EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES atliekų valdymo teisė

ES atliekų valdymo teisė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva nustatoma ES atliekų apdorojimo teisinė sistema.
 • Jos tikslas – saugoti aplinkos ir žmonių sveikatą, pabrėžiant tinkamo atliekų tvarkymo, naudojimo ir perdirbimo būdų svarbą mažinant išteklių poreikį ir gerinant jų naudojimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva 2008/98/EB

 • Šia direktyva nustatoma atliekų hierarchija:
  • prevencija;
  • pakartotinis naudojimas;
  • perdirbimas;
  • naudojimas kitiems tikslams, kaip antai energijai gaminti;
  • šalinimas.
 • Patvirtinamas principas „teršėjas moka“, pagal kurį pirminis atliekų gamintojas privalo padengti atliekų tvarkymo išlaidas.
 • Pristatoma „didesnės gamintojo atsakomybės“ sąvoka.
 • Atskiriamos „atliekų“ ir „šalutinių produktų“* sąvokos.
 • Atliekų tvarkymas turi būti atliekamas nesukeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams, nekeliant nepatogumų dėl triukšmo ar kvapų ir nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar ypatingai svarbioms vietovėms.
 • Atliekų gamintojai ar turėtojai privalo apdoroti atliekas patys arba pasirūpinti, kad jas apdorotų oficialiai pripažintas veiklos vykdytojas. Jie turi gauti leidimą, taip pat jie yra periodiškai tikrinami.
 • Kompetentingos nacionalinės institucijos turi parengti atliekų tvarkymo planus ir atliekų prevencijos programas.
 • Pavojingoms atliekoms, naudotoms alyvoms ir biologinėms atliekoms yra taikomos specialios sąlygos.
 • Nustatomi namų ūkių atliekų (50 %) ir statybos bei griovimo atliekų (70 %) perdirbimo ir naudojimo uždaviniai 2020 m.
 • Šis teisės aktas nėra taikomas tam tikroms atliekų rūšims, kaip antai radioaktyviesiems elementams, nebetinkamais naudoti pripažintiems sprogmenims, srutoms, nuotekoms ir gyvūnų skerdenoms.

Direktyva (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama ankstesnė direktyva

 • Įgyvendinant žiedinės ekonomikos priemonių rinkinį, Direktyva 2008/98/EB iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2018/851.
 • Nustatomi būtiniausi veiklos reikalavimai, kuriuos turi atitikti didesnės gamintojo atsakomybės sistemos*. Ta pareiga taip pat gali apimti organizacinę atsakomybę ir atsakomybę prisidėti prie atliekų prevencijos, produktų tinkamumo pakartotiniam naudojimui ir produktų perdirbamumo.
 • Sugriežtinamos atliekų prevencijos taisyklės. Atliekų susidarymo srityje ES šalys turi imtis priemonių, kad:
  • remtų tausios gamybos ir vartojimo modelius;
  • skatintų projektuoti, gaminti ir naudoti produktus, kuriems tausiai naudojami ištekliai, kurie yra patvarūs, tinkami taisyti, pakartotinai naudoti ir gali būti atnaujinami;
  • apimtų tikslinius produktus, kuriuose yra svarbiausių žaliavų, siekiant, kad tos medžiagos netaptų atliekomis;
  • skatintų atsarginių dalių, instrukcijų vadovų, techninės informacijos ar kitų priemonių, padedančių sutaisyti ir pakartotinai naudoti produktus nepakenkiant jų kokybei ir saugai, prieinamumą;
  • mažintų susidarančių maisto atliekų kiekį ir taip prisidėtų prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo iki 2030 m. 50 % sumažinti vienam pasaulio gyventojui tenkančių maisto atliekų kiekį mažmeninės prekybos ir vartotojų lygmenyse ir sumažinti maisto nuostolius gamybos ir tiekimo grandinėse;
  • skatintų mažinti pavojingų medžiagų kiekį medžiagose ir produktuose;
  • nutrauktų į jūrą išmetamų šiukšlių susidarymą.
 • Taip pat nustatomas naujas komunalinių atliekų perdirbimo tikslas – 2025 m. perdirbamų komunalinių atliekų kiekis turi sudaryti bent 55 % atliekų (pagal svorį). Šis tikslas padidės iki 60 % 2030 m. ir iki 65 % 2035 m.
 • ES šalys turi:
  • ne vėliau kaip 2025 m. sausio 1 d. įvesti atskiro namų ūkiuose susidarančių pavojingų atliekų frakcijų surinkimo sistemą;
  • ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. užtikrinti, kad biologinės atliekos būtų surenkamos atskirai arba perdirbamos jų susidarymo vietoje (pavyzdžiui, kompostuojant).
 • Direktyvoje taip pat pabrėžiami atliekų hierarchijos taikymą skatinančių priemonių pavyzdžiai, tarp kurių yra šalinimo sąvartyne bei deginimo mokesčiai ir didesnės gamintojo atsakomybės sistemos.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva 2008/98/EB turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 12 d.
 • Keičianti Direktyva (ES) 2018/851 turi būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d.

KONTEKSTAS

 • Atliekų susidarymas anksčiau buvo neišvengiamas ir netinkamas ekonominės veiklos bei augimo šalutinis produktas. Šiuolaikinės technologijos ir kruopštus valdymas gali nutraukti šį ciklinį ryšį.
 • Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Šalutinis produktas: gamybos proceso rezultatas, kuris nebuvo pagrindinis proceso tikslas. Direktyva nustatomos sąlygos, pagal kurias medžiaga arba objektas nelaikomas atlieka.
Didesnės gamintojo atsakomybės sistemos: priemonių, kurių ėmėsi ES šalys siekdamos užtikrinti, kad produktų gamintojai prisiimtų finansinę atsakomybę arba finansinę ir organizacinę atsakomybę už atliekų tvarkymo etapą produkto gyvavimo cikle, rinkinys.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30)

Vėlesni Direktyvos 2008/98/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1004, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB nustatomos duomenų apie atliekas skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 2384 (OL L 163, 2019 6 20, p. 66–100)

2015 m. liepos 10 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/1127, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas II priedas (OL L 184, 2015 7 11, p. 13–15)

2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3–24)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 22.06.2020

Top