EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra – tarpvalstybinį bylinėjimąsi reglamentuojančios taisyklės

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra – tarpvalstybinį bylinėjimąsi reglamentuojančios taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu sukuriama supaprastinta ir pagreitinta rašytinė procedūra, skirta nagrinėti byloms, susijusioms su tarpvalstybinio pobūdžio bylomis* dėl nedidelių sumų. Tokiu būdu sumažinamos išlaidos ir garantuojama, kad sprendimai, priimti vienoje ES šalyje, bus automatiškai vykdomi kitoje.
 • Reglamentas (EB) Nr. 861/2007 buvo patobulintas ir atnaujintas Reglamentu (ES) 2015/2421, kuriuo buvo atnaujintos taisyklės dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros (pirmą kartą nustatytos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1896/2006).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis teisės aktas;

 • taikomas tarpvalstybinėms civilinėms ir komercinėms byloms, kai ieškinio suma neviršija 5 000 EUR;
 • netaikomas byloms dėl:
  • fizinių asmenų statuso arba teisnumo ar veiksnumo;
  • nuosavybės teisių, atsirandančių iš santuokos arba partnerystės ryšių;
  • iš šeimos santykių kylančių išlaikymo prievolių;
  • testamentų ir paveldėjimo;
  • bankroto;
  • socialinės apsaugos;
  • arbitražo;
  • darbo teisės;
  • nekilnojamojo turto nuomos;
  • privataus gyvenimo ir asmeninių teisių pažeidimo, įskaitant šmeižtą.

Šia procedūra nustatyta:

 • ieškovai pradeda rašytinę procedūrą išsiųsdami užpildytą standartinę A ieškinio formą (I priedas), įskaitant visus reikalingus dokumentus, teismui, kuris nagrinės bylą;
 • teismai gali:
  • prašyti pateikti papildomos informacijos, paaiškinti ar patikslinti pradinę ieškinio formą, naudojantis standartine B forma (II priedas);
  • atmesti prašymus, kurie yra nepriimtini, arba jei ieškovas nepateikia papildomos informacijos per nurodytą laiką;
  • surengti žodinį nagrinėjimą, jei mano, kad neįmanoma priimti sprendimo remiantis tik rašytiniais įrodymais;
 • teismai pradeda nagrinėti bylą išsiųsdami atsakovui ieškinį ir standartinę C atsiliepimo formą (III priedas) per 14 dienų nuo tinkamai užpildytos formos gavimo;
 • atsakovai:
  • per 30 dienų atsiunčia teismui atsakymą. Jų atsakymas per 14 dienų išsiunčiamas ieškovui;
  • gali atsakyti, kad nepiniginio ieškinio suma viršija 5 000 EUR ribą. Teismas nusprendžia, ar šis argumentas teisingas. Jei ne, byla toliau nagrinėjama. Jei taip, ji perduodama atitinkamai šalies teisės sistemai;
 • teismai priima sprendimą per 30 dienų nuo atsakovo ar ieškovo atsakymo gavimo, nebent jie:
  • reikalauja atitinkamų šalių pateikti išsamesnės informacijos;
  • surenka įrodymus paprasčiausiu ir pigiausiu būdu;
  • organizuoja žodinį nagrinėjimą, naudodamiesi tinkama nuotolinio ryšio technologija, pavyzdžiui, vaizdo konferencija arba telekonferencija, nors asmenys gali prašyti suteikti galimybę fiziškai dalyvauti;
 • dokumentai ir sprendimai pristatomi paštu ar elektroniniu būdu, o jų gavimas patvirtinamas;
 • oficialios formos turi būti pateiktos teismo vartojama kalba, o kitus dokumentus gali reikėti išversti;
 • taikoma ES šalies, kurioje nagrinėjama byla, proceso teisė.

Teismo mokesčiai:

 • negali būti neproporcingi ir didesni už teismo mokesčius, kurie imami už nacionalines supaprastintas teismo procedūras;
 • turi leisti šalims, ypač esančioms kitoje ES šalyje, naudoti nuotolinius mokėjimo būdus, kaip antai banko pavedimą, mokėjimą kredito ar debeto kortele arba tiesioginį debetą iš banko sąskaitos.

Išlaidas atlygina pralaimėjusi šalis ir jos nepriteisiamos laimėjusiai šaliai, jei buvo patirtos be reikalo ar yra neproporcingos ieškiniui.

Sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka, jei tokia galimybė numatyta teismo šalies nacionalinėje teisėje.

Sprendimo peržiūra:

 • galima, jei atsakovas:
  • negavo ieškinio formos arba šaukimo į posėdį nepaliekant pakankamai laiko, kad atsakovas galėtų pasiruošti gynybai;
  • negalėjo užginčyti ieškinio dėl force majeure (ar dėl nepaprastų aplinkybių), susidariusių ne dėl jo kaltės;
  • prašo peržiūrėti sprendimą per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo;
 • gali būti teismo patvirtinta, tuomet sprendimas tampa niekiniu arba sprendimo peržiūra atmetama, tuomet sprendimas lieka galioti.

Sprendimai:

 • yra:
  • vykdomi kitoje ES šalyje;
  • bylos šalies prašymu teismas, naudodamas standartinę D formą (IV priedas) atitinkama ES kalba, be papildomų išlaidų išduoda pažymą, pridedamą prie sprendimų;
 • vykdymo vietos kompetentingas teismas atsisako vykdyti sprendimą, gavęs pralaimėjusios šalies prašymą, jei jis nesuderinamas su ankstesniu ES ar trečiosios šalies teismo sprendimu:
  • sprendimas priimtas byloje tuo pačiu pagrindu ir tarp tų pačių šalių;
  • sprendimas buvo priimtas vykdymo vietos ES šalyje arba atitinka sąlygas, būtinas jam pripažinti;
  • kitoje ES šalyje vykusio teismo proceso metu dėl nesuderinamumo nebuvo ir negalėjo būti prieštaraujama;
 • gali, kai juos ginčija ar prašo peržiūrėti bylos šalis, paskatinti vykdymo vietos kompetentingą teismą:
  • apriboti vykdymo procesą iki apsaugos priemonių;
  • nustatyti vykdymo sąlygą;
  • esant išskirtinėms aplinkybėms – sustabdyti vykdymo procesą.

Sprendimų vykdymas reglamentuojamos vykdymo vietos šalies teisėje.

ES šalys:

 • užtikrina, kad visi teismai, kuriuose gali būti pradedama Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, turėtų standartinę A ieškinio formą;
 • teikia nemokamą pagalbą pildant formas ir teikia bendro pobūdžio informaciją;
 • neprivalo teikti teisinės pagalbos arba konsultavimo, kurį sudaro teisinis konkrečios bylos įvertinimas;
 • informuoja Europos Komisiją, ar apeliacinį skundą galima teikti pagal jų nacionalinę teisę, o šią informaciją Komisija skelbia viešai;
 • naudojasi Europos teisminiu tinklu civilinėse ir komercinėse bylose siekdamos plačiajai visuomenei ir specialistams pateikti informaciją.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

 • Reglamentas (EB) Nr. 861/2007 taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d., išskyrus taisykles, pagal kurias ES šalys informuoja Komisiją apie jurisdikcijos, ryšio priemonių ir apeliacinių skundų aspektus (25 straipsnis), kurios taikomos nuo 2008 m. sausio 1 d.
 • Keičiantis Reglamentas (ES) 2015/2421 taikomas nuo 2017 m. liepos 14 d. išskyrus 1 straipsnio 16 punktą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 861/2007 25 straipsni, taikomas nuo 2017 m. sausio 14 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tarpvalstybinio pobūdžio byla – byla, kai bent vienos iš šalių nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES šalyje nei ta, kurioje kreipiamasi į teismą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (OL L 199, 2007 7 31, p. 1–22)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 861/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (OL L 399, 2006 12 30, p. 1–32)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 05.05.2020

Top