EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gamtinių dujų perdavimo tinklai

Gamtinių dujų perdavimo tinklai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl teisės naudotis:

 • gamtinių dujų perdavimo* tinklais;
 • dujų saugyklomis;
 • suskystintų gamtinių dujų įrenginiais.

Šiomis taisyklėmis siekiama kovoti su kliūtimis konkurencijai ES gamtinių dujų rinkoje ir užtikrinti jos sklandų veikimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomi šie aspektai:

 • tarifų nustatymas (tik už teisę naudotis tinklais);
 • siūlomos paslaugos;
 • pajėgumų paskirstymas dujų perdavimo sistemos operatoriams (PSO)*;
 • skaidrumo reikalavimai (kaip antai tarifų ir jų sudedamųjų dalių nustatymo taisyklės);
 • balansavimo* taisyklės ir rinkos disbalanso mokesčiai.

Perdavimo sistemos operatorių sertifikavimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) turi pranešti Europos Komisijai apie savo sprendimus, susijusius su PSO sertifikavimu. Komisija per du mėnesius pateikia NRI savo nuomonę. Tuomet institucija priima galutinį sprendimą dėl PSO sertifikavimo. Šis sprendimas ir Komisijos nuomonė yra paskelbiami.

Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo sukūrimas (ENTSO-G)

Ne vėliau kaip 2011 m. kovo 3 d. dujų PSO Komisijai ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) turėjo pateikti ENTSO-G įstatų projektą, narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektą.

ENTSO-G uždaviniai, susiję su kodeksais

Komisija turi konsultuotis su ACER ir ENTSO-G, kad parengtų metinį taisyklių (vadinamųjų tinklo kodeksų) nustatymo prioritetų sąrašą. Šie kodeksai rengiami pagal neprivalomas gaires, kurias ACER pateikė Komisijai. Kodeksai yra visų pirma susiję su:

ENTSO-G uždaviniai

ENTSO-G priima:

 • bendras tinklo eksploatavimo priemones;
 • dešimties metų tinklo plėtros planą;
 • rekomendacijas dėl ES PSO koordinuoto techninio bendradarbiavimo;
 • metinę veiklos programą;
 • metinę ataskaitą;
 • metines tiekimo prognozes vasaros ir žiemos mėnesiais.

Sąnaudos ir tarifai

Reguliavimo institucijos nustato tarifus arba jų apskaičiavimo metodikas. ES šalys gali priimti su tarifais susijusius sprendimus, kaip antai dėl aukcionų nustatymo.

Teisės naudotis tinklu suteikimo trečiajai šaliai paslaugos

 • PSO turi siūlyti savo paslaugas visiems tinklo naudotojams, jų nediskriminuodami.

  Išsamios paskirstymo taisyklės yra nustatytos Pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodekse.

 • Suskystintų gamtinių dujų ir laikymo įrenginių operatoriai taip pat turi siūlyti savo paslaugas nediskriminuodami ir užtikrinti, kad šios paslaugos būtų suderinamos su jungtinių dujų transportavimo sistemų naudojimu. ES šalys gali nuspręsti reglamentuoti teisę naudotis laikymo paslaugomis arba dėl jų derėtis.

Perkrovos valdymas

 • Visiems rinkos dalyviams turi būti suteikta teisė naudotis didžiausiais tinklų pajėgumais, taip pat saugyklomis ir SGD įrenginiais.
 • PSO privalo taikyti ir skelbti skaidrias perkrovos valdymo* procedūras, kuriomis užtikrinama, kad tarpvalstybiniai mainai dujomis būtų atliekami nediskriminuojant.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. kovo 3 d. Nuo 2011 m. kovo 3 d. juo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perdavimas: dujų transportavimas požeminiais vamzdynais iš gamybos vietų galutiniams vartotojams.
Perdavimo sistemos operatorius (PSO): energiją, kaip antai gamtines dujas, šalyje ar regione transportuojantis subjektas, kuris naudojasi nuolatine infrastruktūra.
Balansavimas: gautų ir įmonei pristatytų arba iš įmonės išleistų dujų suderinimas. Balansavimas gali būti atliekamas kasdien, kas mėnesį ar sezoniškai, o baudos paprastai skiriamos už pernelyg didelį disbalansą.
Perkrovos valdymas: perkrova atsiranda, kai perdavimo sistemos nepakanka galiai perduoti pagal rinkos poreikius. Perkrovos valdymas užtikrina galios naudojimą nepažeidžiant sistemos apribojimų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL L 211, 2009 8 14, p. 36–54)

Vėlesni Įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 715/2009 pakeitimai buvo įtraukti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013 (OL L 72, 2017 3 17, p. 1–28)

2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (OL L 72, 2017 3 17, p. 29–56)

2015 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/703, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir duomenų mainų tinklo kodeksas (OL L 113, 2015 5 1, p. 13–26)

2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas (OL L 91, 2014 3 27, p. 15–35)

paskutinis atnaujinimas 05.07.2018

Top