EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pastatų energinis naudingumas

Pastatų energinis naudingumas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Ja siekiama didinti pastatų energinį naudingumą ES, atsižvelgiant į įvairias klimato ir vietos sąlygas.
 • Ja nustatomi minimalūs reikalavimai ir bendrieji energinio naudingumo skaičiavimo principai.
 • Po jos įgyvendinimo peržiūros, Direktyva 2010/31/ES 2018 m. buvo iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2018/844. Pagrindinis tikslas buvo paspartinti ekonomiškai efektyvią esamų pastatų renovaciją ir skatinti išmaniąsias technologijas pastatuose. Pataisyta direktyva yra Švarios energijos paketo dalis ir papildo teisės aktus dėl energijos vartojimo efektyvumo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys turi nustatyti optimalius minimalaus energinio naudingumo reikalavimus. Jie turi būti peržiūrimi kas penkerius metus. Jie turi aprėpti pastatą, jo dalis ir energiją, naudojamą:
  • erdvės šildymui;
  • erdvės vėsinimui;
  • buitiniam karštam vandeniui;
  • ventiliacijai;
  • įmontuotai apšvietimo įrangai;
  • kitoms techninėms pastato sistemoms*.
 • Europos Komisija nustatė sąnaudų atžvilgiu optimalaus energinio naudingumo reikalavimų lygio skaičiavimo lyginamosios metodikos principus.
 • Nauji pastatai turi atitikti minimalius standartus. Viešosios valdžios institucijų valdomi ar užimami pastatai turi būti beveik nulinės energijos* nuo 2018 m. gruodžio 31 d., o kiti nauji pastatai – nuo 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Kapitališkai renovuojamų esamų pastatų energinis naudingumas turi būti pagerintas taip, kad atitiktų taikomus reikalavimus.
 • ES valstybės turi taikyti energinio naudingumo sertifikavimo sistemą. Sertifikatai:
  • pateikia potencialiems pirkėjams ar nuomininkams informaciją apie pastato energinio naudingumo įvertį;
  • pateikia informaciją apie ekonomiškai efektyvius patobulinimus;
  • turi būti nurodomi visuose komercinėse žiniasklaidos priemonėse skelbiamuose skelbimuose, jei patalpos yra parduodamos arba nuomojamos.
 • ES šalių nacionalinės valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad būtų nustatytos priemonės, skirtos patikrinti šildymo ir oro kondicionavimo sistemas.

Pradinės direktyvos pakeitimai

 • Direktyva (ES) 2018/844 reikalaujama, kad ES šalys parengtų ilgalaikes renovacijos strategijas, skirtas palaikyti gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų renovaciją, iki 2050 m. užtikrinant didelį pastatų fondo energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinant išmetamo anglies dioksido kiekį. Strategijose turi būti numatytas veiksmų planas, priemonės ir išmatuojami pažangos rodikliai, atsižvelgiant į ilgalaikį ES planą iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją 80–95 %, lyginant su 1990 m. Veiksmų plane turi būti numatyti tarpiniai tikslai 2030 m., 2040 m. ir 2050 m. bei nurodyta, kaip jie prisidės siekiant ES energijos vartojimo efektyvumo tikslų pagal Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo.
 • Be to, peržiūrėta direktyva:
  • išplečia dabartinio šildymo ir oro kondicionavimo sistemų tikrinimo režimo aprėptį, kad jis apimtų tų sistemų derinius (su vėdinimu) ir atsižvelgtų į sistemų našumą įprastinėmis veikimo sąlygomis;
  • ragina naudoti pastatuose informacinę ir ryšių technologiją bei išmaniąsias automatizavimo ir valdymo technologijas;
  • palaiko elektrinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros plėtrą pastatų automobilių stovėjimo aikštelėse, reikalaudama įdiegti kanalų infrastruktūrą ir krovimo stoteles;
  • pateikia „išmaniosios parengties indikatorių“, kuriuo vertinama galimybė pritaikyti pastatą pagal naudotojų poreikius, optimizuoti jo veikimą ir sąveikauti su elektros tinklu.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 2010/31/ES taikoma nuo 2010 m. liepos 8 d. ir turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2012 m. liepos 9 d.

Direktyva (ES) 2018/844 taikoma nuo 2018 m. liepos 9 d. ir turi būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2020 m. kovo 10 d.

KONTEKSTAS

Pastatų sektorius sunaudoja daugiausiai energijos Europoje, jam tenka 40 % energijos, o 75 % pastatų vartoja energiją neefektyviai. Atsižvelgus į šį prastą energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti pastatų fondo išmetamo anglies dioksido kiekį yra vienas iš ilgalaikių ES tikslų. Ši direktyva yra svarbus elementas didinant pastatų efektyvumą.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Techninės pastato sistemos: pastato ar pastato vieneto techninė įranga, skirta erdvei šildyti, erdvei vėsinti, ventiliacijai, buitiniam karštam vandeniui, įmontuotai apšvietimo įrangai, pastato automatizavimui ir valdymui, elektros generavimui vietoje ar jų deriniui, įskaitant sistemas, naudojančias atsinaujinančių šaltinių energiją.
Beveik nulinės energijos pastatas: pastatas, pasižymintis labai dideliu energiniu naudingumu. Reikalingos energijos, kurios suvartojama labai mažai, didžiąją dalį turėtų sudaryti atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija) (OL L 153, 2010 6 18, p. 13–35)

Vėlesni Direktyvos 2010/31/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. liepos 29 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2016/1318 dėl energijos beveik nevartojančių pastatų ir geriausios praktikos skatinimo gairių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. visi nauji pastatai beveik nevartotų energijos (OL L 208, 2016 8 2, p. 46–57)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: valstybių narių pažanga siekiant, kad pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai (COM(2013) 483 final/2, 2013 6 28)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai. Finansinė parama energijos vartojimo pastatuose efektyvumui gerinti (COM(2013) 225 final, 2013 4 18)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1–56)

Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. sausio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 244/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo, nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalaus pastatams ir pastato dalims taikomų minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygio skaičiavimo lyginamosios metodikos principus (OL L 81, 2012 3 21, p. 18–36)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.08.2018

Top