EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas iki 2020 m.: sprendimas dėl pastangų pasidalijimo

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas iki 2020 m.: sprendimas dėl pastangų pasidalijimo

Sprendimu dėl pastangų pasidalijimo nustatomi Europos Sąjungos (ES) šalims privalomi metiniai išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslai 2013-2020 m. laikotarpiu. Šie tikslai taikomi teršalams, išmetamiems sektoriuose, kuriems netaikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), kaip antai kelių transporto (išskyrus aviacijos ir tarptautinės jūrų laivybos), pastatų, žemės ūkio ir atliekų.

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

SANTRAUKA

Sprendimu dėl pastangų pasidalijimo nustatomi Europos Sąjungos (ES) šalims privalomi metiniai išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslai 2013-2020 m. laikotarpiu. Šie tikslai taikomi teršalams, išmetamiems sektoriuose, kuriems netaikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), kaip antai kelių transporto (išskyrus aviacijos ir tarptautinės jūrų laivybos), pastatų, žemės ūkio ir atliekų.

Sprendimas dėl pastangų pasidalijimo yra politikos sričių ir priemonių klimato kaitos bei energetikos srityse rinkinio, vadinamo klimato ir energetikos dokumentų rinkiniu, kuris padės Europai pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir padidinti savo energetinį saugumą, dalis.

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendime dėl pastangų pasidalijimo nustatomi nacionaliniai teršalų mažinimo tikslai 2020 m., išreikšti procentiniu pokyčiu palyginti su 2005 m. kiekiu. Jame taip pat nustatoma, kiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų tonų kiekviena ES šalis gali išmesti kasmet 2013-2020 m. laikotarpiu sektoriuose, kuriems taikomas šis sprendimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Teršalų mažinimo tikslai 2020 m. nustatyti, atsižvelgiant į ES šalių santykinę gerovę (matuojamą bendruoju vidaus produktu (BVP) vienam gyventojui). Jie skiriasi nuo teršalų sumažinimo 20 % iki 2020 m. (palyginti su 2005 m. kiekiu), nustatyto turtingiausioms ES šalims, iki 20 % padidinimo, nustatyto skurdžiausiai šaliai, t. y. Bulgarijai.
 • Siekiant užtikrinti stabilią pažangą siekiant 2020 m. tikslo, sprendime dėl pastangų pasidalijimo taip pat kiekvienai šaliai nustatomi metiniai išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio apribojimai. Šios ribos yra vadinamos metinėmis emisijos kvotomis (MEK).
 • Tuo pat metu lankstumo priemonėmis ES šalims siekiant tikslų leidžiama ekonomiškai efektyviai mažinti savo išmetamą teršalų kiekį: ES šalys gali pasiskolinti 5 % savo MEK iš kitų metų, nusipirkti MEK iš kitų ES šalių arba nusipirkti kreditų iš tam tikro projekto, pavyzdžiui, iš projekto, kurio metu mažiausiai išsivysčiusioms šalims padedama mažinti savo išmetamą teršalų kiekį. ES šaliai sumažinus savo išmetamą teršalų kiekį daugiau nei reikia ir taip viršijus savo konkrečių metų tikslą, ji gali panaudoti perteklinę MEK vėliau (iki 2020 m.) arba parduoti ją kitoms ES šalims.
 • Kasmet kiekviena šalis turi pranešti Komisijai apie savo išmetamą teršalų kiekį ir pažangą, padarytą siekiant savo tikslo.
 • Jei šalis per vienerius metus išmeta daugiau ŠESD nei leidžiama, ji turi informuoti Komisiją, kaip ketina mažinti savo išmetamą teršalų kiekį, ir sumokėti „mokestį“, t. y. nusistatyti griežtesnį teršalų mažinimo tikslą kitiems metams.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas 2013-2020 m. laikotarpiu.

KONTEKSTAS

Europos Sąjunga (ES), kovodama su visuotiniu atšilimu, yra įsipareigojusi iki 2020 m. sumažinti savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 20 %, palyginti su 1990 m. kiekiu. Siekdama šio tikslo ES priėmė du pagrindinius teisės aktus:

 • 1.

  ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kuri taikoma daugiau kaip 11 000 elektrinių ir pramonės gamyklų, taip pat oro linijoms;

 • 2.

  sprendimą dėl pastangų pasidalijimo, kuriuo kiekviena iš 28 ES šalių (1) įpareigojama konkrečiai prisidėti prie bendro ES tikslo 20 % sumažinti išmetamą teršalų kiekį. Šio tikslo siekiama mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą sektoriuose, kuriems netaikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS).

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie sprendimą dėl pastangų pasidalijimo.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 406/2009/EB

2009 6 25

-

OL L 140, 2009 6 5, p. 136-148.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas 2013/162/ES dėl valstybių narių metinių išmetamų dujų kiekio kvotų 2013-2020 m. laikotarpiu nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB (Oficialusis leidinys L 90, 2013 3 28, p. 106-110).

2013 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/634/ES dėl valstybių narių metinių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kvotų 2013-2020 m. laikotarpiu koregavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB (Oficialusis leidinys L 292, 2013 11 1, p. 19-22).

paskutinis atnaujinimas 26.03.2015(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).

Top