EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Sąjungos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

Europos Sąjungos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles

KOKS YRA ŠIŲ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TIKSLAS?

 • Šiose darbo tvarkos taisyklėse pateikiamos nuostatos, kuriomis reglamentuojama Europos Sąjungos Tarybos (toliau – Taryba) veikla.
 • Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 240 straipsnio 3 dalimi Tarybai suteikta teisė tvirtinti savo darbo tvarkos taisykles.
 • III priedas kasmet iš dalies keičiamas, kad būtų atspindėti ES šalių gyventojų ir kiekvienos ES šalies gyventojų skaičiaus pokyčiai įgyvendinant reikalavimus dėl kvalifikuotos balsų daugumos Taryboje.
 • 2014 m. taip pat buvo atlikti reikšmingesni taisyklių pakeitimai (Sprendimu 2014/692/ES, Euratomas) dėl balsavimo kvalifikuota balsų dauguma.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taryba yra ES institucija, kurioje renkasi ES šalių atstovai. Kiekvienai šaliai ministrų lygiu atstovauja vienas atstovas, kuris gali įsipareigoti tos šalies vyriausybės vardu. Kartu su Europos Parlamentu Taryba vykdo teisėkūros funkcijas. Vadovaudamasi įprasta ir specialia teisėkūros procedūromis, ji priima įstatymo galią turinčius aktus. Taryba kartu su Europos Parlamentu vykdo biudžeto funkcijas. Galiausiai Taryba vykdo politikos formavimo ir koordinavimo funkcijas.

Tarybos sudėtys

Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai

 • Tarybai, išskyrus Užsienio reikalų tarybą, po 18 mėnesių pirmininkauja iš anksto nustatytos trijų ES šalių grupės. Kiekviena grupės narė pirmininkauja visoms Tarybos sudėtims, išskyrus Užsienio reikalų tarybą, po šešis mėnesius. Kiekvienam 18 mėnesių laikotarpiui trijų ES šalių grupė parengia Tarybos veiklos programos projektą, kurį po viešų debatų tvirtina Bendrųjų reikalų taryba.
 • Užsienio reikalų taryba turi nuolatinį pirmininką – Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai. Vyriausiąjį įgaliotinį gali pakeisti ES pirmininkaujanti šalis. Paprastai tai būna tada, kai Taryba šaukiama aptarti bendros prekybos politikos klausimus.
 • Pirmininkaujančioji šalis yra varomoji jėga atliekant Tarybos darbą.

COREPER, komitetai ir darbo grupės

 • Tarybai paramą teikia iš ES šalių vyriausybių nuolatinių atstovų sudarytas komitetas (COREPER) ir daugiau kaip 150 specializuotų darbo grupių bei komitetų, kurie sudaro Tarybos parengiamuosius organus.
 • COREPER rengia visų Tarybos posėdžių darbą ir vykdo Tarybos jam pavestas užduotis. COREPER 2 sudaro nuolatiniai atstovai, o COREPER 1 – nuolatinių atstovų pavaduotojai.
 • COREPER:
  • užtikrina ES politikos ir veiksmų nuoseklumą ir rūpinasi, kad būtų laikomasi teisėtumo, subsidiarumo ir proporcingumo principų, ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų įgaliojimų nustatymo taisyklių, taip pat darbo tvarkos, skaidrumo ir teisės aktų rengimo kokybės taisyklių;
  • iš anksto išnagrinėja visus Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus ir užtikrina kiekvienos bylos parengimą Tarybai;
  • kiekvienos bylos atveju stengiasi pasiekti susitarimą savo lygiu ir pateikia jį priimti Tarybai;
  • gali sudaryti komitetus ir darbo grupes, kurie atlieka parengiamąsias užduotis ar tyrimus;
  • gali priimti procedūrinius sprendimus, pavyzdžiui, sprendimą surengti Tarybos posėdį kitoje vietoje nei Briuselyje ar Liuksemburge, sprendimą naudoti rašytinę procedūrą ir pan.

Tarybos veikimas

 • Tarybos būstinė yra Briuselyje, tačiau balandžio, birželio ir spalio mėnesiais Tarybos posėdžiai vyksta Liuksemburge. Taryba renkasi šaukiama savo pirmininko iniciatyva arba vieno iš jos narių ar Europos Komisijos prašymu. Pirmininkas nustato preliminarią kiekvieno Tarybos posėdžio darbotvarkę.
 • Prieš kiekvieną balsavimą reikia patikrinti, ar yra kvorumas. Kvorumas yra, jei fiziškai dalyvauja dauguma Tarybos narių. Taryba balsuoja jos pirmininko iniciatyva. Pirmininkas taip pat pradeda balsavimo procedūrą Komisijos iniciatyva, jei taip nusprendžia dauguma Tarybą sudarančių narių.

Balsavimas kvalifikuota balsų dauguma

2014 m. lapkričio 1 d. įvesta nauja kvalifikuotos balsų daugumos procedūra – „dvigubos daugumos“ taisyklė.

 • Tai reiškia, kad, Tarybai balsuojant dėl Komisijos arba ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo, kvalifikuota balsų dauguma pasiekiama, jei įvykdomos šios dvi sąlygos:
  • 55 % Tarybos narių, t. y. 15 iš 27 (po Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES), balsuoja „už“;
  • pasiūlymą remia Tarybos narės, kurios atstovauja ne mažiau kaip 65 % ES gyventojų.
 • Kai Taryba sprendžia nesiremdama Komisijos ar vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu, sprendimas priimamas, jeigu:
  • 72 % Tarybos narių balsuoja „už“;
  • jos atstovauja ne mažiau kaip 65 % ES gyventojų.

Tarybos aktų skaidrumas ir skelbimas

 • Svarstymai ir balsavimai dėl teisės aktų yra atviri visuomenei.
 • Pirmasis Tarybos svarstymas dėl naujų svarbių pasiūlymų dėl įstatymo galios neturinčių aktų, susijusių su taisyklėmis, kurios yra teisiškai privalomos ES šalyse ar ES šalims, yra viešas.
 • Remdamasi Tarybos arba COREPER sprendimu, Taryba rengia viešus debatus svarbiais klausimais, darančiais poveikį ES ir jos piliečių interesams. Taryba taip pat viešai rengia keletą viešų politinių debatų.
 • Įstatymo galią turintys aktai turi būti skelbiami Oficialiajame leidinyje (OL), kaip ir reglamentai bei direktyvos, skirtos visoms ES šalims, sprendimai, kuriuose nenurodyta, kam jie skirti, ir ES sudaryti tarptautiniai susitarimai. Darbo tvarkos taisyklių 17 straipsnyje išvardyti kiti teisės aktai, kurie turi būti skelbiami OL, įskaitant atvejus, kai taip nusprendžia Taryba arba COREPER.

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS?

Šios darbo tvarkos taisyklės taikomos nuo 2009 m. gruodžio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35–61)

Vėlesni Sprendimo 2009/937/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/430 dėl laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos (OL L 88I, 2020 3 24, p. 1–2)

paskutinis atnaujinimas 19.06.2020

Top