Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Šaunamųjų ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Šaunamųjų ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šaunamųjų ginklų direktyva nustatomos tam tikros būtiniausios civilinių šaunamųjų ginklų* apyvartos ES viduje sąlygos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva nustatomos keturios šaunamųjų ginklų kategorijos pagal jų pavojaus lygį, kaip apibrėžiama direktyvos I priede.

Taikymo sritis

Direktyva netaikoma atliekant komercinį ginklų ir karinių šaudmenų perdavimą, taip pat kai ginklus ir šaudmenis* įsigyja ir juos laiko:

 • ginkluotosios pajėgos, policija ir valdžios institucijos;
 • kolekcininkai ir institucijos, ginklais besidominčios kultūriniu ir istoriniu požiūriu, kurias tokiomis yra pripažinusios ES šalys, kurių teritorijoje jos yra įsisteigusios.

Ši direktyva neturi poveikio nacionalinių nuostatų dėl ginklų nešiojimo, medžioklės arba sportinio šaudymo taikymui.

Šaunamųjų ginklų leidimas

ES šalies institucijos išduoda Europos šaunamųjų ginklų leidimą bet kuriam asmeniui, teisėtai įsigijusiam šaunamąjį ginklą ir juo besinaudojančiam. Šį leidimą visą laiką privalo turėti jame nurodytu šaunamuoju ginklu ar nurodytais šaunamaisiais ginklais besinaudojantis asmuo.

Identifikavimas ir sekimas

 • Kiekvienas šaunamasis ginklas ir kiekviena elementari sukomplektuotų šaudmenų pakuotė turi būti pažymėta gamybos metu.
 • ES šalys privalo turėti kompiuterizuotą duomenų kaupimo sistemą, kurioje būtų registruojami šie šaunamieji ginklai. Registru gali naudotis tik įgaliotos institucijos.
 • ES šalys gali sukurti tarpininkų* veiklą reglamentuojančią sistemą. Prekiautojai*, vykdydami savo veiklą, privalo tvarkyti registrą, kuriame būtų registruojami visi jų gauti arba parduoti šaunamieji ginklai.

Pardavimas, įsigijimas ir laikymas

 • ES šalys atsako už šių ginklų pardavimo, įsigijimo ir laikymo tikrinimą, tačiau visos nustatytos taisyklės turi būti įtrauktos į šia direktyva nustatytų taisyklių taikymo sritį.
 • Šaudmenų įsigijimo ir laikymo taisyklės yra tokios pat kaip ir šaunamųjų ginklų, kuriems jie skirti, įsigijimo ir laikymo taisyklės.

Šaunamuosius ginklus įsigyti ir laikyti leidžiama asmeniui, kuris:

 • turi tam pakankamą pagrindą (pvz., jis yra teisėtas kolekcionierius arba dalyvauja sportinio šaudymo klubo veikloje);
 • yra 18 metų amžiaus arba vyresnis, išskyrus ginklus medžioklei arba sportiniam šaudymui (pvz., tam tikrais atvejais jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys gali naudoti ginklus medžioklei ir sportiniam šaudymui, esant tėvo / suaugusio asmens, turinčio šaunamojo ginklo leidimą, priežiūrai arba būnant patvirtiname mokymų centre);
 • nekelia grėsmės sau pačiam arba visuomenės saugumui.

Leidimų išdavimas

Asmeniui, kuris atitinka šaunamojo ginklo įsigijimo ir laikymo reikalavimus, gali būti suteiktas daugiametis leidimas. Tokiais atvejais turi būti laikomasi tam tikrų formalumų:

 • kompetentingos institucijos turi būti informuojamos apie bet kokį šaunamojo ginklo judėjimą;
 • turi būti atliekami reguliarūs įvertinimai, ar asmuo vis dar tenkina reikalavimus;
 • būtina laikytis nacionalinių teisės aktų nustatyto maksimalaus termino.

Siekiant kontroliuoti šaunamųjų ginklų judėjimą ES viduje, direktyva nustatomos procedūros, skirtos:

 • galutiniam ginklų perdavimui iš vienos ES šalies kitai;
 • laikinam ginklų perdavimui (kelionei) per dvi ar daugiau ES šalių.
 • Šie formalumai taikomi visiems šaunamiesiems ginklams, išskyrus karo ginklus.

ES šalių vaidmuo

 • 2009 m. buvo įsteigta kontaktinė grupė, kurios tikslas – palengvinti ES šalių keitimąsi informacija.
 • Direktyva neturi poveikio ES šalių teisei imtis priemonių užkirsti kelią neteisėtai ginklų prekybai.

Peržiūra ir siūlymai

2015 m. lapkričio mėn. Europos Komisija pateikė šios direktyvos taikymo ataskaitą, kuri yra dokumentų rinkinio dėl šaunamųjų ginklų kontrolės priemonių dalis. Šiame dokumentų rinkinyje taip pat yra siūlymas peržiūrėti Šaunamųjų ginklų direktyvą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1991 m. spalio 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1993 m. sausio 1 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Šaunamasis ginklas – bet kuris nešiojamas vamzdinis šaunamasis ginklas, kuris yra sukonstruotas arba gali būti perdirbtas taip, kad degiojo propelento varomąja jėga iš jo paleidžiamas užtaisas, kulka ar sviedinys.

* Šaudmenys – sukomplektuotas šaudmuo arba jo komponentai, įskaitant tūteles, kapsules (detonatorius), propelentą, kulkas ar sviedinius, naudojamus šaunamajame ginkle.

* Tarpininkas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus prekiautoją, kurio vykdomą prekybą ar verslą visiškai arba iš dalies sudaro ginklų pirkimas, pardavimas arba perdavimo organizavimas.

* Prekiautojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris prekiauja arba kurio veikla visiškai ar iš dalies susijusi su šaunamųjų ginklų, jų dalių ir šaudmenų gaminimu, prekyba, keitimusi jais, šaunamųjų ginklų nuoma, remontu arba techniniu jų pertvarkymu.

DOKUMENTAS

1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL L 256, 1991 9 13, p. 51–58)

Paskesni Direktyvos 91/477/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 91/477/EB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės su pakeitimais, padarytais 2008 m. gegužės 21 d. Direktyva 2008/51/EB, REFIT įvertinimas“ ( COM(2015) 751 final, 2015 11 18)

paskutinis atnaujinimas 17.03.2016

Top