Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II)

Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II)

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo

Sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo

KOKIE ŠIO REGLAMENTO IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAI?

 • Šiuo reglamentu ir sprendimu suteikiamas teisinis pagrindas SIS II, kurioje yra oficialūs perspėjimai* apie asmenis ir daiktus. Jais nustatoma sistemos struktūra ir susijusių subjektų pareigos bei teisės.
 • Reglamentas taikomas ES nepriklausančių šalių piliečių atvykimui į ES ir perspėjimų apie juos tvarkymui.
 • Sprendimas taikomas perspėjimams apie žmones ir daiktus, susijusius su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose.
 • Nors SIS II turi dvi įstatymines bazes, ji veikia kaip viena informacinė sistema. Daugelis reglamento ir sprendimo straipsnių sutampa.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Architektūra SIS II sudaro:

 • centrinė sistema (centrinė SIS II), susidedanti iš:
  • techninio ir administracinio palaikymo funkcijos (CS-SIS) su duomenų baze (SIS II duomenų bazė), esančia Strasbūre, ir atsargine kopija, esančia Zalcburge (Austrija) ir naudojama sistemos gedimo atveju,
  • vieningos nacionalinės sąsajos (NI-SIS);
 • nacionalinė sistema (N.SIS II) kiekvienoje Šengeno erdvės šalyje, į kurią duomenys įvedami, kurioje jie atnaujinami, ištrinami ir vykdoma jų paieška. Ji palaiko ryšį su centrine SIS II;
 • CS-SIS ir NI-SIS ryšių infrastruktūra, užtikrinanti šifruotą virtualų tinklą.

Išlaidos

 • Centrinės SIS II ir ryšių infrastruktūros sukūrimo, veikimo ir priežiūros išlaidos padengiamos iš ES biudžeto.
 • Kiekvienos N.SIS II sukūrimo, veikimo ir priežiūros išlaidas padengia Šengeno erdvės šalys.

Procedūrinės taisyklės

 • Prieš pateikdamos perspėjimą, ES šalys nustato, ar tas atvejis yra adekvatus, atitinkamas ir pakankamai svarbus, kad pateisintų perspėjimo įvedimą į SIS II.
 • SIS II yra tik duomenų kategorijos, reikalingos konkrečiam perspėjimo tikslui pasiekti. Tai gali būti asmens vardas, pavardė, lytis, gimimo vieta ir data, nuotraukos, pirštų atspaudai ir perspėjimo priežastis.
 • Nuotraukos ir pirštų atspaudai įvedami tik atlikus specialų kokybės patikrinimą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi būtiniausių duomenų kokybės standartų.
 • Perspėjimai apie žmones ir daiktus turėtų būti saugomi tik tiek laiko, kiek reikia jų tikslui pasiekti.
 • Perspėjimai apie žmones automatiškai ištrinami po trejų metų, nebent leidimą išduodanti šalis nuspręstų pratęsti jo galiojimą.
 • Perspėjimai apie daiktus, kaip antai transporto priemones, laivus, orlaivius ir konteinerius, gali būti saugomi iki penkerių metų, o perspėjimai apie daiktus, kurie turi būti konfiskuoti arba naudojami kaip įrodymai baudžiamajame procese, – iki dešimties metų. Abu šie terminai gali būti pratęsti.
 • Reikia imtis priemonių siekiant išvengti supainiojimo ar ištaisyti piktnaudžiavimo tapatybe atvejus.
 • SIS II tvarkomų duomenų negalima perduoti ar atskleisti trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms.
 • Jei šalis mano, kad veiksmas, kurio reikia imtis reaguojant į perspėjimą, yra nesuderinamas su jos nacionaline teise, ji gali nurodyti, kad savo teritorijoje nesiims jokių veiksmų prie perspėjimo pridėdama žymą.

Perspėjimo kategorijos

Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 taikomas perspėjimams (ir susijusioms sąlygoms) apie ES nepriklausančių šalių piliečius draudimo atvykti ar apsigyventi tikslais, grindžiant grėsme viešajai tvarkai arba nacionaliniam saugumui. Tokia padėtis susidaro pirmiausia tuomet, kai:

 • asmuo yra nuteistas ES šalyje už nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama ne mažesne kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausme;
 • manoma, kad asmuo yra padaręs sunkią nusikalstamą veiką arba ketina tokią padaryti;
 • asmeniui buvo taikyta tokia priemonė kaip išsiuntimas, atsisakymas leisti atvykti ar įsakymas išsiųsti, kuri vis dar galioja.

Sprendime 2007/533/TVR išdėstomi perspėjimai, kurie gali būti pateikti ir vykdomi palaikant policijos ir teisminių institucijų operatyvinį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir atitinkamose procedūrose. Jie apima:

 • asmenis, ieškomus norint juos suimti išdavimo ar perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį;
 • dingusius asmenis, kuriuos reikia laikinai apsaugoti ir (arba) kurių buvimo vieta turi būti nustatyta;
 • asmenis, kaip antai liudininkus ar asmenis, kuriems įteikiamas šaukimas atvykti arba kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui;
 • asmenis ar transporto priemones, laivus, orlaivius ir konteinerius, kuriuos ketinama slapta patikrinti arba dėl jų atlikti specialius patikrinimus siekiant persekioti už nusikaltimus arba užkirsti kelią grėsmėms visuomenės saugumui, o daiktų atveju – kai jie aiškiai susiję su sunkia nusikalstama veika;
 • daiktai (pavyzdžiui, motorinės transporto priemonės, priekabos, šaunamieji ginklai, oficialių dokumentų blankai, asmens tapatybės dokumentai ir banknotai), ieškomi norint juos konfiskuoti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose.

Šiuo sprendimu duomenimis apie pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais pasus (numeriu, išduodančiąja šalimi ir dokumento tipu) leidžiama keistis su Interpolo nariais.

Susipažinti su duomenimis SIS II turi teisę:

 • nacionalinės institucijos, atsakingos už:
  • pasienio kontrolę,
  • policijos ir muitinės patikrinimus,
  • baudžiamųjų bylų iškėlimą baudžiamajame procese ir teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo,
  • vizas ir leidimus gyventi;
 • Europos policijos biuras (Europolas), kuris gali ieškoti duomenų tiesiogiai, tačiau tam, kad būtų galima naudoti paieškoje rastą informaciją, reikalingas atitinkamos Šengeno erdvės šalies sutikimas;
 • nacionaliniai Eurojusto nariai ir jų padėjėjai, bet ne Eurojusto darbuotojai. Naudotojai gali susipažinti tik su tais duomenimis, kurių jiems reikia užduotims atlikti.

Pareigos

Kiekviena Šengeno erdvės šalis:

 • sukuria, naudoja ir prižiūri savo N.SIS II ir jos ryšį su centrine sistema;
 • paskiria instituciją, kuri veikia kaip nacionalinė N.SIS II tarnyba (N.SIS II tarnyba). Jai tenka pagrindinė atsakomybė už nacionalinį SIS II projektą ir sklandų nacionalinės sistemos veikimą bei saugumą;
 • paskiria nacionalinę instituciją (SIRENE biurą), kuri užtikrina keitimąsi papildoma informacija * naudojant ryšių infrastruktūrą. Biurai koordinuoja į SIS II įvestos informacijos kokybės patikrinimą;
 • taiko protokolus ir technines procedūras, užtikrinančias N-SIS II suderinamumą su CS-SIS, kad duomenys būtų siunčiami greitai ir efektyviai;
 • atsako už tikslių, atnaujintų ir teisėtų duomenų įvedimą į SIS II. Ji gali modifikuoti, papildyti, taisyti, atnaujinti ar ištrinti tik tuos duomenis, kuriuos įvedė;
 • priima saugumo planą, kad apsaugotų duomenis ir išvengtų neteisėtos prieigos;
 • taiko profesinę paslaptį ar konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles;
 • į savo N.SIS II įrašo visus apsikeitimus asmens duomenimis CS-SIS, kai ji nenaudoja nacionalinių kopijų;
 • užtikrina, kad visos institucijos, turinčios teisę naudotis SIS II duomenimis, laikytųsi reglamento ir sprendimo nuostatų;
 • deramai apmoko darbuotojus saugumo ir duomenų apsaugos taisyklių;
 • atsako už bet kokią žalą, padarytą asmeniui naudojant N.SIS II;
 • užtikrina, kad už netinkamą į SIS II įvestų duomenų naudojimą ar bet kokį keitimąsi papildoma informacija būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

Valdymo institucija (eu-LISA) atsako už:

 • centrinės SIS II operacijų valdymą, kad ji veiktų visą parą septynias dienas per savaitę;
 • ryšių infrastruktūrą (jos priežiūrą, saugumą ir ryšių su ES šalimis koordinavimą);
 • saugumo planą, įskaitant nenumatytų atvejų priemones, siekiant apsaugoti duomenis bei ypatingos svarbos infrastruktūrą ir užkirsti kelią neteisėtai prieigai ar naudojimui (Komisija tą patį daro ryšių infrastruktūrai);
 • profesinę paslaptį ar konfidencialumo pareigas reglamentuojančių taisyklių taikymą;
 • prieigos prie asmens duomenų ir keitimosi jais CS-SIS registravimą;
 • procedūras, skirtas stebėti SIS II išvesties duomenų, ekonominio efektyvumo, saugumo ir paslaugų kokybę;
 • metinių statistinių duomenų apie perspėjimų kategorijas ir ES šalių prisijungimo prie SIS II dažnumą skelbimą.

Duomenų apsauga

 • Draudžiama tvarkyti neskelbtinų kategorijų duomenis (apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą ar lytinį gyvenimą).
 • Asmuo turi teisę reikalauti, kad faktiškai netikslūs duomenys apie jį būtų ištaisyti arba ištrinti, jei jie neteisėtai saugomi, ir būti informuotas apie atliktus veiksmus.
 • Duomenų subjektui*, negali būti perduodama informacija, būtina teisiniams veiksmams ar trečiųjų šalių teisėms ir laisvėms apsaugoti.
 • Asmuo gali imtis teisinių veiksmų, kad galėtų susipažinti, ištaisyti, ištrinti ar gauti informaciją arba kompensaciją už su juo susijusį perspėjimą.
 • Nacionalinės priežiūros institucijos stebi SIS II asmens duomenų ir papildomos informacijos tvarkymo ir perdavimo teisėtumą savo šalyje. Jos atlieka auditą ne rečiau kaip kas ketverius metus.
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) tikrina valdymo institucijos vykdomą duomenų tvarkymo veiklą ir užtikrina, kad auditas būtų atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus. Ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, valdymo institucijai, Komisijai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms.
 • Nacionalinės priežiūros institucijos ir EDAPP glaudžiai bendradarbiauja, keičiasi svarbia informacija ir susitinka bent du kartus per metus.
 • Sprendimu 2007/533/TVR nustatoma, kad asmens duomenims, kurie tvarkomi pagal jo bendrąsias nuostatas, taikoma 1981 m. Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu.

NUO KADA TAIKOMI ŠIS REGLAMENTAS IR SPRENDIMAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. sausio 17 d.

Sprendimas taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 28 d.

KONTEKSTAS

SIS II teisinės sistemos peržiūra

2018 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė tris reglamentus dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo, kuriais laipsniškai pakeičiamas dabartinis reglamentas ir sprendimas, siekiant pašalinti galimas sistemos spragas ir įgyvendinti kelis esminius įvestų perspėjimų tipų pakeitimus (žr. Sustiprinta Šengeno informacinė sistema). Tai padės sustiprinti kovą su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais, užtikrinti aukštą saugumo lygį visoje ES ir valdyti migraciją.

Naująją teisinę sistemą sudaro šie reglamentai:

 • dėl policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (Reglamentas 2018/1862);
 • dėl patikrinimo kertant sieną (Reglamentas 2018/1861);
 • dėl neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo (Reglamentas 2018/1860).

Naujaisiais reglamentais, kurie turėtų būti laipsniškai įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio mėn., sistemoje nustatomos papildomos perspėjimų kategorijos, kaip antai:

 • perspėjimai, paskelbti tikslinių patikrinimų tikslu. Tai tarpinis etapas tarp atsargių patikrinimų ir konkrečių patikrinimų, leidžiantis apklausti asmenis;
 • perspėjimai dėl nežinomų įtariamųjų arba ieškomų asmenų, kuriuose numatyta galimybė į SIS įvesti pirštų ar delnų atspaudus, rastus sunkių nusikaltimų ar teroro aktų vietose, kai manoma, jog jie priklauso nusikaltimo vykdytojui;
 • prevenciniai perspėjimai dėl vaikų, kurie gali būti pagrobti vieno iš tėvų, taip pat vaikų ir pažeidžiamų asmenų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti dėl jų pačių saugumo (pavyzdžiui, jeigu dėl kelionės gali kilti priverstinės santuokos, moterų lyties organų žalojimo, prekybos žmonėmis rizika);
 • perspėjimai grąžinimo tikslu, t. y. perspėjimai, susiję su sprendimais grąžinti neteisėtai esančius ES nepriklausančių šalių piliečius, taip pagerinant keitimąsi informacija apie sprendimus grąžinti.

Jais taip pat išplėstas objektų, dėl kurių gali būti skelbiami perspėjimai, sąrašas. Į jį įtraukti netikri dokumentai ir didelės vertės lengvai atpažįstami objektai, taip pat informacinių technologijų įranga.

Be to, privaloma į SIS įvesti perspėjimus dėl draudimų atvykti trečiųjų šalių piliečiams.

Reglamentuose numatoma galimybė veido atvaizdus naudoti asmens tapatybės nustatymo tikslais, visų pirma siekiant užtikrinti pasienio kontrolės procedūrų nuoseklumą. Taip pat leidžiama įtraukti DNR profilį, kad būtų lengviau atpažinti dingusius asmenis tais atvejais, kai nėra pirštų atspaudų duomenų, nuotraukų ar veido atvaizdų arba jie netinkami atpažinti.

Europolas gali naudotis visų kategorijų duomenimis SIS ir keistis papildoma informacija su ES nacionaliniais SIRENE biurais. Be to, ES šalys privalo informuoti Europolą apie visus su teroristiniu nusikaltimu susijusius sutapimus. Savo įgaliojimuose nurodytais tikslais Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) taip pat turės prieigą prie perspėjimo kategorijų SIS.

Tolimesnė informacija

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perspėjimas: duomenų rinkinys, leidžiantis valdžios institucijoms atpažinti asmenį ar objektą ir atitinkamai veikti.
Papildoma informacija: informacija, kuri nėra SIS saugomų perspėjimų duomenų dalis, tačiau yra susieta su jais.
Duomenų subjektas: fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4–23)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 205, 2007 8 7, p. 63–84)

Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 295, 2018 11 21, p. 99–137)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1860 dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui (OL L 312, 2018 12 7, p. 1–13)

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (OL L 312, 2018 12 7, p. 14–55)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL L 312, 2018 12 7, p. 56–106)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1345 dėl minimalios pirštų atspaudų įrašų duomenų kokybės standartų antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje (SIS II) (OL L 213, 2016 8 6, p. 15–20)

2013 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/115/ES priimti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) SIRENE vadovą ir kitas įgyvendinimo priemones (OL L 71, 2013 3 14, p. 1–36)

Žr. konsoliduotą versiją.

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1–17)

Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2007/171/EB, nustatantis Šengeno informacinės sistemos II tinklo reikalavimus (trečiasis ramstis) (OL L 79, 2007 3 20, p. 29–37)

paskutinis atnaujinimas 20.08.2019

Top