EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES kova su skurdu ir socialine atskirtimi

ES kova su skurdu ir socialine atskirtimi

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas (KOM(2010) 758 galutinis)

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikatu nustatomas Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas – viena iš pažangiojo, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų. Jame aiškinama, kaip skirtingų sričių politika ir konkretūs veiksmai gali prisidėti siekiant tikslo iki 2020 m. padėti bent 20 mln. žmonių išbristi iš skurdo ir įveikti socialinę atskirtį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

Plane numatyta įsteigti įvairių socialinių grupių, kaip antai nacionalinių vyriausybių, ES institucijų, regioninių bei vietos valdžios institucijų, NVO ir skurstančių asmenų, partnerystę.

Tokios partnerystės tikslas – formuoti bendrą ES požiūrį visose srityse, susijusiose su socialine atskirtimi, visų pirma požiūrį į:

galimybę įsidarbinti ir įvertinus nacionalines įtraukties strategijas bei Europos strategiją kurti darbo vietas ir gerinti darbuotojų įgūdžius;

socialinę apsaugą ir galimybę gauti pagrindines paslaugas, ypač atsižvelgiant į žmonių senėjimą ir didėjančią socialinę atskirtį;

švietimą ir jaunimą, siekiant mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir švietimo sistemų skirtumus;

ekonominę ir socialinę migrantų integraciją, įgyvendinant naująją Europos strategiją;

nediskriminacijos politiką, ypač mažumų, asmenų su negalia ir benamių atžvilgiu, taip pat finansinės nepriklausomybės ir lyčių lygybės stiprinimą;

galimybę naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, tinklų paslaugomis, finansinėmis (pagrindinėmis banko) ir energetikos (apšvietimo ir šildymo) paslaugomis.

Penkios veiklos sritys:

1.

kova su skurdu visose politikos srityse, visų pirma tokiose kaip darbo rinka, parama minimalias pajamas gaunantiems asmenims, sveikatos priežiūra, švietimas ir aprūpinimas būstu;

2.

veiksmingesnis naudojimasis ES fondais, įskaitant struktūrinius fondus, socialinei įtraukčiai remti;

3.

skatinimas įgyti tvirtų įrodymų apie tai, kurios socialinės politikos naujovės (metodai ir priemonės socialinėms problemoms spręsti) yra veiksmingos ir kurios ne, prieš jas įgyvendinant platesniu mastu;

4.

bendradarbiavimas su NVO ir suinteresuotomis grupėmis siekiant veiksmingiau remti socialinės politikos reformų įgyvendinimą;

5.

geresnis ES šalių politikos koordinavimas, taikant atvirąjį socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties koordinavimo metodą (socialinis AKM) ir visų pirma dirbant su Socialinės apsaugos komitetu.

Pagrindiniai veiksmai

Visos ES šalys yra nusistačiusios strategiją „Europa 2020“ atitinkančius nacionalinius tikslus ir ekonomikos augimo skatinimo politiką. Komisija stebi šias reformas vykdydama metinį ekonominės politikos koordinavimo ciklą, vadinamą Europos semestru. Ji pasiūlo rekomendacijas ateinantiems 12–18 mėnesių.

Pažanga penkiose veiklos srityse pateikiama rezultatų suvestinėse. Iki 2013 m. liepos mėn. buvo įgyvendintos 23 iš 64 Komisijos iniciatyvų. Tarp jų galima paminėti:

Komisijos rekomendaciją ES šalims dėl banko paslaugų supaprastinimo ir

Tarybos rekomendaciją dėl politikos, kuria siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių.

Be to, toliau vykdoma Europos inovacijų partnerystės aktyvaus ir sveiko senėjimo programa ir užtikrinama, kad skurdo mažinimo ir socialinės įtraukties tikslai išliktų 2014–2020 m. laikotarpiu vykdomoje ES daugiametėje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“.

KONTEKSTAS

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa“ (KOM(2010) 758 galutinis, 2010 12 16)

paskutinis atnaujinimas 15.10.2015

Top