EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ESF (Europos socialinis fondas 2007–2013 m.)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europos socialinis fondas' for an updated information about the subject.

ESF (Europos socialinis fondas 2007–2013 m.)

Siekiant apibrėžti Europos socialinio fondo misiją ir veiklos sferą 2007–2013 m., šiame reglamente nustatomos konkrečios nuostatos, susijusios su veiklos tipais, kurie gali būti finansuojami ESF. ESF palaiko šiuos Bendrijos prioritetus: stiprinti socialinę sanglaudą, didinti produktyvumą ir konkurencingumą, skatinti ekonominį augimą ir tvarų vystymąsi. Šiame kontekste ESF siekia prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimo, gerindamas užimtumą ir užimtumo galimybes.

DOKUMENTAS

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, naikinantis reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)).

SANTRAUKA

2007–2013 m. laikotarpiui bendrosios nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo reglamentuoja, kad ESF remia veiklas, kurių sritys yra „Konvergencija“ (mažiau išvystytiems regionams) ir „Regioninis konkurencingumas ir užimtumas“ (stengiamasi numatyti ir paskatinti ekonominius pokyčius, kad būtų tinkamai pasirengta galimiems iššūkiams).

Misija

ESF palaiko valstybių narių politiką siekiant nukreipti Lisabonos strategiją į augimą ir užimtumą. Ši politika tiesiogiai susijusi su Ekonomikos politikos bendrosiomis gairėmis (EPBG), Europos užimtumo strategija (EUS) bei užimtumo gairėmis. Detaliau, ESF siekia:

 • pasiekti visišką užimtumą;
 • pakelti darbo kokybę ir našumą;
 • skatinti socialinę integraciją (įskaitant socialiai remtinų asmenų užimtumo galimybę);
 • naikinti šalių, regionų ir vietos skirtumus užimtumo srityje.

Taikymo sritys ir prioritetai

„Konvergencijos“ ir „Regioninio konkurencingumo ir užimtumo“ srityse ESF valstybėse narėse remia veiklas pagal tokius prioritetus:

 • didinti darbuotojų, įmonių ir įmonių vadovų gebėjimo prisitaikyti kompetencijas, siekiant patobulinti prognozavimą ir pozityvų ekonominių pokyčių valdymą;
 • pagerinti darbo ieškančiųjų ir neaktyvių žmonių užimtumo prieinamumą ir jų ilgalaikį įtraukimą į darbo rinką;
 • užkirsti kelią nedarbui, ypač ilgalaikiam ir jaunimo nedarbui;
 • skatinti aktyvią senatvę ir pratęsti aktyvų gyvenimą;
 • didinti dalyvavimą darbo rinkoje;
 • stiprinti socialiai remtinų asmenų socialinę integraciją, siekiant, kad jie įsidarbintų ilgam laikui;
 • kovoti su visomis įmanomomis diskriminacijos formomis darbo rinkoje;
 • stiprinti ir auginti žmogiškąjį kapitalą;
 • skatinti partnerystę.

Prioritetai

Be to, „Konvergencijos“ srityje ESF remia šiuos prioritetus:

 • daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą, švietimo ir profesinio tobulinimosi sistemos reformas, labiau įsitraukti į švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą bei žmogiškojo potencialo naujovių ir tyrimų srityse vystymą;
 • stiprinti institucijų našumą ir efektyvumą, kad jos prisidėtų prie kokybiško valdymo.

Paramos stiprinimas

Valstybės narės turi užtikrinti, kad veiksmai, remiami ESF, atitinka ir prisideda prie veiksmų, vykdomų pagal Europos užimtumo strategiją. Valstybės narės sustiprina paramą vykdydamos rekomendacijas, susijusias su įdarbinimu.

Kompensuojamųjų išlaidų tinkamumas

Taisyklės dėl kompensuojamųjų išlaidų tinkamumo nustatomos valstybės lygmeniu. Tačiau ESF nepripažįsta tinkamomis šių išlaidų:

 • grąžintinas PVM;
 • skolininkų įsipareigojimai;
 • įrangos, technikos, automobilių, infrastruktūrų, nekilnojamojo turto ir žemės įsigijimas.

Kokybiškas valdymas ir partnerystė

ESF skatina kokybišką valdymą ir partnerystę. Parama, kurią ESF teikia šioje srityje, sudaroma ir taikoma atitinkamu teritoriniu lygmeniu, atsižvelgiant į šalies, regiono ir vietos lygmenis, atitinkamai pagal institucines klasifikacijas kiekvienoje valstybėje narėje. Valstybės narės atitinkamu teritoriniu lygmeniu prižiūri socialinių partnerių dalyvavimą, konsultavimą ir adekvatų kitų dalyvaujančiųjų šalių dalyvavimą nuo pat parengiamųjų darbų atlikimo bei kontroliuoja ESF paramą.

Kontekstas

Kitos su 2007–2013 m. Europos sanglaudos politika susijusios nuostatos išdėstytos keturiuose specialiuose reglamentuose, susijusiuose su:

Politinėje plotmėje 2007–2013 m. Europos sanglaudos politikos finansinis pagrindas yra Tarpinstitucinis susitarimas ir 2007–2013 m. finansinė programa.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006

2006 8 1

-

OL L 210, 2006 7 31

Iš dalies keičiantis aktas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 396/2009

2009 5 22

-

OL L 126, 2009 5 21

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas 2006/593/EB, nustatantis orientacinį įsipareigojimų asignavimų, skirtų „regionų konkurencingumui ir užimtumui“ 2007–2013 m., paskirstymą pagal valstybes nares (OL L 243, 2006 9 6).Pakeitė:Sprendimu 2010/476/EB (OL L 232, 2010 9 2).

2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas 2006/702/EB dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių (Oficialusis leidinys L 291, 2006 10 21). 2006 m. spalio 6 d. Taryba patvirtino Bendrijos strateginių gairių sanglaudos, augimo ir užimtumo srityje projektą. Šiose strateginėse gairėse apibrėžta sanglaudos politikos įgyvendinimo ir Fondų paramos teikimo 2007–2013 m. sistema.

2005 m. liepos 5 d. Komisijos komunikatas „Sanglaudos politika ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti: Bendrijos strateginės gairės 2007–2013 m. “(COM(2005) 299 – Neskelbtas Oficialiajame leidinyje).

Paskutinį kartą atnaujinta: 17.09.2010

Top