EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Sąjungos sutartis – Stojimas į ES

Europos Sąjungos sutartis – Stojimas į ES

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis

Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis

KOKS EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIES 49 STRAIPSNIO IR 2 STRAIPSNIO TIKSLAS?

 • 49 straipsniu suteikiamas teisinis pagrindas bet kuriai Europos šaliai įstoti į ES.
 • 2 straipsniu nustatomos vertybės, kuriomis remiasi ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atrankos kriterijus

Paraišką teikianti valstybė privalo:

 • būti Europoje;
 • gerbti ir įsipareigoti remti vertybes, nustatytas Europos Sąjungos sutarties (ESS) 2 straipsnyje, kaip antai: pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė; pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises; pliuralistinės visuomenės ir nediskriminavimo pripažinimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas bei moterų ir vyrų lygybė.

Paraišką teikianti valstybė taip pat privalo atitikti ES tinkamumo kriterijus. Šie kriterijai paprastai vadinami Kopenhagos kriterijais, nes jie buvo apibrėžti Europos Vadovų Taryboje, kuri 1993 m. birželio mėn. vyko Kopenhagoje. Šie kriterijai yra:

1995 m. gruodžio mėn. Madride vykusioje Europos Vadovų Taryboje papildyta, kad šalis kandidatė turi gebėti taikyti ES teisę ir užtikrinti, kad į nacionalinę teisę perkelta ES teisė būtų veiksmingai įgyvendinta pasitelkus tinkamas administracines ir teismines struktūras.

ES pasilieka teisę nuspręsti, kada šalis kandidatė atitinka stojimo kriterijus. Be to, pati ES turi būti pajėgi integruoti naujus narius.

Procedūra

 • 1.

  Prašymas

  ESS 2 straipsnyje pateiktus kriterijus atitinkanti Europos šalis pateikia oficialų prašymą Europos Sąjungos Tarybai. Europos Sąjungos Taryba apie prašymą informuoja Europos Parlamentą, Europos Komisiją ir nacionalinius parlamentus.

 • 2.

  Europos Komisijos nuomonė

  Pasikonsultavusi su Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija pateikia nuomonę apie atitinkamos šalies prašymą dėl narystės ES.

 • 3.

  Šalies kandidatės statusas

  Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir pritarus Europos Vadovų Tarybai, vienbalsiai suteikia šalies kandidatės statusą.

 • 4.

  Derybos

  Derybos pradedamos priėmus Europos Sąjungos Tarybos vieningą sprendimą.

  Derybos vyksta ES šalių ir šalies kandidatės vyriausybių tarpvyriausybinėse konferencijose. Acquis (ES teisynas) yra suskirstytas į politikos sritis siekiant veiksmingai organizuoti derybas. (Šiuo metu yra 35 politikos sritys ar „skyriai“.)

  Europos Sąjungos Taryba gali nustatyti visų skyrių atidarymo ir uždarymo kriterijus arba tarpinius kriterijus konkretiems skyriams. Sprendimas nustatyti kriterijus yra pagrįstas tikrinimo ataskaita, parengta atlikus konkrečių skyrių tikrinimą. Skyrius gali būti laikinai užbaigtas tik tuomet, kai šalis kandidatė įrodo, jog ji jau įgyvendino atitinkamo skyriaus acquis arba jog ji įgyvendins jį iki įstojimo datos ir atitiko nustatytus kriterijus.

  Pasirengimo narystei etapu Komisija stebi šalies kandidatės pastangas įgyvendinti acquis. Be to, ji padeda šalims kandidatėms šiame procese teikdama pasirengimo narystei pagalbos priemones, kaip antai TAIEX.

  Pereinamojo laikotarpio nuostatos – šalys taip pat svarsto, ar (ir kaip) kai kurios taisyklės gali būti taikomos palaipsniui, suteikiant narystės siekiančiai šaliai ar ES valstybėms narėms (šalims) laiko prisitaikyti. Tai daugiausia aptariama paskutiniuose derybų etapuose.

  Komisija viso proceso metu informuoja Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Parlamentą, pirmiausia priimdama metinius plėtros dokumentų paketus, kuriuos sudaro horizontalios strategijos dokumentas, pateikiamas kaip komunikatas dėl plėtros strategijos ir ataskaitos apie šalis. Šiuos dokumentus apsvarsto Europos Parlamentas, kuris pateikia plenariniame posėdyje priimtas pastabas ir rezoliucijas. Be to, šalys kandidatės parengia metines nacionalines programas, kuriose jos vertina savo padarytą pažangą įgyvendinant įvairius acquis skyrius.

 • 5.

  Stojimas

  Kai derybos baigiamos galutinai uždarius visus paketo skyrius, parengiama stojimo sutartis, kuri užbaigiama ES valstybių narių (šalių) parengiamojoje konferencijoje. Stojimo sutartį turi vienbalsiai patvirtinti Europos Sąjungos Taryba ir jai turi pritarti Europos Parlamentas. Tuomet sutartį pasirašo kiekviena ES valstybė narė ir narystės siekianti šalis. Prieš įsigaliojant stojimo sutarčiai ją turi ratifikuoti visos ES valstybės narės ir narystės siekianti šalis, atsižvelgdamos į atitinkamas konstitucines procedūras.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. VI antraštinė dalis – Baigiamosios nuostatos. 49 straipsnis (ES sutarties ex 49 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 43)

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. I antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos. 2 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 17)

paskutinis atnaujinimas 17.01.2020

Top