EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kova su neteisėta medienos ruoša

Kova su neteisėta medienos ruoša

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu draudžiama pateikti ES rinkai neteisėtai paruoštą medieną, taip pat nustatomos išankstinės sąlygos, skirtos prekybai mediena ir medienos produktais ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Reglamente reikalaujama, kad veiklos vykdytojai, kurie medienos produktus pateikia ES rinkai pirmą kartą, atliktų deramą patikrinimą*, siekdami užtikrinti, jog pateikiami iš teisėtai paruoštos medienos pagaminti produktai. Tuo tikslu veiklos vykdytojai turėtų naudoti deramo patikrinimo sistemą.
  • Veiklos vykdytojai gali nustatyti savo deramo patikrinimo sistemas arba naudoti stebėsenos organizacijos sukurtą sistemą.
  • Stebėsenos organizacijos yra pripažįstamos Europos Komisijos. Jų užduotis – padėti veiklos vykdytojams laikytis reglamente nustatytų reikalavimų.
  • Siekiant nustatyti medienos produktų atsekamumą, visi prekiautojai, kurie perka arba parduoda medieną rinkoje, turi saugoti įrašus apie savo tiekėjus ir klientus.
  • Reglamentas, taikomas tiek ES paruoštai, tiek importuotai medienai, apima įvairius medienos produktus, kurie yra išvardyti priede ir atitinka Sąjungos muitinės kodeksą.
  • Reglamente mediena ir medienos produktai yra laikomi teisėtai paruoštais, jei turi miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) licenciją (nustatytą reglamentu (EB) Nr. 2173/2005) arba CITES leidimą (Reglamentas (EB) Nr. 338/97).

Įgyvendinimo stebėsena ir galimybė gauti informaciją

Ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. šalys, kurioms taikomas šis reglamentas, privalo pateikti visuomenei ir Europos Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Remdamasi visų ES šalių pateiktais duomenimis, Komisija taip pat pateikia visuomenei visos ES apžvalgą.

Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 3 d., o vėliau kas penkerius metus, Komisija, remdamasi kiekvienais metais gauta informacija ir šio reglamento taikymo patirtimi, turi peržiūrėti reglamento veikimą ir veiksmingumą.

KONTEKSTAS

Neteisėta medienos ruoša* yra paplitusi aplinkos, ekonominė ir socialinė problema, kuri prisideda prie klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo, pajamų praradimo, konfliktų (kartais ginkluotųjų) dėl žemės bei išteklių ir korupcijos.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Deramas patikrinimas: rizikos valdymo veikla, kuria siekiama kuo labiau sumažinti neteisėtai paruoštos medienos (ar medienos produktų) prekybos ES rinkoje riziką.
Neteisėta medienos ruoša: medienos ruoša pažeidžiant medienos ruošos valstybės įstatymus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL L 295, 2010 11 12, p. 23–34)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. vasario 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 363/2012 dėl procedūrinių stebėsenos organizacijų pripažinimo ir jų pripažinimo atšaukimo taisyklių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL L 115, 2012 4 27, p. 12–16)

2012 m. liepos 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 607/2012 dėl išsamių deramo patikrinimo sistemos ir stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumo ir pobūdžio taisyklių, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL L 177, 2012 7 7, p. 16–18)

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005, dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (OL L 347, 2005 12 30, p. 1–6)

Vėlesni Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2008 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1024/2008, kuriuo nustatomos išsamios priemonės Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo įgyvendinti (OL L 277, 2008 10 18, p. 23–29)

paskutinis atnaujinimas 29.08.2019

Top