EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Priedų naudojimas gyvūnų mityboje

Priedų naudojimas gyvūnų mityboje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo nustatoma standartinė procedūra išduodant leidimus pašarų priedams* ir nustatomos taisyklės dėl jų ženklinimo etiketėmis, pateikimo į rinką ir naudojimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Reglamentas taikomas visiems pašarų priedams ir premiksams*. Reglamentas netaikomas:

Bendrieji aspektai

Tik priedai, kuriems išduotas leidimas, gali būti pateikti į rinką ir naudojami. Leidimai išduodami naudoti priedus pašarui, skirtam konkrečioms gyvūnų rūšims ar kategorijoms ir taikant ypatingas naudojimo sąlygas.

Priedai gali būti klasifikuojami tokiu būdu:

 • technologiniai priedai (pvz., konservantai, antioksidantai, emulsikliai, stabilizatoriai, rūgštingumo reguliatoriai, siloso priedai (žolė ar kitas žaliasis pašaras, sutankintas ir laikomas hermetiškai, paprastai siloso bokšte));
 • jusliniai priedai (pvz., kvapiosios medžiagos, dažikliai);
 • maistiniai priedai (pvz., vitaminai, mineralai, aminorūgštys, mikroelementai);
 • zootechniniai priedai (pvz., virškinamumą gerinančios medžiagos, žarnyno floros stabilizatoriai);
 • kokcidiostatikai ir histomonostatai.

Tos kategorijos savo ruožtu skirstomos į funkcines grupes pagal pagrindines priedų funkcijas.

Antibiotikai, išskyrus kokcidiostatikus ir histomonostatus, nėra pašarų priedai.

Leidimų tipai

Leidimai skirstomi į du tipus:

 • Leidimai, išduoti leidimo priedams savininkui pagal „zootechninių“ priedų ir „kokcidiostatikų ir histomonostatų“ kategorijas, taip pat leidimai pašarų priedams, sudarytiems ar pagamintiems iš genetiškai modifikuotų organizmų.
 • Leidimai, išduoti leidimo medžiagoms savininkui, kai tos medžiagos priskiriamos „technologinių priedų“, „juslinių priedų“ ir „maistinių priedų“ kategorijoms.

Leidimai galioja 10 metų visoje Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Jie gali būti pratęsti 10 metų laikotarpiui. Prašymas pratęsti leidimą turi būti išsiųstas Europos Komisijai likus ne mažiau kaip 1 metams iki leidimo galiojimo termino pabaigos. Leidimo pratęsimo procedūra yra nustatyta reglamente.

Be to, reglamentu nustatyta leidimo pakeitimo, laikino panaikinimo ir atšaukimo procedūra.

Leidimų išdavimo tvarka

 • Prašymas išduoti leidimą siunčiamas Komisijai. Komisija informuoja valstybes nares ir persiunčia prašymą Europos maisto saugos tarnybai (EMST).
 • Pareiškėjas EMST nusiunčia prašymo kopiją ir visus duomenis:
  • pareiškėjo vardą, pavardę (pavadinimą) ir adresą,
  • gamybos metodo aprašymą,
  • priedo gamybą ir numatomą naudojimą,
  • siūlomas priedo pateikimo į rinką sąlygas,
  • atliktus saugumo ir veiksmingumo tyrimus ir pan.
 • EMST yra atsakinga už rizikos vertinimą, pagrįstą pareiškėjo pateiktais duomenimis.
 • Be to, pareiškėjas privalo nusiųsti priedo mėginius Bendrijos etaloninei laboratorijai, kuri juos ištiria.
 • Vertinimo procedūros metu EMST gali prašyti pateikti papildomos informacijos.
 • Prieš išduodant leidimą naudoti ir pateikti į rinką priedus, skirtus naudoti gyvūnų mityboje, jie turi gauti palankią nuomonę. Per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo EMST pateikia nuomonę, pagrįstą pareiškėjo atsiųsta informacija. Bendrijos etaloninės laboratorijos parengta ataskaita įtraukiama į nuomonę. Jei nuomonė palanki, joje turi būti pateikta informacija apie ypatingas tvarkymo, pasekmių stebėjimo reikalavimų ir naudojimo sąlygas ar apribojimus, įskaitant tų rūšių ar kategorijų gyvūnus, kuriems priedas yra skirtas. Be to, įtraukiama informacija apie ypatingus papildomus pašarų priedo ženklinimo etiketėmis reikalavimus ir, jei reikia, apie siūlomą didžiausią likučių koncentraciją atitinkamuose gyvūninės kilmės maisto produktuose.
 • Remdamasi EMST nuomone, Komisija priima sprendimą, ar patvirtinti, ar atmesti leidimą priedui. Komisija parengia nurodymo projektą, kuriuo išduodamas leidimas arba jį išduoti atsisakoma. Vykdant šią procedūrą Komisijai padeda Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetasGyvūnų mitybos skyrius.
 • Pašarų verslo operatoriai atsako už pašarų priedų pateikimą į rinką ir naudojimą bei už jų atitiktį teisės aktais nustatytoms sąlygoms ar apribojimams.

ES registras

Komisija įsteigė Europos Sąjungos pašarų priedų registrą, kuris nuolat atnaujinamas ir susiejamas su atitinkama leidimų išdavimo tvarka. Ta tvarka susijusi su konkrečiais reikalavimais, taikomais priedų pateikimui į rinką.

Ji sudaryta iš 2 dalių:

 • Pirmoji dalis: I priedas: jame pateikiamas registro pakeitimų sąrašas ir išvardijami dabartiniai leidimai.
 • Antroji dalis: II priedas: jame pateikiamas priedų, kurie bus greitai panaikinti, sąrašas. Šiame sąraše pateikiami ir priedai, kurių atveju skiltyje „Leidimo galiojimo terminas“ nurodoma data. Suėjus šiam terminui šių priedų nebegalima pateikti į rinką.

Registras yra skirtas tik informacijos reikmėms ir jis nepakeičia ES teisės aktų.

Ženklinimas

Priedai turi būti ženklinami pastebimai, aiškiai, įskaitomai ir nenutrinamai. Etiketėje turi būti pateikta tokia informacija:

 • konkretus pavadinimas, suteiktas priedui išduodant leidimą, funkcinės grupės pavadinimas ir identifikavimo numeris;
 • asmens, atsakingo už šiuos duomenis, vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas ir adresas arba įmonės registracijos vieta;
 • neto svoris arba neto tūris;
 • tam tikrais atvejais patvirtinimo numeris, priskirtas įmonei, kuri gamina ar pateikia į rinką priedą;
 • naudojimo instrukcijos ir visos rekomendacijos dėl saugos priemonių naudojant priedą;
 • specifiniai leidime išvardyti reikalavimai;
 • partijos numeris ir pagaminimo data.

Reglamentu taip pat nustatomi reikalavimai pašarų priedų premiksų ženklinimui.

Nuo kada taikomas šis reglamentas?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. spalio 18 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pašarų priedai: medžiagos, mikroorganizmai ar preparatai, išskyrus pašarines žaliavas ir premiksus, sąmoningai dedami į pašarus ar vandenį visų pirma tam, kad atliktų vieną ar daugiau funkcijų:
 • patenkinti gyvūnų mitybos poreikius,
 • palankiai veikti:
  • pašarų ar gyvulininkystės produktų savybes;
  • dekoratyvinių žuvų ar paukščių spalvą;
  • gyvulininkystės produkcijos padarinius aplinkai;
  • gyvulininkystės produkciją;
  • produktyvumą ar gerovę;
 • arba kokcidiostatinį ar histomonostatinį poveikį.
Premiksai: pašarų priedų mišiniai ar vieno ar daugiau pašarų priedų ir pašarinių žaliavų ar vandens mišiniai, naudojami kaip nešikliai ir neskirti jais tiesiogiai šerti gyvūnus.
Pagalbinės perdirbimo medžiagos: bet kokios medžiagos, kurios pačios nevartojamos kaip pašaras, tačiau kurios sąmoningai naudojamos perdirbant pašarus ar pašarines žaliavas ir turinčios technologinę paskirtį apdorojimo ar perdirbimo proceso metu. Todėl galutiniame produkte gali susidaryti nenumatytų, tačiau technologiškai neišvengiamų tų medžiagų ar jų produktų likučių, jeigu tie likučiai neturi neigiamos įtakos gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir neturi jokio technologinio poveikio paruoštam pašarui.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, p. 29–43)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1–65)

paskutinis atnaujinimas 29.05.2018

Top