EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Sąjungos ekonomikos augimo ir užimtumo strategija „Europa 2020“

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2010) 2020 galutinis) „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“

KOKS STRATEGIJOS EUROPA 2020 TIKSLAS?

Strategijos „Europa 2020“ tikslas – užtikrinti, kad Europos Sąjungos (ES) ekonomikos atsigavimą po ekonomikos ir finansų krizės remtų įvairios reformos, ir iki 2020 m. sukurti tvirtą pagrindą ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Naikinant ES ekonomikos struktūrinius trūkumus ir sprendžiant ekonomines bei socialines problemas, strategijoje taip pat atsižvelgiama į ilgalaikius globalizacijos, menkstančių išteklių ir senėjimo uždavinius.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Strategija „Europa 2020“ turėtų sudaryti sąlygas ES siekti augimo, kuris yra:
  • pažangus, tuo tikslu plėtojant žinias ir inovacijas;
  • tvarus, paremtas ekologiškesniu, tausiau išteklius naudojančiu ir konkurencingesniu ūkiu;
  • integracinis ir kuriuo siekiama didinti užimtumą ir socialinę bei teritorinę sanglaudą.
 • ES nusistatė penkis pagrindinius tikslus, kad šis plataus užmojo tikslas būtų pasiektas iki 2020 m.:
  • padidinti 20–64 metų amžiaus žmonių užimtumą bent iki 75 %;
  • investuoti 3 % bendrojo vidaus produkto į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą;
  • sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 20 %, padidinti atsinaujinančiųjų išteklių dalį iki 20 % ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 %;
  • sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių bent iki 10 % ir padidinti asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, bent iki 40 %;
  • sumažinti asmenų, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, 20 mln.
 • Strategijos „Europa 2020“ tikslus taip pat remia septynios pavyzdinės iniciatyvos Europos lygmeniu ir ES šalyse: „Inovacijų sąjunga“, „Judus jaunimas“, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, „Tausiai išteklius naudojanti Europa“, „Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir „Europos kovos su skurdu planas“.
 • Europos lygmeniu prie strategijos „Europa 2020“ tikslų siekimo papildomai prisideda bendroji rinka, ES biudžetas ir Europos išorės politika.

Strategijos įgyvendinimas pagal Europos semestrą

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (KOM(2010) 2020 galutinis, 2010 3 3)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos Europa 2020 rezultatų apžvalga“ (COM(2014) 130 final, 2014 3 5)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Stabilumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų užtikrinimo veiksmai“ (COM(2012) 299 final, 2012 5 30)

2010 m. kovo 25–26 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos išvados

2015 m. liepos 14 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos ekonominės politikos bendrų gairių (OL L 192, 2015 7 18, p. 27–31)

2015 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1848 dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2015 m. (OL L 268, 2015 10 15, p. 28–32)

paskutinis atnaujinimas 07.02.2017

Top