Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prieigos prie ES vizų informacinės sistemos (VIS) taisyklės

Prieigos prie ES vizų informacinės sistemos (VIS) taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2008/633/TVR dėl ES šalių institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Vizų informacinė sistema (VIS) – tai bendros ES vizų politikos įgyvendinimą palaikanti priemonė. Ji leidžia Šengeno erdvės šalims keistis vizų duomenimis. Šią sistemą sudaro centrinė IT sistema ir ryšių infrastruktūra, kuri centrinę sistemą susieja su nacionalinėmis sistemomis.

Šiuo sprendimu VIS leidžiama naudoti teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

Jis suteikia galimybę su VIS duomenimis susipažinti paskirtoms Šengeno erdvės šalių teisėsaugos institucijoms (pavyzdžiui, už kovą su terorizmu ir tokiais sunkiais nusikaltimais kaip narkotikų prekyba arba prekyba žmonėmis atsakingoms institucijoms) ir Europolui.

Paskirtos nacionalinės institucijos privalo laikytis procedūros, pagal kurią prieigos prie VIS teisę jos įgyja tik tada, kai įvykdomos visos prieigos sąlygos.

Šiame sprendime taip pat nustatomos vizų turėtojų asmens duomenų apsaugos taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

VIS sujungia ES nepriklausančių šalių konsulatus ir visus Šengeno erdvės šalių išorinių sienų perėjimo punktus. Šioje sistemoje tvarkomi duomenys ir sprendimai, susiję su prašymais išduoti trumpalaikes vizas, suteikiančias teisę lankytis Šengeno erdvėje arba vykti per ją tranzitu. VIS padeda užkirsti kelią sukčiavimui su vizų dokumentais, nes padeda pasieniečiams patikrinti, ar viza priklauso teisėtam savininkui.

Dėl prieigos prie VIS duomenų reikia kreiptis kiekvienu konkrečiu atveju, pateikiant pagrįstus rašytinius arba elektroninius prašymus.

Paskirtos institucijos gali kreiptis į VIS tik tada, kai to reikia arba kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad paieška šioje sistemoje iš esmės padėtų užkirsti kelią sunkiam nusikaltimui, jį atskleisti arba ištirti. Tokios priežastys gali būti, pavyzdžiui, terorizmo atvejai arba asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su terorizmu arba kitais sunkiais nusikaltimais.

Europolas gali naudotis VIS tik neviršydamas savo įgaliojimų ir tik kai to reikia jo užduotims įvykdyti.

Paieškos VIS rūšys

Paieška VIS apribojama konkrečiais duomenimis, pavyzdžiui:

pavardė, vardai, lytis, gimimo data, vieta ir šalis;

dabartinė vizos prašytojo pilietybė ir pilietybė gimimo metu;

kelionės dokumento rūšis ir numeris;

kelionės tikslas, ketinama atvykti ir išvykti data;

ketinama kirsti pirmoji siena arba ketinamas tranzito maršrutas;

pirštų atspaudai;

vizos rūšis ir vizos įklijos numeris;

informacija apie vizos prašytoją kviečiantį asmenį ir pan.

Pavykus rasti reikiamą informaciją pagal bet kuriuos pirmiau nurodytus duomenis, institucijai suteikiama teisė naudotis kitais duomenimis, pavyzdžiui, nuotraukomis.

Asmens duomenų apsauga ir duomenų saugumas

Jeigu pagal šio sprendimo nuostatas yra tvarkomi asmens duomenys, kiekviena ES šalis privalo užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį.

Asmens duomenys ES nepriklausančioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms gali būti perduoti tik skubiais atvejais ir tik siekiant išvengti sunkių nusikaltimų arba juos atskleisti, tačiau net tuomet turi būti gautas duomenis įvedusių ES šalių sutikimas.

ES šalys taip pat turi užtikrinti per VIS prieinamų duomenų saugumą perduodant juos paskirtoms institucijoms.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Tarybos sprendimu (ES) 2015/1956 nustatyta, kad Sprendimas 2008/633/TVR įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.

KONTEKSTAS

VIS buvo įkurta 2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimu 2004/512/EB. 2005 m. kovo 7 d. Taryba priėmė išvadas, kuriose teigiama, kad ES šalių institucijoms turėtų būti užtikrinta prieigos prie VIS teisė siekiant kovoti su terorizmu ir kitais nusikaltimais.

DOKUMENTAS

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129–136)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60–81)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 767/2008 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 23.11.2015

Top