Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Neįgaliųjų teisių ir laisvių apsauga tarptautiniu lygmeniu

Neįgaliųjų teisių ir laisvių apsauga tarptautiniu lygmeniu

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2010/48/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR KONVENCIJOS TIKSLAS?

Šiuo sprendimu Europos bendrijos (dabartinės ES) vardu patvirtinama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kuri pateikiama sprendimo priede.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia tarptautine konvencija siekiama užtikrinti, kad neįgalieji galėtų visapusiškai naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

Tuo tikslu konvencija yra paremta įvairiais principais:

 • pagarba asmens orumui, savarankiškumui ir nepriklausomumui;
 • nediskriminavimas;
 • dalyvavimas visuomenės gyvenime ir įtrauktis į visuomenę;
 • asmenų skirtumų toleravimas ir jų pripažinimas;
 • lygios galimybės;
 • prieinamumas, visų pirma transporto, informacijos, ryšių ir viešosios infrastruktūros bei paslaugų, miesto ir kaimo vietovėse;
 • vyrų ir moterų lygybė;
 • pagarba neįgalių vaikų teisei išsaugoti savo tapatybę ir tobulinti savo gebėjimus.

Valstybės, kurios yra konvencijos šalys, privalo imtis visų būtinų priemonių, kad nuolat būtų laikomasi šių principų. Jos taip pat įsipareigoja remti neįgaliųjų ekonomines, socialines ir kultūrines teises.

Be to, su neįgaliaisiais turėtų būti konsultuojamasi rengiant ir įgyvendinant su jais susijusius teisės aktus ir politiką.

Apsauga nuo diskriminacijos

Draudžiamas bet koks diskriminavimas dėl negalios, o neįgalieji turi gauti vienodą ir veiksmingą teisinę apsaugą.

Konvencijoje numatomos specialios nuostatos dėl dviejų gyventojų grupių:

 • neįgalių moterų, kurios patiria daugialypę diskriminaciją. Būtina imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrintas visapusiškas jų tobulėjimas ir nepriklausomumas;
 • neįgalių vaikų, kurie turi teisę į savo interesų apsaugą priimant su jais susijusius sprendimus, taip pat turi teisę laisvai pareikšti savo nuomonę ir gauti atitinkamą pagalbą.

Valstybės, kurios yra konvencijos šalys, įsipareigoja kovoti su stereotipais ir skatinti supratimą apie neįgaliųjų galimybes.

Konvencija pripažįstamos teisės

Konvencija nustatomos neįgaliųjų teisės ir laisvės. Tarp jų yra:

 • teisė į gyvybę;
 • apsauga per pavojingas situacijas ir humanitarines krizes;
 • teisnumo ir veiksnumo pripažinimas, ypač teisė turėti turto ir laisvė tvarkyti savo finansus, apsaugant nuo piktnaudžiavimo;
 • galimybė kreiptis į teismą, kurią suteikia procesinių sąlygų sudarymas;
 • laisvė ir saugumas;
 • teisė nebūti kankinamam ar nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminamo elgesio ar nebūti taip baudžiamam;
 • teisė nebūti išnaudojamam, nepatirti smurto ir prievartos;
 • teisė į fizinę ir psichinę neliečiamybę;
 • judėjimo laisvė, teisė pasirinkti gyvenamąją vietą ir pilietybę;
 • savarankiškas gyvenimas ir integracija į bendruomenę;
 • asmens mobilumas, visų pirma naudojant mobilumą palengvinančius įrenginius ir technologijas;
 • saviraiškos teisė ir galimybė gauti informaciją;
 • privatumo neliečiamybė;
 • būsto ir šeimos neliečiamybė;
 • teisė į mokslą;
 • galimybė naudotis sveikatos paslaugomis;
 • rengimas veiklai ir reabilitacija įgyjant visišką fizinį, protinį, socialinį ir profesinį veiksnumą;
 • teisė į darbą be diskriminacijos ir tinkamomis bei palankiomis sąlygomis;
 • teisė į pakankamą gyvenimo lygį ir socialinę apsaugą;
 • dalyvavimas politiniame ir visuomenės gyvenime, įskaitant balsavimą ir išrinkimą;
 • dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas.

Konvencijos įgyvendinimas

Visi tarptautinio bendradarbiavimo veiksmai turi apimti neįgaliuosius, ypač bendradarbiaujant su atitinkamomis tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis.

Šalys turi paskirti vieną ar kelias nacionalines institucijas, atsakingas už konvencijos įgyvendinimą, ir informuoti visuomenę apie konvenciją. Jos privalo sukurti nepriklausomą mechanizmą konvencijos įgyvendinimo stebėsenai. Pilietinė visuomenė turi būti visapusiškai įtraukta į veiklos stebėseną.

Galiausiai kiekviena šalis per dvejus metus nuo prisijungimo prie konvencijos turi pateikti išsamią ataskaitą apie priemones, kurių buvo imtasi įsipareigojimams įvykdyti.

NUO KADA TAIKOMAS SPRENDIMAS IR KONVENCIJA?

Sprendimas taikomas nuo 2009 m. lapkričio 26 d. Konvencija įsigaliojo 2008 m. gegužės 3 d. ir yra taikoma ES nuo 2011 m. sausio 22 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/48/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 23, 2010 1 27, p. 35–61)

paskutinis atnaujinimas 18.07.2018

Top