EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energijos vartojimo efektyvumo siekis 2020 m.

Energijos vartojimo efektyvumo siekis 2020 m.

2007 m. kovo mėn. Europos Sąjungos šalių vadovai susitarė iki 2020 m. sumažinti ES energijos vartojimą 20 %. Tai prilygsta 400 elektrinių uždarymui. 2014 m. spalio mėn. jie susitarė iki 2030 m. sutaupyti dar daugiau energijos* - ne mažiau kaip 27 %.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas „Energijos vartojimo efektyvumas - pasiekti 20 % rodiklį“ (COM(2008) 772 galutinis, 2008 m. lapkričio 13 d.).

SANTRAUKA

2007 m. kovo mėn. Europos Sąjungos šalių vadovai susitarė iki 2020 m. sumažinti ES energijos vartojimą 20 %. Tai prilygsta 400 elektrinių uždarymui. 2014 m. spalio mėn. jie susitarė iki 2030 m. sutaupyti dar daugiau energijos* - ne mažiau kaip 27 %.

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiame komunikate analizuojama ES pažanga siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo* ir apžvelgiamos egzistuojančios paskatos bei kliūtys. Taip pat pateikiama išsami informacija apie Komisijos planuojamą pateikti efektyvaus energijos vartojimo priemonių programą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Programoje numatytos šios priemonės:

  • pastatams taikomi efektyvesnio energijos vartojimo teisės aktai bus išplėsti, kad apimtų daugiau patalpų. Komisija tiki, kad sektoriuje suvartojamą energijos kiekį įmanoma sumažinti 30 %;
  • energijos suvartojimo ženklinimo teisės aktas, kuriame reikalaujama informacijos apie produkto suvartojamą energijos kiekį, bus pradėtas taikyti ne tik buitiniams prietaisams, bet ir komerciniams bei pramoniniams energiją naudojantiems bei su energija susijusiems produktams, kaip antai pastatuose įrengiamiems langams ir varikliams;
  • naujuoju energijos suvartojimo ženklinimo teisės aktu bus skatinama naudoti kuro efektyvumą didinančias padangas. Naudojant šias padangas reikia mažiau jėgos sukant vairą, taigi, sunaudojama mažiau kuro;
  • bus sustiprintos esamos priemonės dėl bendros šilumos ir elektros energijos gamybos.

2011 m. Komisija pasiūlė efektyvaus energijos vartojimo planą, taip siekdama užtikrinti, kad bus pasiektas energijos vartojimo sumažinimo 20 % tikslas, ir padėti iki 2050 m. pereiti prie tausiai išteklius naudojančios ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

2012 m. ES priėmė naują energijos vartojimo efektyvumo direktyvą. Šioje direktyvoje numatytos taisyklės dėl efektyvesnio energijos tiekimo bei vartojimo ir pateikti nacionaliniai siektini energijos taupymo rodikliai.

KONTEKSTAS

Efektyvesnis energijos vartojimas yra labai naudingas. Tai gali padėti namų ūkiams ir įmonėms sumažinti sąskaitas už energiją, sumažinti Europos priklausomybę nuo naftos ir dujų tiekimo iš užsienio, kovoti su klimato kaita ir paversti ES ekonomiką tvaresne bei konkurencingesne.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie energetiką ir aplinką.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Energijos vartojimo efektyvumas yra tuomet, kai suvartojama mažiau energijos teikiant tokią pačią paslaugą, pavyzdžiui, energiją taupantys šaldytuvai, skalbyklės.

Energijos taupymas - paslaugos sumažinimas arba atsisakymas taupant energiją, pavyzdžiui, išjungiant šviesą.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (Oficialusis leidinys L 315, 2012 11 14, p. 1-56).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planas“ (COM(2011) 109 galutinis, 2011 3 8).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Energijos vartojimo efektyvumas ir jo vaidmuo siekiant užtikrinti energetinį saugumą ir įgyvendinti 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją“ (COM(2014) 520 final , 2014 7 23).

paskutinis atnaujinimas 09.04.2015

Top