EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES vidaus prekyba galvijų embrionais ir jų importas

ES vidaus prekyba galvijų embrionais ir jų importas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių ES vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš ES nepriklausančių šalių

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, skirti ES šalių prekybai galvijų embrionais ir jų importui iš ES nepriklausančių šalių.
 • Jos tikslas yra sumažinti gyvūnų ligų plitimo pavojų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES vidaus prekyba embrionais turi atitikti reikalavimus dėl apvaisinimo, surinkimo, gamybos, apdorojimo, saugojimo ir sertifikavimo. Embrionai turi būti gabenami su sveikatos sertifikatu, patvirtinančiu, kad jie atitinka šios direktyvos reikalavimus.
 • Direktyva numatoma embrionų surinkimo ir gamybos grupių sistema ES šalyse ir ES nepriklausančiose šalyse. Visos grupės yra registruojamos atitinkamos šalies kompetentingoje institucijoje, kur kiekvienai grupei suteikiamas veterinarijos registracijos numeris.
 • Kiekviena ES šalis reguliariai atnaujina embrionų surinkimo ir gamybos grupių sąrašus, siunčia juos kitoms ES šalims ir pateikia visuomenei.
 • Embrionai importuojami tik:
  • iš tų ES nepriklausančių šalių, kurios yra nurodytos sąraše, parengtame direktyvos 18 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, kaip antai:
   • gyvulių sveikatą;
   • informaciją apie užkrečiamąsias ligas;
   • gyvūnų ligų prevenciją ir kontrolę;
   • veterinarinių tarnybų struktūrą;
   • suteikiamas garantijas;
  • jei juos surinko ar pagamino kompetentingų institucijų patvirtintos ir sąraše nurodytos surinkimo ir gamybos grupės.
 • Direktyva numatomos apsaugos ir kontrolės priemonės, taikomos surinkimo ir paskyrimo šalyse.

Panaikinimas

Direktyva 89/556/EEB panaikinama Reglamentu (ES) 2016/429, kuris įsigalios 2021 m. balandžio 21 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1989 m. rugsėjo 29 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1991 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyva 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (OL L 302, 1989 10 19, p. 1–11)

Paskesni Direktyvos 89/556/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. sausio 4 d. Komisijos sprendimas 2006/168/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo reikalavimus galvijų embrionų importui į Bendriją ir panaikinantis Sprendimą 2005/217/EB (OL L 57, 2006 2 28, p. 19–34)

Žr. Sprendimo 2006/168/EB konsoliduotą versiją.

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

paskutinis atnaujinimas 04.05.2020

Top