos turi jurisdikciją, kalbas, kuriomis galima pildyti tipines formas, ir jų turimas priemones dokumentams priimti.
 • Kiekviena ES šalis paskiria centrinę įstaigą, atsakingą už informacijos teikimą agentūroms, visų problemų, kurios gali atsirasti perduodant įteiktinus dokumentus, sprendimą ir prašymo įteikti dokumentus kompetentingai gaunančiajai institucijai persiuntimą išimties tvarka.
 • Federacinė valstybė, valstybė, kurioje yra kelios teisinės sistemos, arba savarankiškus teritorinius vienetus turinti valstybė gali paskirti daugiau kaip vieną centrinę įstaigą. Paskyrimas galioja penkerius metus ir gali būti pratęsiamas kas penkeri metai.

Teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimo spartinimas

 • Pareiškėjas pateikia dokumentus perduodančiajai agentūrai ir padengia visas vertimo išlaidas prieš dokumento perdavimą. Perduodančioji agentūra privalo informuoti pareiškėją apie tai, kad adresatas gali atsisakyti priimti dokumentą, jeigu jis yra parengtas adresatui nesuprantama kalba arba ne oficialiąja ES šalies, kurioje turi būti įteiktas dokumentas, kalba.
 • Dokumentai tiesiogiai ir kuo greičiau perduodami tarp agentūrų bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, jeigu dokumentas yra įskaitomas ir atitinka originalų dokumentą. Kartu su dokumentu pateikiamas prašymas, parengtas pagal priede pateiktą tipinę formą ir užpildytas atitinkamos ES šalies nurodyta priimtina kalba. Dokumentų nereikia legalizuoti ar taikyti jiems kitokius lygiaverčius formalumus. Gaunančioji agentūra per septynias dienas nuo dokumento gavimo išsiunčia gavimo pranešimą. Gaunančioji agentūra skubiai susisiekia su perduodančiąja agentūra dėl trūkstamos informacijos gavimo.

Dokumentų įteikimas pagal gaunančiosios ES šalies teisę per vieną mėnesį

 • Gaunančioji agentūra privalo per vieną mėnesį pati įteikti dokumentą arba pavesti tai padaryti kitiems. Jeigu dokumento per mėnesį įteikti neįmanoma, gaunančioji agentūra nedelsdama informuoja perduodančiąją agentūrą ir imasi visų būtinųjų priemonių, kad dokumentas būtų įteiktas. Dokumentai įteikiami pagal gaunančiosios ES šalies teisę arba perduodančiosios agentūros reikalaujamu konkrečiu būdu, jeigu tas būdas neprieštarauja minėtos šalies teisei. Užbaigus su dokumento įteikimu susijusius formalumus, kilmės ES šaliai priimtina kalba parengiamas šių formalumų atlikimo pažymėjimas ir išsiunčiamas perduodančiajai agentūrai.
 • Dokumento įteikimo data yra ES šalies, į kurią kreipiamasi, teisėje nurodyta data, kurią dokumentas įteikiamas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal tos šalies teisę dokumentas turi būti įteiktas per tam tikrą laikotarpį. Už dokumentų įteikimą ir už ES šalies, į kurią kreipiamasi, paslaugas neapmokamos jokios išlaidos ar mokesčiai, išskyrus atvejus, kai naudojamas tam tikras įteikimo būdas arba kai paslaugas suteikia teismo pareigūnas. Tokiais atvejais išlaidas apmoka pareiškėjas. ES šalys privalo iš anksto nustatyti vienkartinį mokestį ir informuoti apie jį Komisiją.
 • Dokumentai gali būti įteikiami tiesiogiai registruotu laišku su gavimo patvirtinimu arba per teismo pareigūnus, tarnautojus ar kitus ES šalies, į kurią kreipiamasi, kompetentingus asmenis, kai toks tiesioginis įteikimas leidžiamas pagal atitinkamos ES šalies teisę. Išimtinėmis aplinkybėmis dokumentai kitos ES šalies agentūroms gali būti perduoti naudojantis konsuliniais ar diplomatiniais kanalais.

Adresato informavimas apie teisę atsisakyti priimti įteikiamą dokumentą

 • Gaunančioji agentūra informuoja adresatą apie teisę atsisakyti priimti dokumentą, jeigu jis yra parengtas jam nesuprantama kalba arba ne oficialiąja ES šalies, kurioje turi būti įteiktas dokumentas, kalba. Dokumentą galima atsisakyti priimti jo įteikimo metu arba grąžinti jį gaunančiajai agentūrai per savaitę.
 • Jeigu dokumentas yra šaukimas į teismą (oficialus šaukimas atvykti į teismą) ar kitas lygiavertis dokumentas ir atsakovas į teismą neatvyksta, teismas sprendimo nepriima tol, kol nenustato, kad dokumentas buvo įteiktas ES šalies vidaus teisėje numatytu būdu, jis buvo įteiktas ir atsakovas turėjo pakankamai laiko pasiruošti gynybai. Tačiau teisėjas gali priimti sprendimą, jeigu dokumentas buvo perduotas vienu iš šiame reglamente numatytų būdų ir jeigu nuo dokumento perdavimo dienos praėjo ne mažiau nei šeši mėnesiai, tačiau nebuvo gautas joks pažymėjimas, neatsižvelgiant į tai, kad buvo dedamos visos pastangos jam gauti iš ES šalies, į kurią kreipiamasi, kompetentingų institucijų ar įstaigų. Jeigu atsakovas per vėlai sužino apie dokumentą, per pagrįstą laikotarpį po to, kai atsakovas sužino apie teismo sprendimą, galima pateikti prašymą dėl atleidimo nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių.
 • Komisija reguliariai atnaujina vadovą, kuriame nurodoma ES šalių pateikta informacija. Iki 2011 m. ir vėliau kas penkeri metai Komisija pateikia pranešimą apie šio reglamento taikymą, atkreipdama ypatingą dėmesį į agentūrų efektyvumą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. lapkričio 13 d., išskyrus 23 straipsnį (dėl ES šalių informacijos perdavimo ir paskelbimo), kuris taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 13 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Teisminis dokumentas: teisinis dokumentas, parengtas nagrinėjant civilinę arba komercinę bylą (pavyzdžiui, šaukimas į teismą arba sprendimas), kurį reikia įteikti šaliai.

Neteisminis dokumentas: teisinis dokumentas, kuris yra įteikiamas, tačiau nėra susijęs su bylos medžiaga (pavyzdžiui, sąskaita faktūra ar pranešimas dėl iškeldinimo).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (OL L 324, 2007 12 10, p. 79–120)

Paskesni Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 16.08.2016

Top