Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva įtvirtinamos būtiniausios bendros taisyklės, leidžiančios nustatyti prekybos žmonėmis nusikaltimus ir skirti bausmes. Joje taip pat numatomos priemonės, skirtos geriau užkirsti kelią šiam reiškiniui ir sustiprinti aukų apsaugą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sąvokos

 • Baudžiama už šias tyčines veikas:
  • asmenų verbavimą;
  • vežimą;
  • perdavimą;
  • laikymą ar priėmimą panaudojant jėgą, kai šios veikos tikslas yra išnaudojimas.
 • Išnaudojimas apima bent jau:
  • seksualinį išnaudojimą arba prostituciją;
  • priverstinį darbą arba paslaugas (įskaitant elgetavimą, vergiją, išnaudojimą įtraukiant į nusikalstamą veiką arba organų išėmimą).

Sankcijos. Šioje direktyvoje nustatoma, kad už nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama ne trumpesnėmis kaip penkeri metai laisvės atėmimo bausmėmis arba ne trumpesnėmis kaip dešimt metų laisvės atėmimo bausmėmis esant sunkinančioms aplinkybėms, jeigu veika buvo padaryta ypač pažeidžiamai aukai (pavyzdžiui, vaikams) arba buvo padaryta nusikalstamos organizacijos.

Baudžiamasis persekiojimas. ES šalys gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn savo piliečius už kitoje ES šalyje padarytas veikas ir naudotis tokiomis tyrimo priemonėmis, kaip antai slaptas pokalbių klausymasis (telefono pokalbių arba susirašinėjimo el. paštu sekimas).

Parama aukoms. Prieš baudžiamąjį procesą, jo metu ir po jo aukoms teikiama pagalba, kad jos galėtų naudotis teisėmis, kurias joms suteikia aukų statusas baudžiamajame procese. Tokia pagalba gali apimti priėmimą į prieglaudą, medicininės arba psichologinės pagalbos suteikimą ir informacijos bei vertimo žodžiu paslaugas.

Vaikams ir paaugliams (jaunesniems nei 18 metų) numatomos papildomos priemonės, kaip antai fizinė ir psichosocialinė parama, galimybė mokytis ir, jeigu taikytina, galimybė paskirti globėją arba atstovą. Juos tinkamose patalpose turi nedelsiant apklausti kvalifikuoti specialistai.

Nukentėjusieji turi teisę į policijos apsaugą ir teisinę pagalbą, kad galėtų reikalauti kompensacijos.

Prevencija. ES šalys turi imtis atitinkamų priemonių, skirtų:

 • sumažinti prekybą žmonėmis skatinančią paklausą;
 • pradėti sąmoningumo didinimo kampanijas ir mokyti pareigūnus, kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis aukas bei galimas aukas ir mokėtų su jomis elgtis.

Siekiant užtikrinti nuoseklų ir suderintą požiūrį sprendžiant šį reiškinį, buvo paskirtas ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorius.

Komisija, norėdama padėti nacionalinėms institucijoms kontroliuoti piktnaudžiavimą teise laisvai judėti, paskelbė fiktyvių santuokų tarp ES piliečių ir ES nepriklausančių šalių piliečių vadovą. Kai kurios priverstinės santuokos, pavyzdžiui, gali turėti prekybos žmonėmis aspektų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2011 m. balandžio 15 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2013 m. balandžio 6 d.

KONTEKSTAS

Prekyba žmonėmis aiškiai draudžiama ES pagrindinių teisių chartija (5 straipsnis), tad ES šiam reiškiniui spręsti sukurta išsami teisinė ir politinė sistema, kurią visų pirma sudaro ši Direktyva 2011/36/ES ir 2012–2016 m. prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija.

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėse, kuriose pateikta „Drauge prieš prekybą žmonėmis“ politika ir teisės aktai, Eurostato 2015 m. leidinyje, skirtame šiai temai, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 m. leidinyje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1–11)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinamas galiojančių nacionalinės teisės aktų, pagal kuriuos kaip nusikalstama veika numatomas naudojimasis paslaugomis, kurias teikia prekybos žmonėmis aukos, poveikis prekybos žmonėmis prevencijai, parengta pagal Direktyvos 2011/36/ES 23 straipsnio 2 dalį (COM(2016) 719 final, 2016 m. gruodžio 2 d.)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių, kad būtų laikomasi Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pagal 23 straipsnio 1 dalį (COM(2016) 722 final, 2016 m. gruodžio 2 d.)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „2016 m. kovos su prekyba žmonėmis pažangos ataskaita, parengta pagal Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos 20 straipsnio reikalavimus“ (COM(2016) 267 final, 2016 m. gegužės 19 d.)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai „2016 m. kovos su prekyba žmonėmis pažangos ataskaita, parengta pagal Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos 20 straipsnio reikalavimus“ (SWD(2016) 159 final, 2016 m. gegužės 19 d.)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Vidurio laikotarpio ataskaita dėl Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategijos įgyvendinimo“ (SWD(2014), 318 final, 2014 m. spalio 17 d.)

ES planas dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų (OL C 311, 2005 12 9, p. 1–12)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Pagalba nacionalinėms institucijoms kovojant su piktnaudžiavimu teise laisvai judėti. Vadovas, kaip spręsti ES piliečių ir ne ES piliečių galimų fiktyvių santuokų problemą atsižvelgiant į ES teisės nuostatas dėl laisvo ES piliečių judėjimo“ (COM(2014) 604 final, 2014 m. rugsėjo 26 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012–2016 m.“ (COM(2012) 286 final, 2012 m. birželio 19 d.)

paskutinis atnaujinimas 16.01.2018

Top