Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) – saugaus maisto ir pašaro užtikrinimas ES

Go to the summaries’ table of contents

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) – saugaus maisto ir pašaro užtikrinimas ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis maisto saugos procedūras

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu sugriežtinamos ES maisto ir pašarų saugos taisyklės.
 • Juo įsteigiama Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), kuri padeda atlikti maisto ir pašarų mokslinius tyrimus bei vertinimą.
 • Reglamentas netaikomas pirminei produkcijai, skirtai asmeniniam vietiniam vartojimui, ir maisto tvarkymui namuose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Negalima prekiauti jokiais maisto produktais, kurie yra pavojingi sveikatai arba netinkami vartoti. Reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:
  • įprastas sąlygas, kuriomis vartotojas šį maistą vartoja;
  • vartotojui suteiktą informaciją;
  • trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį sveikatai;
  • susikaupusių toksinų poveikį;
  • ypatingą tam tikrų vartotojų grupių, pavyzdžiui, vaikų, jautrumą.
 • Jei nesaugus maistas ar pašaras sudaro maisto ar pašaro partijos dalį, daroma prielaida, kad visa partija yra nesaugi.
 • Maisto produktus reglamentuojantys teisės aktai yra taikomi visiems maisto grandinės etapams – nuo gamybos, perdirbimo, transportavimo ir paskirstymo iki tiekimo. Visų pirma, maisto verslo įmonės privalo:
  • garantuoti galimybę visuose gamybos ir paskirstymo etapuose atsekti maisto produktą, pašarą bei maistui skirtą gyvūną,
  • nedelsdamos pašalinti iš rinkos maisto produktą ar pašarą arba atsiimti rinkai jau pateiktus produktus, jei manoma, kad jie yra žalingi sveikatai,
  • prireikus, pranešti atitinkamoms valdžios institucijoms ir vartotojams.
 • Tarnyba teikia mokslinę ir techninę paramą Europos Komisijai ir ES šalims visose srityse, turinčiose poveikį maisto saugai. Ji taip pat yra atsakinga už rizikos įvertinimą, kylančios rizikos nustatymą ir patarimus dėl krizės valdymo.
 • Jei atliekant sveikatos rizikos analizę nustatomas pavojus, ES šalys ir Komisija gali patvirtinti laikinas atsargumo priemones, kuriomis būtų užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis.
 • Įspėjimo apie pavojų sistemoje (RASFF), kurioje dalyvauja ES šalys, Komisija ir tarnyba, numatoma keistis informacija apie:
  • priemones, skirtas apriboti maisto realizavimą ar jo pašalinimą iš rinkos;
  • veiksmus, kuriais siekiama kontroliuoti maisto vartojimą;
  • importuotų maisto produktų siuntos atmetimą.
 • Prireikus, ši informacija turi būti prieinama ir plačiajai visuomenei.
 • Jei maisto produktas ar pašaras kelia rimtą pavojų sveikatai arba aplinkai, Komisija, kaip padarinių likvidavimo apsaugos priemonę, gali sustabdyti prekybą produktu ar jo importą. ES šalys gali imtis panašių priemonių, jei Komisija nesiima jokių veiksmų.
 • Kartu su tarnyba ir ES šalimis Komisija turi parengti bendrą krizių valdymo planą, kuris apimtų situacijas, kai nepakanka standartinių skubių apsaugos priemonių. Jei nustatomas toks atvejis, Komisija privalo nedelsdama įkurti krizių valdymo grupę, kad nustatytų galimybes, kaip apsaugoti žmogaus sveikatą.
 • ES taip pat siekia apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningos arba apgaulingos prekybos maisto produktais praktikos, kaip antai maisto klastojimo (primaišymo), ir sudaryti sąlygas vartotojams motyvuotai rinktis maisto produktus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2002 m. vasario 21 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1–24)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 178/2002 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1–175)

paskutinis atnaujinimas 12.10.2017

Top