EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva įtvirtinamos būtiniausios bendros taisyklės, leidžiančios nustatyti prekybos žmonėmis nusikaltimus ir skirti bausmes. Joje taip pat numatomos priemonės, skirtos geriau užkirsti kelią šiam reiškiniui ir sustiprinti aukų apsaugą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sąvokos

 • Baudžiama už šias tyčines veikas:
  • asmenų verbavimą;
  • vežimą;
  • perdavimą;
  • laikymą ar priėmimą panaudojant jėgą,
  kai šios veikos tikslas yra išnaudojimas.
 • Išnaudojimas apima bent jau:
  • seksualinį išnaudojimą arba prostituciją;
  • priverstinį darbą arba paslaugas (įskaitant elgetavimą, vergiją, išnaudojimą įtraukiant į nusikalstamą veiką arba organų išėmimą).

Sankcijos. Šioje direktyvoje nustatoma, kad už nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama ne trumpesnėmis kaip penkeri metai laisvės atėmimo bausmėmis arba ne trumpesnėmis kaip dešimt metų laisvės atėmimo bausmėmis esant sunkinančioms aplinkybėms, jeigu veika buvo padaryta ypač pažeidžiamai aukai (pavyzdžiui, vaikams) arba buvo padaryta nusikalstamos organizacijos.

Baudžiamasis persekiojimas: ES šalys gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn savo piliečius už kitoje ES šalyje padarytas veikas ir naudotis tokiomis tyrimo priemonėmis, kaip antai slaptas pokalbių klausymasis (telefono pokalbių arba susirašinėjimo el. paštu sekimas).

Parama aukoms. Prieš baudžiamąjį procesą, jo metu ir po jo aukoms teikiama pagalba, kad jos galėtų naudotis teisėmis, kurias joms suteikia aukų statusas baudžiamajame procese. Tokia pagalba gali apimti priėmimą į prieglaudą, medicininės arba psichologinės pagalbos suteikimą ir informacijos bei vertimo žodžiu paslaugas.

Vaikams ir paaugliams (jaunesniems nei 18 metų) numatomos papildomos priemonės, kaip antai fizinė ir psichosocialinė parama, galimybė mokytis ir, jeigu taikytina, galimybė paskirti globėją arba atstovą. Juos tinkamose patalpose turi nedelsiant apklausti kvalifikuoti specialistai. Nukentėjusieji turi teisę į policijos apsaugą ir teisinę pagalbą, kad galėtų reikalauti kompensacijos.

Prevencija: ES šalys turi imtis atitinkamų priemonių, skirtų:

 • sumažinti prekybą žmonėmis skatinančią paklausą;
 • pradėti sąmoningumo didinimo kampanijas ir mokyti pareigūnus, kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis aukas bei galimas aukas ir mokėtų su jomis elgtis.

Siekiant užtikrinti nuoseklų ir suderintą požiūrį sprendžiant šį reiškinį, buvo paskirtas ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorius.

Komisija, norėdama padėti nacionalinėms institucijoms kontroliuoti piktnaudžiavimą teise laisvai judėti, paskelbė fiktyvių santuokų tarp ES piliečių ir ES nepriklausančių šalių piliečių vadovą. Kai kurios priverstinės santuokos, pavyzdžiui, gali turėti prekybos žmonėmis aspektų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2011 m. balandžio 15 d. Ji turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2013 m. balandžio 6 d.

KONTEKSTAS

Prekybą žmonėmis aiškiai draudžia ES pagrindinių teisių chartija (5 straipsnis), tad ES šiam reiškiniui spręsti sukūrė išsamią teisinę ir politinę sistemą, kurią, visų pirma, sudaro ši direktyva (2011/36/ES) ir Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija (2012–2016 m.).

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1–11)

paskutinis atnaujinimas 25.07.2018

Top