EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos strategija dėl negalios (2010–2020 m.)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Europos strategija dėl negalios (2010–2020 m.)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių neįgaliesiems (KOM(2010) 636 galutinis)

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiame dokumente nustatoma strategija, kuria siekiama neįgaliesiems suteikti galimybę naudotis visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvauti socialiniame bei ekonominiame gyvenime, kaip kiti asmenys.

Strategija grindžiama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Ja papildomos strategija „Europa 2020“ (ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija) ir Europos pagrindinių teisių chartija, pridėta prie Lisabonos sutarties.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šioje strategijoje išskiriamos aštuonios bendrų ES ir ES šalių veiksmų sritys:

prieinamumas, siekiant užtikrinti, kad neįgalieji galėtų naudotis prekėmis, paslaugomis ir pagalbiniais įtaisais;

dalyvavimas, siekiant užtikrinti, kad neįgalieji galėtų naudotis visomis pagrindinėmis Europos piliečių teisėmis;

lygybė, siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinama lygybę skatinanti politika (tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu);

užimtumas, siekiant užtikrinti, kad darbo rinkoje didėtų neįgalių darbuotojų skaičius ir kad darbo vietos būtų fiziškai labiau prieinamos;

švietimas ir mokymas, siekiant užtikrinti, kad neįgalūs mokiniai galėtų pasinaudoti prieinama švietimo sistema ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi programomis. Europos Komisija jau ėmėsi kelių švietimo iniciatyvų, kaip antai įsteigė Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūrą;

socialinė apsauga, siekiant spręsti plačiai paplitusius socialinius iššūkius, su kuriais susiduria neįgalieji, kaip antai pajamų nelygybe, skurdo pavojumi ir socialine atskirtimi. Užtikrinant tokią socialinę apsaugą gali būti pasitelkiami ES struktūriniai fondai ir ES šalių nacionalinės priemonės;

sveikata, siekiant užtikrinti, kad neįgalieji galėtų lygiomis sąlygomis ir už prieinamą kainą naudotis psichiatrijos ir sveikatos priežiūros paslaugomis bei infrastruktūra;

išorės veiksmai, siekiant remti neįgaliųjų teises tarptautiniu mastu.

Tam, kad būtų galima geriausiai įgyvendinti šią strategiją, ES institucijos ir ES šalys privalo drauge dirbti siekdamos:

didinti informuotumą su negalia susijusiais klausimais;

sukurti finansavimo galimybes;

gerinti statistinius duomenis ir

užtikrinti, kad būtų vykdoma Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija.

Apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo pažangą pranešama 2014 m. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente.

KONTEKSTAS

80 mln. ES gyventojų (vienam asmeniui iš šešių) nustatyta negalia – nuo lengvos iki sunkios jos formos. Šių žmonių, kurie dėl negalios dažnai negali visavertiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime, skurdo lygis yra 70 % didesnis už ES vidurkį.

DOKUMENTAS

Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ (KOM(2010) 636 galutinis, 2010 11 15)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: Ataskaita apie JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą Europos Sąjungoje (SWD(2014) 182 final , 2014 6 5)

paskutinis atnaujinimas 13.10.2015

Top