EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES Pagrindinių teisių agentūra (PTA)

ES Pagrindinių teisių agentūra (PTA)

Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą

DOKUMENTAS

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą

SANTRAUKA

Pagrindinių teisių agentūra teikia su pagrindinėmis teisėmis susijusią pagalbą ES teisę įgyvendinančioms ES institucijoms ir vyriausybėms.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu įsteigiama ES lygmens institucija - Pagrindinių teisių agentūra - bei nustatomi svarbiausi jos uždaviniai, tiksliai, apibrėžiamas veikimas ir vidaus valdymas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiame reglamente Agentūros veikla apibrėžiama taip:

  • dalytis patirtimi su ES institucijomis ir ES šalimis pagrindinių teisių srityje, kad jos būtų tikros, jog jų vykdomi veiksmai arba priimti teisės aktai atitinka šias teises,
  • formuluoti nuomones ES institucijoms ir vyriausybėms savo iniciatyva arba joms paprašius (pavyzdžiui, dėl to, ar jų veiksmai arba pasiūlymai dėl teisės aktų suderinami su pagrindinėmis teisėmis),
  • rinkti, analizuoti ir platinti patikimą bei palyginamą informaciją, susijusią su konkrečiu ES veiksmų poveikiu pagrindinėms žmogaus teisėms,
  • vykdyti mokslinius bei nuomonių tyrimus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis,
  • leisti leidinius konkrečiomis temomis arba apie tai, kaip ES institucijos ir vyriausybės įgyvendina su pagrindinėmis teisėmis susijusius teisės aktus,
  • skelbti metinę ataskaitą, kurioje aptariami Agentūros veiklos sritims priklausantys klausimai bei akcentuojami geros praktikos pavyzdžiai,
  • rengti ryšių strategiją arba kampanijas ir skatinti dialogą su pilietine visuomene, siekiant padidinti visuomenės informuotumą apie pagrindines teises,
  • siūlyti šių teisių įgyvendinimo užtikrinimo mechanizmus.

Agentūra nenagrinėja individualių skundų.

Veiksmų planai penkeriems metams

Agentūros veikla grindžiama ES Tarybos patvirtinta daugiamete programa. Šioje programoje nustatomi konkretūs klausimai, suderinti su bendraisiais ES prioritetais, kuriuos Agentūra spręs per penkerius metus.

Minėti klausimai turi apimti rasizmą, ksenofobiją ir susijusią netoleranciją.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Agentūra turi palaikyti glaudžius ryšius su:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. vasario 23 d.

KONTEKSTAS

Agentūra pakeitė ankstesnę instituciją - Vienoje veikusį Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centrą - ir perėmė šio centro darbą.

Daugiau informacijos pateikiama:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 168/2007

2007 2 23

-

OL L 53, 2007 2 22, p. 1-14

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas Nr. 252/2013/ES kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013-2017 m. daugiametė programa (Oficialusis leidinys L 79, 2013 3 21, p. 1-3)

paskutinis atnaujinimas 30.07.2015

Top