EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Susitarimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl savitarpio teisinės pagalbos

Susitarimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl savitarpio teisinės pagalbos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES ir JAV susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos

Sprendimas 2009/820/BUSP dėl ES ir JAV susitarimų dėl ekstradicijos ir savitarpio teisinės pagalbos sudarymo ES vardu

Sprendimas 2003/516/EB dėl susitarimų tarp ES ir JAV dėl ekstradicijos ir savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose pasirašymo

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

 • Šiuo susitarimu nustatomos ES ir JAV savitarpio teisinės pagalbos teikimo baudžiamosiose bylose sąlygos.
 • Juo siekiama stiprinti ES šalių ir JAV bendradarbiavimą, papildant jų dvišales sutartis.
 • Sprendimu ES vardu sudaromas susitarimas su JAV dėl savitarpio teisinės pagalbos teikimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys ir JAV taiko šio pamatinio susitarimo sąlygas savo dvišalėms savitarpio teisinės pagalbos teikimo sutartims. Jeigu tokios sutartys nėra sudarytos, ES ir JAV įsipareigoja užtikrinti, kad būtų taikomas šis susitarimas.

Jeigu esamos ES šalių ir JAV dvišalės sutartys nėra suderinamos su susitarimu, turėtų būti vadovaujamasi ES sistema.

Savitarpio teisinė pagalba

 • Prašančiajai valstybei paprašius pateikti banko informaciją, prašomoji valstybė turi nedelsdama nustatyti ir pateikti informaciją apie:
  • tai, ar fizinis ar juridinis asmuo, įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi vieną ar daugiau banko sąskaitų;
  • fizinius ar juridinius asmenis, nuteistus už kokį nors nusikaltimą ar su juo susijusius;
  • nebankinių finansinių įstaigų turimą informaciją;
  • finansines operacijas, nesusijusias su banko sąskaitomis.
 • ES šalių pagalbos prašymus perduoda centrinės institucijos, atsakingos už savitarpio teisinės pagalbos teikimą, arba nacionalinės institucijos, atsakingos už nusikaltimų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą. JAV pateikia pagalbos prašymus per savo nacionalines institucijas, kurios yra atsakingos už nusikaltimų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą ir kurios yra specialiai paskirtos pagal susitarimo 15 straipsnio 2 dalį.
 • Prašančioji valstybė pagalbos prašymą ir susijusius pranešimus gali siųsti greitesnėmis ryšių priemonėmis, kaip antai faksu ar elektroniniu paštu, po to juos oficialiai patvirtindama, jei to reikalauja prašomoji valstybė.
 • Prašančioji valstybė gali prašyti prašomosios valstybės išlaikyti pagalbos prašymo ir jo turinio konfidencialumą. Jei įvykdyti prašymą negalima nepažeidžiant konfidencialumo, prašomosios valstybės centrinė institucija apie tai praneša prašančiajai valstybei. Prašančioji valstybė tuomet sprendžia, ar prašymas vis dėlto turėtų būti vykdomas.
 • ES ir JAV turi leisti steigti jungtines tyrimo grupes ir joms veikti, kad būtų palengvinti nusikaltimų tyrimai ar baudžiamasis persekiojimas, susiję su viena ar daugiau ES šalių ir JAV.
 • ES ir JAV taip pat turi sudaryti sąlygas tarp ES šalių ir JAV naudoti apklausas vaizdo konferencijos būdu, siekiant surengti liudininkų arba ekspertų liudijimus bylose.

Pagalba administracinėms institucijoms

 • Savitarpio teisinė pagalba taip pat turi būti teikiama nacionalinėms ir kitoms administracinėms institucijoms, tačiau tik tuo atveju, jei jos tiria elgesį numatant to elgesio baudžiamąjį tyrimą arba jo tyrimo perdavimą baudžiamojo tyrimo ar persekiojimo institucijoms.
 • Pagalba neteikiama bylose, kuriose administracinė institucija numato, kad nebus baudžiamojo persekiojimo ar galimo perdavimo.
 • Šiuos pagalbos prašymus perduoda viena kitai institucijos, paskirtos pagal tarp atitinkamų valstybių galiojančias dvišales savitarpio teisinės pagalbos sutartis. Jei tokios sutarties nėra, prašymus perduoda tarpusavyje JAV teisingumo departamentas ir ES šalies Teisingumo ministerija arba kita jai prilyginama ministerija, atsakinga už savitarpio teisinės pagalbos prašymų perdavimą.
 • Negalima atsisakyti teikti pagalbą remiantis bankų paslapties saugojimu.

Asmens duomenų apsauga

 • Prašančioji valstybė iš prašomosios valstybės gautus įrodymus ar informaciją gali naudoti:
  • savo baudžiamųjų bylų tyrimams ir procesiniams veiksmams;
  • siekdama užkirsti kelią tiesioginei ir rimtai grėsmei savo visuomenės saugumui;
  • savo nebaudžiamosiose teismo ar administracinėse bylose, tiesiogiai susijusiose su tyrimais ar procesiniais veiksmais;
  • bet kuriuo kitu tikslu, jei informacija ar įrodymai buvo paviešinti arba buvo gautas išankstinis prašomosios valstybės sutikimas.
 • Prašomoji valstybė gali kelti papildomų sąlygų, ribojančių įrodymų ar informacijos naudojimą konkrečiu atveju, kai tas konkretus pagalbos prašymas negalėtų būti įvykdytas nekeliant tokių sąlygų. Tokiu atveju prašomoji valstybė gali pareikalauti, kad prašančioji valstybė pateiktų informaciją apie tų įrodymų ar informacijos panaudojimą.
 • Be pirmiau minėtų naudojimo apribojimų, taikomų siekiant apsaugoti asmens ir kitus duomenis, duomenų apsaugos priemones, prireikus, papildo Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl asmeninės informacijos, susijusios su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir patraukimu baudžiamojon atsakomybėn, apsaugos (ES ir JAV bendrasis susitarimas).

Susitarimo peržiūra

Pagal susitarimo 17 straipsnį 2015–2016 m. ES ir JAV atliko susitarimo peržiūrą. Atlikus peržiūrą daroma išvada, kad apskritai susitarimas buvo sėkmingas. Peržiūros proceso metu taip pat pateiktos rekomendacijos, kaip pagerinti praktinį ES ir JAV savitarpio teisinės pagalbos teikimą, be kita ko, kaip praktikams geriau keistis žiniomis apie kitų šalių įstatymus bei procesus ir kaip geriau panaudoti technologijas, kad būtų galima greičiau perduoti prašymus, įrodymus ir bendrus pranešimus.

ĮSIGALIOJIMO DATA

Susitarimas įsigaliojo 2010 m. vasario 1 d. ES šalys jį įgyvendino dvišaliais susitarimais.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (OL L 181, 2003 7 19, p. 34–42)

2009 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimas 2009/820/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl ekstradicijos bei Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 291, 2009 11 7, p. 40–41)

2003 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas 2003/516/EB dėl susitarimų tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl ekstradicijos ir savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose pasirašymo (OL L 181, 2003 7 19, p. 25–26)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos (OL L 336, 2016 12 10, p. 3–13)

Informacija dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl ekstradicijos bei Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos įsigaliojimo datos (OL L 323, 2009 12 10, p. 11)

paskutinis atnaujinimas 16.04.2019

Top