EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vizų kodeksas

Vizų kodeksas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis ES vizų kodeksą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Juo nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant trumpalaikes vizas vykti į Šengeno erdvę laikotarpiui, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.
 • Juo taip pat nustatomos taisyklės dėl oro uosto tranzitinių vizų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vizų išdavimo procedūros ir sąlygos

ES šalis, kuri yra vienintelis arba pagrindinis kelionės tikslas, yra atsakinga už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą. Jeigu negalima nustatyti pagrindinio kelionės tikslo, atsakinga tampa valstybė, į kurią atvykstama pirmiausia, kai vykstama į Šengeno erdvę.

Prašymai

 • Prašymą išduoti vizą gali teikti prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo, akredituotas komercinis tarpininkas arba profesinė, kultūros, sporto ar švietimo asociacija arba institucija savo narių vardu.
 • Prašymai paprastai teikiami numatomo buvimo laikotarpiui nuo 6 mėnesių iki 15 dienų (jūrininkams – 9 mėnesių laikotarpiui).

Vienoda viza (galiojanti visoje Šengeno erdvėje) gali būti išduodama keletui atvykimų ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

Riboto teritorinio galiojimo viza (galiojanti tik tam tikros ES šalies teritorijoje) gali būti išduodama išimties tvarka tais atvejais, kai prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo neatitinka visų atvykimo sąlygų, dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų, taip pat tais atvejais, kai kitos Šengeno šalys, su kuriomis konsultuotasi, prieštaravo vizos išdavimui.

Priimtinumas

Įvertinusi, ar prašymas priimtinas, (t. y. pateiktas laikantis taisyklių) kompetentinga institucija privalo:

 • sukurti įrašą Vizų informacinėje sistemoje (VIS) pagal Reglamentą (EB) Nr. 767/2008;
 • išsamiau išnagrinėti prašymą, kad būtų galima patikrinti, ar prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo
  • atitinka atvykimui keliamas sąlygas, nustatytas Reglamentu (ES) 2016/399, kuriuo nustatomas Šengeno sienų kodeksas (žr. santrauką),
  • nekelia nelegalios imigracijos rizikos ar rizikos valstybių narių saugumui, ir
  • ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Jei prašymas nepriimtinas, institucija privalo:

 • grąžinti prašymo formą ir patvirtinamuosius dokumentus;
 • sunaikinti paimtus biometrinius duomenis;
 • grąžinti vizos mokestį, ir
 • prašymo toliau nenagrinėti.

Oro uosto tranzitinės vizos

 • IV priede išvardytų trečiųjų šalių piliečiams reikia oro uosto tranzitinės vizos, kad jie galėtų vykti tranzitu per Šengeno erdvės oro uostų tarptautines tranzito zonas. Ypatingais masinio nelegalių imigrantų antplūdžio atvejais bet kuri ES šalis gali šį reikalavimą taikyti kitų trečiųjų šalių piliečiams.
 • Prašydamas oro uosto tranzitinės vizos, prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo turi pateikti išvykimo ir kelionės tikslo vietos įrodymą, maršruto sąsają ir tolimesnės kelionės į galutinį kelionės tikslą įrodymą.

Daugkartinio atvykimo vizos

Ilgai galiojančios daugkartinio atvykimo vizos gali būti išduodamos vienam, dviem ar keletui atvykimų. Vizų kodekse nustatomos taisyklės, pagal kurias išduodamos daugkartinio atvykimo vizos su vis ilgesniu galiojimu:

 • 1 metų, jei prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo pasinaudojo 3 vizomis per praėjusius 2 metus;
 • 2 metų, jei prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo jau pasinaudojo vienų metų daugkartinio atvykimo viza per praėjusius dvejus metus;
 • 5 metų, jei prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo jau pasinaudojo dvejų metų daugkartinio atvykimo viza per praėjusius trejus metus;

Priimant sprendimą dėl daugkartinio atvykimo vizų išdavimo, kurios ilgai galioja, neatsižvelgiama į oro uosto tranzitines vizas ir tam tikrose šalyse galiojančias vizas.

Prie išorės sienų išduodamos vizos

Išimtiniais atvejais Šengeno šalies, į kurią vykstama, sienos perėjimo punktuose gali būti teikiamas prašymas išduoti tranzitui skirtą vizą ne ilgesnei kaip 15 dienų buvimo trukmei.

Sprendimai dėl prašymų išduoti vizą

 • Institucija įvertina, ar laikomasi atvykimo sąlygų, nustatytų Šengeno sienų kodekse.
 • Vizą išduoti atsisakoma, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo:
  • pateikia netikrą kelionės dokumentą;
  • nepagrindžia numatomo buvimo;
  • nepateikia įrodymų, kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės šalį;
  • yra asmuo, dėl kurio Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), sukurtoje pagal Reglamentą (ES) 2018/1860 (žr. santrauką), buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;
  • laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai arba ES šalių tarptautiniams santykiams;
  • nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu.
 • Sprendimas paprastai priimamas per ne ilgesnį kaip 15 dienų laikotarpį, kuris atskirais atvejais gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 45 dienų laikotarpiui, kai reikia papildomai išnagrinėti prašymą.
 • Sprendimas dėl atsisakymo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.
 • Asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turi teisę pateikti apeliacinį skundą.

Bendradarbiavimas dėl readmisijos

 • Europos Komisija įvertina trečiųjų šalių bendradarbiavimą neteisėtų migrantų readmisijos srityje, atsižvelgdama į sienų valdymą ir nelegalaus migrantų įvežimo prevenciją bei kontrolę, taip pat į neteisėtų migrantų tranzitą.
 • Jei trečioji šalis nebendradarbiauja, Komisija gali teikti pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo laikinai taikyti tam tikras apribojančias taisykles. Priešingai, jei šalis tinkamai bendradarbiauja, kai kurios taisyklės gali būti sušvelnintos.

Pakeitimai ir panaikinimai

 • Šiuo reglamentu iš dalies keičiamas VIS reglamentas, parengtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 767/2008 (žr. santrauką) ir Šengeno sienų kodeksą. Juo taip pat panaikinami Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 9–17 straipsniai ir Bendrosios konsulinės instrukcijos.
 • Šis reglamentas buvo iš eilės pakeistas reglamentais (ES) Nr. 977/2011, (ES) Nr. 154/2012, (ES) Nr. 610/2013, (ES) 2016/399 ir (ES) 2019/1155.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. balandžio 5 d.

KONTEKSTAS

Taip pat. žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1–58)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 810/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1860 dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui (OL L 312, 2018 12 7, p. 1–13)

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (OL L 312, 2018 12 7, p. 14–55)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1806, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 303, 2018 11 28, p. 39–58)

2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1–71)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1953 dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti nustatymo, kuriuo panaikinama 1994 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacija (OL L 311, 2016 11 17, p. 13–19)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1–52)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60–81)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4–23)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 02.07.2020

Top